MENÜ

JOGI TUDNIVALÓK- Októberben

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2013.10.15.

Az e havi cikkben több témával kapcsolatban is ismertetésre kerülnek egyes változások, fontos szabályok.

I.

 A Kormány újra módosította a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) számú rendeletét. Augusztus elején bevezetésre kerültek az alábbi szabályok.

Ha egy NFA-s pályáztatási eljárás tárgyát több földrészlet képezi (több táblából álló pályázati birtoktest), és azok együttes területnagysága eléri a 100 hektárt, akkor egy pályázatra több nyertes pályázót is kihirdethet az NFA a következők szerint:

100 ha alatt továbbra is csak egy nyertes,

100–150 ha között 2 nyertes,

150–200 ha között 3 nyertes,

200–250 ha között 4 nyertes,

250 ha birtoktestméret felett 5 nyertes hirdethető ki.

Erre tekintettel a legjobb pályázat mellett olyan pályázat is nyertessé nyilvánítható, amely a legjobbhoz képest legfeljebb 10%-kal alacsonyabb pontszámot ér el. Ha a nyertessé nyilvánítható pályázatok között több azonos pontszámú is van, úgy közöttük sorsolással döntenek. A 100 ha feletti pályázatokon a több nyertes kihirdetése nem kötelessége az NFA-nak, alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a legjobb pályázat mellett az alacsonyabb pontszámú pályázat vagy pályázatok figyelembevétele az ún. „földbirtok-politikai irányelvek” célkitűzéseinek hatékonyabb érvényesülése érdekében indokolt. Azt, hogy ez mely pályázati kiírásoknál indokolt, az NFA elnöke és az agrárpolitikáért felelős miniszter határozhatja meg. Ha több pályázatot is nyertessé nyilvánítanak, úgy az NFA több nyertes termelővel köti meg a haszonbérleti szerződést, ami egy okiratba is foglalható, és rögzíteni kell benne, hogy az egyes haszonbérlők a birtoktest részét képező mely helyrajzi számú földrészleteket, milyen mértékben veszik haszonbérbe.

A haszonbérleti szerződésben – szükség szerint – rendelkezhetnek a haszonbérlőként szerződő nyertes pályázók közötti, a földhasználatot érintő együttműködési kötelezettségről is. Ezen új szabályokat a már korábban kihirdetett pályázatokra is alkalmazhatja az NFA, amennyiben azok értékelése még nem zárult le.

Ha több nyertest tervez az NFA kihirdetni egy pályázatnál, úgy arról hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon értesíti a pályázókat, ezért érdemes erre vonatkozóan is tájékozódni.

A pályázók a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a benyújtott pályázatukat visszavonhatják. Ha a pályázó határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázatát fenntartja.

A rendelet-módosítást követően megjelenő pályázati kiírások már tartalmazni fogják a több nyertes esetére alkalmazandó feltételeket.

Az augusztus végi újabb módosítással ezt az újonnan bevezetett rendelkezést pontosították oly módon, hogy nem szükséges, hogy a pályáztatási eljárás tárgyát több földrészlet képezze, elég az, ha a pályázható terület összesen a 100 hektárt eléri. Vagyis akkor is hirdethető ki több nyertes, ha a pályázat tárgyát csak egy tábla képezi, és az eléri a 100 ha nagyságot.

 

II.

 Lassan lejár a határidő a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímben a támogatási kérelmek benyújtására. Legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig – vagy forráskimerülésig – lehet még kizárólag elektronikus úton kérelmet beadni. Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság közleményben rendelkezik a benyújtási időszak lezárásáról. A kérelmeket az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el.

A nyertesek a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül kötelesek lesznek

- az első kifizetési kérelmet benyújtani, és

- a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

Ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy darab gép került jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a pályázó a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja és ezentúl mikorra tudja teljesíteni, akkor mentesülni lehet a 6 hónapon belüli 10%-kal történő elszámolási kötelezettség alól.

Minden esetben kötelezettség a kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig történő benyújtása és a művelet 2014. december 31. napjáig történő megvalósítása.

Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

 

III.

 Lejárt a kitolt határidő 2013. szeptember 30. napján, a kötelező földhasználati adatszolgáltatásra és bejelentések megtételére. Az alábbi bejelentési kötelezettségeket kellett megtenni a földhasználati nyilvántartást vezető járási földhivataloknál.

Azonosító adatok bejelentése.

Az 1 hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld, illetve mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld) használatának a bejelentése.

Az a földhasználó, aki a 2013. szeptember 30-i határidőig sem teljesíti azonosító adatközlési kötelezettségét, a határidő letelte után

20 000 forint összegű bírsággal sújtható.

A földhasználati bejelentést elmulasztó földhasználót legfeljebb 30 napos határidő megállapításával a földhivatal írásban felszólítja a bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona (AK) értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

 

IV.

 Nagyon fontos jelentőségű szabály beruházási jellegű támogatásoknál az, hogy a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a pályázó kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel nem tartalmazhat csak egyéb elszámolható kiadást.

Továbbá a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával kell elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a minimum 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. Ezen határidők és megvalósítási arány megsértése esetén a támogatási döntés visszavonásra kerül és az esetlegesen igénybe vett támogatásokat vissza kell fizetni. Bár vannak olyan jogcímek, ahol ezen szabályok nem érvényesülnek, de ez a főszabály.          

 

Dr. Bacskai Edina