MENÜ

Jogi tudnivalók- Decemberben

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2013.12.19.

Az e havi cikkben a kárenyhítési rendszer legutóbbi módosításáról és a várható pályázati lehetőségekről tájékoztatom az olvasót.

A kárenyhítési rendszer kapcsán életbe lépő új előírások

A 97/2013. (X. 22.) VM rendelet módosította az agrárkár-enyhítési rendszert szabályozó 21/2012. (III. 9.) VM rendeletet, mely alapján 2013. december 1-től új előírások és nyomtatványok kerültek bevezetésre. A következőkben ismertetésre kerülnek a legfontosabb változások, melyek a november 30-át követően benyújtásra kerülő kárenyhítés-igényléseket érintik. Kapcsolódóan december 1-jétől megváltoznak a kárbejelentéshez, a számításokhoz és a kárigényléshez szükséges nyomtatványok is, ezért kiemelt figyelem fordítandó arra, hogy ettől a naptól kezdve már csak a megváltozott dokumentumon terjeszthető elő – joghatás kiváltására alkalmas – kérelem.

Változatlan marad az a szabály, mely szerint a mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági kár-
eseményt annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Főszabály szerint a károsodás időpontjának – a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül – azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. Ettől eltérően felhőszakadás, jégeső vagy vihar bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény először észlelhető.

A fentieket kiegészítendő új rendelkezésként kerül bevezetésre az, hogy a használatban lévő termőföldön a fenti kárbejelentés legkésőbb a tervezett betakarítás előtt tíz nappal tehető meg. Az elvégzett betakarítási munkálatokat követően kárbejelentés a betakarított kultúra vonatkozásában nem tehető.

A bejelentés elmulasztása esetén a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelemben az adott mezőgazdasági káresemény által előidézett hozamcsökkenés nem vehető figyelembe.

Ültetvények esetében új szabály, hogy a termőre fordulás évét követő 6. évtől a saját referenciahozam nem helyettesíthető a megyei vagy országos átlaghozam-adatokkal.

Az üzemi szintű hozamérték-csökkenés összegét és mértékét a változásokat követően a tárgyévben termesztett valamennyi növénykultúra figyelembevételével kell meghatározni, beszámítva a referencia időszak hozamértékéhez képest többlet-hozamértéket produkáló növénykultúrákat is.

Új benyújtási időszak turisztikai beruházásokra

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet hatályba lépésével ismét lehetőség nyílik turisztikai tevékenységhez kapcsolódó beruházásokra pályázni. A támogatási kérelmet 2013. november 25-től 2013. december 20-ig lehet benyújtani.

Támogatás négy különböző célterületen vehető igénybe, melyek a következők: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez; a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez; gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez; valamint szálláshelyhez nem kötődő: agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

Mezőgazdasági termelő kizárólag abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot nem érte el a 2011. és 2012. évben.

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Főszabály szerint támogatás olyan, a támogatási rendelet 5. vagy 6. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

A támogatási intenzitás 60%, azaz az igényelhető támogatási összeg az összes elszámolható kiadás 60%-a. Amennyiben a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg a kérelmező, az összes elszámolható kiadás 65%-a az igényelhető támogatási összeg, azonban ha a támogatást igénylő nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint az igényelhető támogatás mértéke. A támogatás mértéke egyik fent felsorolt esetben sem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén a támogatási rendelet 7. sz. mellékelte szerint igényelhető legmagasabb támogatási összeg.

Gép- és eszközbeszerzésre, valamint építési beruházásra is lehet támogatást igényelni, az eddig megismertek szerint lehetőség van árajánlatos tételek elszámolására is.

A támogatottként jóváhagyott projekthez kapcsolódóan lehetőség van a 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet alapján támogatási előleg igénybe vételére, mely a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

Egyéb jelenlegi és várható lehetőségek

Jelenleg elérhető lehetőség a gazdák részére az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében a mezőgazdasági termeléshez, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással, illetve baromfi-, nyúl-, szarvasmarha- (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalatok vehetnek igénybe kedvezményes kamatozású hitelt kamattámogatással, legfeljebb 6 év futamidőre.

A különböző gazdálkodói fórumokon elhangzott tájékoztatások alapján még az idei évben várható a technológiai berendezések korszerűsítésére nyújtandó fejlesztésekre támogatási kiírás. Az új pályázati lehetőség várhatóan állattartásra és élelmiszeripari gépbeszerzésre fog irányulni. A támogatási lehetőség elmulasztásának elkerülése érdekében kérem folyamatosan figyeljék a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapját.

 

A mezőgazdaságot érintő jogi témában várjuk kérdéseiket a [email protected] e-mail címre!