MENÜ

Aktuális támogatások- Decemberben

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.12.19.

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak 2013. év december 31. napjáig van lehetőségük elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a 2012/2013. gazdálkodási évre vonatkozó nitrátjelentésüket. 2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket, ezért a NAV oldalán letölthető R01 nyomtatványt kell kitöltenie a visszaigénylőknek, amelyet postán kell beküldeniük. Az R01 nyomtatvány egy regisztrációs adatlap elektronikus adóbevalláshoz, amely segítségével önmaguk vagy más személy ügyfélkapuján keresztül a gázolaj jövedéki adót visszaigényelhetik a termelők.

Az elmúlt években már megszokott időpontban, azaz minden év szeptember 1. és december 31. között adatot kell szolgáltatniuk a Nitrátrendeletben meghatározott cselekvési program végrehajtására vonatkozóan az alábbi gazdálkodóknak:

a.) nitrátérzékeny területen – a magánszemélyek háztartási igényeit* nem meghaladó mértékben állattartást, végzőket kivéve – valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá

b.) nitrátérzékeny területen kívül a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is.


*magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzők 5 számosállat, baromfi esetében 3 számosállat felett.

Természetesen ezen adatszolgáltatás nem vonatkozik azon gazdálkodókra, akiknek területe 2013. szeptember 1-től vált nitrátérzékennyé, hiszen ezen területeken a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait csak 2014. szeptember 1-től kell betartaniuk – pl. talajvizsgálatra alapozott műtrágyahasználat –, s majd ezt követően kell az ott elvégzett cselekményekről adatot szolgáltatniuk. Az új nitrátos MePAR blokkok listáját a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza „Új kijelölés”-ként. A MePAR-ban jelenleg ezen tény még nem ellenőrizhető. Ez évben az adatszolgáltatás még lehetséges papír alapon is, valamint elektronikus formában. A papír alapú adatlap elérhető több weboldalon, így pl. a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu JFGK4 menüpontjában, a www.nebih.gov. hu Nyomtatványok menüben, valamint kereshetők a Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságánál, valamint átvehetők a Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadóitól. A webes felület a www.nebih.gov.hu e-nyomtatványok menüben érhető el. Az elektronikus adatszolgáltatás a fenti felületen az alábbi két módon teljesíthető:

- A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).

- A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Xml feltöltő menüpont alatt a táblatörzskönyv szoftverek által generált (honlapon korábban közzétett) xml fájl tölthető fel bejelentkezést követően.

A nitrát adatlap esetében amennyiben az ügyfél felszólítást kap a hatóságtól, hogy nem teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét, akkor lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan eleget tenni ezen kötelezettségének, azonban arra ügyelni kell, hogy a hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki 10 000–100 000 Ft értékek között. Fontos áttekinteni az 59/2008. (IV. 29.) FVM-rendeletet, mivel a módosítása révén változtak a trágyatároló kapacitás kiszámításához szükséges alapadatok, valamint valamelyest módosultak a trágya beltartalmára vonatkozó értékek, valamint egyes növények fajlagos táp-
anyagigényére vonatkozó adatok is. Különösen az istállótrágyás telepeknél kell átszámolni, hogy elégséges-e a meglévő tározó a 6 havi trágyamennyiség befogadására. Az istállótrágya térfogattömege 550 kg/m3 értékre változott. Kedvező változás azonban a trágyatárolók megvalósításához kapcsolódóan azonban az, hogy változtak a végrehajtási határidők az alábbiak szerint:

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy módosult a trágyatárolók megépítésének határideje:

- 2013. szeptember 1. előtt nitrátérzékeny területen üzemelő vagy nitrátérzékenynek számító állattartó telepek 6 havi kapacitással bíró trágyatárolóit 2014. december 31-ig, míg a

- 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken lévő állattartó telepek 6 havi kapacitású hígtrágyatárolóit 2014. december 31., míg az istállótrágya-tárolókat 2015. december 22-ig kell létrehozni.

- Nem nitrátérzékeny területeken fekvő állattartó telepek hígtrágyatárolóit 2014. december 31-ig, míg az istállótrágya-tárolókat 2015. december 22-ig kell megvalósítani.

Fontos ügyelni arra is, hogy a téli trágyázási tilalmi időszak a most beszámoló alapját képező 2012/2013. gazdálkodási évbe még november 15.–február 15. közötti időszak, azonban most már 2013/2014. év vonatkozásában a tilalom október 31.–február 15.-ig tart, mely időszakban a nitrátérzékeny tábla szélén sem helyezhető el, nem maradhat fenn trágyakazal.Továbbá a 41/1997. (V. 28.) FVM-rendelet módosítása révén azon telepek is nagyállattartó telepekké váltak, ahol az elhelyezhető állatok prémesállat tekintetében legalább ötven egyed. Tehát ennek következtében bárhol is legyen a telep, nitrátérzékeny területnek minősül, így az adatszolgáltatáson túl a helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szabályai, így a trágyatárolásra vonatkozó követelmény rájuk is vonatkoznak.

Az MVH 166/2013. (X. 8.) számú közleménye

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), és (3) bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani.

Az MVH 178/2013. (X. 28.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2013. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet (továbbiakban: Vhr.), valamint az ültetvény rendelet alapján a támogatási kérelmet jóváhagyó, ill. részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási időszakban évente kifizetési kérelmet nyújthatnak be. Jelen közlemény alapján november 15. és december 15. között.

Hegedűs Szilvia