MENÜ

Jogi tudnivalók- Az egységes kérelemben igényelt területalapú támogatásról szólva

Oldalszám: 10-11
Dr. Bacskai Edina 2013.11.17.

Az e havi cikkben az egységes kérelemben igényelt területalapú támogatáshoz kapcsolódóan kerülnek ismertetésre az előlegfizetés szabályai, valamint a támogatás igényléséhez és kifizetéséhez kapcsolódó legfontosabb szabályok.

Főszabály szerint – a 73/2009/EK tanácsi rendelet 29. cikkének (2) bekezdése értelmében – az egységes területalapú támogatások kifizetésére az adott év (igénylés éve) december 1-je és a következő naptári év június 30-a közötti időszakban kerül sor. Ugyanakkor az Európai Bizottság rendelkezhet előlegfizetésről is.

Bizonyos közvetlen kifizetések tekintetében – köztük a területalapú támogatás esetében is – a tagállamok 2013. október 16-tól a 73/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetések összegének legfeljebb 50%-áig terjedő mértékű előleget fizethetnek a mezőgazdasági termelőknek, feltéve, hogy a jogosultsági feltételeknek az ellenőrzése lezárult.

Tehát az előleg kifizetésére kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben a benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában a jogosultsági feltételek ellenőrzése, azaz az adminisztratív, az esetleges helyszíni vagy távérzékeléssel lefolytatott ellenőrzés lezárult.

A Tisztelt Olvasók közül is biztosan sokan megkapták már ez alapján a területalapú támogatás előlegét, viszont lehetnek jó páran olyanok is, akik még várnak erre.

Folyamatban van az egységes kérelmek keretében igényelt területek második körös kereszt-
ellenőrzése alapján az adategyeztető végzések kipostázása, melyekben az MVH a benyújtott igénylések alapján túligényelt fizikai blokkok vonatkozásában szólítja fel az érintett ügyfeleket a területadatok felülvizsgálatára. Az MVH a túligényelt blokkokat, illetve a túligényelt egybeművelt területeket tartalmazó blokkokat bemutató végzés postai úton történő kiküldésével értesíti ügyfeleit, ami azt jelenti, hogy a hivatal az adategyeztetésre szolgáló papír alapú betétlapot nem küld az érintett ügyfelek részére. Ehelyett az ügyfelek a hivatal honlapján, az egységes kérelem benyújtás kapcsán már megismert menüpont alatt, az adategyeztető végzésben található egyedi jelszó felhasználásával érhetik el az adategyeztetés célját szolgáló elektronikus rögzítő felületet, ahol az egységes kérelemnél megismert módon kell benyújtani ügyfélkapun keresztül a felülvizsgált terület-
adatokat és parcellarajzokat tartalmazó mentett adatokat.

Az adategyeztetés és visszavonás kapcsán néhány fontos előírásra és esetleges jogkövetkezményre szeretném felhívni az Olvasók figyelmét annak érdekében, hogy minél körültekintőbben tudjanak eljárni az adatszolgáltatás során.

Főszabály szerint az egységes kérelem a tárgy-
év május 31-éig jogkövetkezmény nélkül bármikor módosítható volt. Az ezt követően eszközölt módosításra az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentése mellett tárgyév június 9-éig volt lehetőség.

Az adategyeztetés a 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet alapján adminisztratív ellenőrzésnek minősül.

Léteznek a területek korrigálásának, ügyfél közreműködése nélküli formái: amennyiben a túligénylés nem haladja meg a referenciaterület méretének a mérési tűréshatárral számolt területét, akkor az MVH az ügyfél közreműködése nélkül a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a támogatási igénylésekben megjelölt területeket. Továbbá az MVH abban az esetben is az ügyfél közreműködése nélkül korrigálja az adatokat, ha a vizsgálata során megállapításra kerül, hogy az adott referenciaterületen egyetlen ügyfél érintett, akkor a referenciaterületet meghaladó terület jogosulatlan igénylésnek számít.Amennyiben a túligénylés meghaladja a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH az adategyeztető végzés kibocsátásával értesíti az érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak megfelelő helyesbítésére. Ha a túligénylés az ügyfelek által megküldött válaszok összesítését követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH vagy a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli összes támogatási igénylésekben megjelölt területet, vagy a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenőrzést, illetve adminisztratív ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

Fontos tehát a támogatást igénylő termelőkkel pontosan egyeztetve eszközölni az adategyeztetésre történő válaszadást, ugyanis amennyiben a túligénylést nem szüntetik meg az vagy helyszíni ellenőrzést von maga után, vagy az MVH általi további csökkentést, mely azok területeit is érintheti, akik jogszerűen igényeltek támogatást.

Figyelem: azon gazdálkodó, aki a végzésben foglalt adatszolgáltatási határidőt elmulasztja, annak területeit az MVH a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti, azaz ő viseli egyedül a túligénylés jogkövetkezményeit!

A túligénylésen túl létezik a többszörös igénylés fogalma is. Többszörös igénylésről abban az esetben beszélünk, ha ugyanarra a területre két vagy több gazdálkodó adott be támogatás iránti kérelmet. Ebben az esetben, első körben az MVH a túligénylés fentiekben ismertetett szabályai szerint jár el.

Túligénylés és többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.

Amennyiben a fentiekben ismertetett eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

Azonban, ha a túligénylésben vagy a többszörös igénylésben érintett bármelyik ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH a jogvita jogerős eldöntéséig felfüggeszti.

Néhány szó a jogkövetkezményekről

A jogosulatlan igénylés megállapításából eredő jogkövetkezményeket az igényelt terület, és az MVH által az ellenőrzések (adminisztratív, fizikai, műholdas mérés) után megállapított terület nagyságának eltéréséből kell számítani. A megállapított terület az adminisztratív,- és fizikai ellenőrzések, illetve az adategyeztetés eredményeivel korrigált megállapított támogatható terület.

Ha az igényelt terület és a megállapított terület nagysága közötti eltérés nagyobb mint 2 hektár, vagy a megállapított területnek több, mint 3%-a, de nem több mint 20%-a, akkor a támogatási összeg a kérdéses évben a megállapított eltérés kétszeresével kerül csökkentésre.

Ha az igényelt terület és a megállapított terület nagysága közötti eltérés nagyobb, mint a megállapított terület 20%-a, akkor a támogatási összeg a kérdéses évben nem kerül kifizetésre.

Ha az eltérés a megállapított és igényelt terület között több, mint 50%, akkor a támogatás kifizetésének megvonásán túl a jogosulatlan igénylés miatti szankció összegét még egyszer le kell vonni. Ezt az összeget a szankció megállapítását követően az igénylő felé megítélt támogatások összegéből kell levonni. Amennyiben a szankció összege a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó összeg törlésre kerül. Külön szabályok irányadóak a szándékosságból eredő eltérés büntetésére. Ha a megállapított terület a bejelentett terület több, mint 20%-ának felel meg, a kizáráson felül a szándékos jogosulatlan igénylés miatti szankció összegét még egyszer le kell vonni. Az összeget a szankció megállapítását követően az igénylő felé megítélt támogatások összegéből kell levonni. Amennyiben a szankció összege a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó összeg törlésre kerül.

Támogatáscsökkentési szabályok kapcsolódhatnak az egységes kérelemben bejelentésre nem kerülő területekhez is. Amennyiben a támogatás igénylő az egységes kérelmében nem jelenti be valamennyi, a gazdasága részét képező mezőgazdasági területét, abban az esetben a be nem jelentett területek és a bejelentésre került összes terület aránya alapján az MVH érvényesítheti a jogszabályban előírt alábbi jogkövetkezményeket. A szankció mértéke az egyes közvetlen kifizetések legfeljebb 3%-a lehet.

Ha az egységes kérelmen be nem jelentett terület nagysága:

a.) meghaladja a bejelentett területek 3%-át, de nem éri el a 10%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 1%-kal;

b.) a bejelentett területek legalább 10%-a, de nem éri el a 20%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 2%-kal;

c.) a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 3%-kal kerül csökkentésre.

Figyelem: a csökkentés valamennyi közvetlen támogatást érinti, így javasolt a jövőben körültekintően kérelmezni!

 

Külön csökkentés alkalmazható még a kölcsönös megfeleltetés rendszerében rögzített előírások be nem tartása kapcsán, valamint a moduláció miatti csökkentés. A modulációról röviden annyit érdemes megemlíteni, hogy 2012-től alkalmazni kell Magyarországon is az EU valamennyi tagállamainak juttatandó közvetlen kifizetések egyenlő mértékű elosztása érdekében. A modulációs csökkentés alapját a közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető – az Európai Unió Bizottsága által meghatározott, valamint jóváhagyott – támogatások együttes összege jelenti. A csökkentés alapja a támogatás 5000 és 300 000 euró feletti része, a mértéke pedig az 5000 euró feletti összeg 10%-a vagy a 300 000 euró feletti összeg 4%-a.

Remélem, a főbb szabályok ismertetésével sikerült segítséget nyújtanom a szabályos támogatás igényléshez, a szükségtelen támogatási összeg csökkentések elkerüléséhez.

Dr. Bacskai Edina