MENÜ

Aktuális támogatások novemberben

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.11.17.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást igénybevevőknek 2013. év november 30-ig van lehetőségük, hogy elektronikusan, ügyfélkapun keresztül beadhassák a 2012/2013. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplójukat.

Az MVH 174/2013. (X. 22.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Területi Szaktanácsadási Központ által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után, az alábbi célterületeken:

a.)  a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés;

b.) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása;

c.) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

A mezőgazdasági termelő és a kertészeti termelő ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha a TSzK-val írásban kötött szerződés keretében és a szerződés szerinti teljesítési határidőn belül igénybe veszi legalább a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása célterületekbe tartozó szolgáltatást, valamint a gazdaság valamennyi mezőgazdasági ágazatára vonatkozóan a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés célterület szerinti valamennyi szolgáltatást a támogatási rendelet 5. sz. melléklete alapján.

Az erdőgazdálkodó ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha a TSzK-val írásban kötött szerződés keretében és a szerződés szerinti teljesítési határidőn belül igénybe veszi legalább a támogatási rendelet 1. számú melléklete szerinti Era1 és Erb1 kódszámú szolgáltatásokat.

Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújtható be a MVH-hoz 2013. november 1-től november 30-ig.

Az egyesített támogatási-kifizetési kérelemhez csatolni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak, valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának lap-olvasóval készített elektronikus másolatát.

Az MVH 175/2013. (X. 24.) számú közleménye

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatás kifizetésének igényléséről

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16. § (4) bekezdése alapján az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg kifizetésének érdekében kifizetési kérelmet kötelesek benyújtani. A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához, nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeihez postai úton kell benyújtani egy példányban. Kifizetési kérelmet kizárólag azon ügyfelek nyújthatják be, akik a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül benyújtották a kifizetési kérelmüket, és azt az MVH határozattal utasította el. Ebben az esetben egy újabb kifizetési kérelem benyújtására van lehetőség 2013. november 1. és 30. között.

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

- Kifizetési kérelem – Főlap (D1107-04)

- Kifizetési kérelem – Átadó nyilatkozata a megtartott gazdaságról (D1109-03)

- Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységről (D0074-05). Az átvevő ügyfél vállalkozói tevékenységének igazolására.

Az MVH 176/2013. (X. 24) számú közleménye

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az 543/2011/EU végrehajtási rendelete továbbá az FVM rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelői csoportok létrejöttük ösztönzése, valamint adminisztratív működésük elősegítése érdekében működési támogatást, míg az elismerési tervben előírt beruházásaik megvalósításához beruházási támogatást vehetnek igénybe.

A működési támogatás alapja: a termelői csoport tagjai által megtermelt és az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve – ha a miniszter az elismerési tervet féléves szakaszokra bontva fogadta el – féléves időszaka alatt a termelői csoporttól kiszállított, adott esetben csomagolt, előkészített, forgalomba hozott tagi termésmennyiség értéke, hozzáadott érték adó (áfa) és a belső szállítási költségek nélkül.

A működési támogatás összegének felső értékhatára minden egyes termelői csoport vonatkozásában éves szakaszonként 100 000 euró.

Amennyiben a végrehajtási szakasz nem tölt ki egy teljes naptári évet, úgy az értékhatár a 100 000 euró arányosan csökkentett összegével egyezik meg.

A beruházási támogatás alapját a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben az adott félévre vagy évre jóváhagyott, és a vonatkozó időszakban megvalósított beruházások képezik.

A beruházási támogatás mértéke:

Az uniós hozzájárulás mértéke – összhangban a bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdésével – a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók esetében a beruházási költségekhez viszonyítva nem haladhatja meg az 50%-ot, más régiókban a 30%-ot.

A támogatás igénylése történhet éves kérelem, vagy féléves kérelem benyújtásával.

A támogatási kérelmeket, a vis maior eseményről szóló bejelentést és igazolás(oka)t, valamint a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága: 1385 Budapest, 62. Pf. 867.

A támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával egyidejűleg a B3026, B3027, B3028 és B3030 betétlapokat Excel formátumban, elektronikus levélben a [email protected] e-mail címre is meg kell küldeni.

Az MVH 166/2013. (X. 8.) számú közleménye

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani.

Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő három hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

A művelet megvalósítása azt jelenti, hogy a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárni. Okiratnak a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat minősül. A kertészeti gép jogcím esetében a gazdasági eseményről kiállított számviteli bizonylat(ok)on szereplő pénzügyi teljesítés időpontja(i) közül a legkésőbbi minősül a megvalósítás dátumának, melytől számított 3 hónapon belül be kell nyújtania az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmét.

Hegedűs Szilvia

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu