MENÜ

Jogi tudnivalók Januárban

Oldalszám: 10-11
Dr. Bacskai Edina 2014.01.20.

Ezúttal a technológiai berendezések korszerűsítésére nyújtandó fejlesztésekre 
kiírt támogatással és egyéb kérdésekkel foglalkozunk. 

Mint az sok olvasó előtt biztosan ismert, az állattartó telepi gépes pályázatok benyújtása az ún. „nagy értékű” kérelmek esetében a megnyitás után három és fél nappal, a „kis értékű” beruházások esetében négy és fél nappal felfüggesztésre került. Tekintettel az óriási érdeklődésre ez várható is volt.

A támogatási döntéseket, amennyiben olyan hibában szenvednek, ami miatt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, a benyújtástól számított 30 napon belül meg kell hoznia a kérelmeket kezelő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. Mivel a támogatási kérelmek benyújtására elvileg legkésőbb 2014. január 31. 18.00 óráig van lehetőség, így elképzelhető az is, hogy amennyiben érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek kérelmek, és így források szabadulnak fel, abban az esetben újra lehet majd beadni támogatási kérelmeket. Ezért javaslom, hogy aki esetleg lecsúszott a felfüggesztés miatt a benyújtás lehetőségéről, az is készítse elő kérelmét, és ha lesz rá még mód, rögtön adja azt be.

Annak, akinek támogatási kérelme pozitív elbírálásban fog részesülni, mindenképpen érdemes tudnia az alábbiakat.

A támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő támogatási összeg legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet kell kötelezően benyújtani. Mentesül ezen kötelezettség alól az, akinek a támogatási kérelemre hozott határozatában kizárólag egy darab gép kerül jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja és ezentúl mikorra tudja teljesíteni. Azonban ebben az esetben és minden más esetben is köteles a támogatást igénybe vevő a kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. január 31-ig benyújtani, és a műveletet 2014. december 31. napjáig megvalósítani.

A kifizetési kérelmet/kérelmeket elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell beadni, a csatolandó mellékleteket szkennelt formában kell benyújtani.

Az első kifizetési kérelem benyújtását követően háromhavonta nyújtható be olyan kifizetési kérelem, melyben – az utolsó kifizetési kérelem kivételével – a támogatási összeg legalább 25%-a elszámolásra kerül.

A támogatásban részesülő kérelmező köteles:

- a támogatott beruházást rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával üzemeltetni, a támogatási kérelemben meghatározott megvalósítási helyen azzal, hogy az üzemeltetési kötelezettség a nem beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések esetében a megvalósítási helyen kívül is megvalósulhat. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn;

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani;

- az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt 2014. december 31. napjától kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a 4 EUME-t meghaladó üzemméretet fenntartani;

- induló vállalkozás esetén a 2016. naptári évtől az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a 4 EUME-t meghaladó üzemméretet fenntartani.

A kérelmező vagy általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles a DIT-ÚMVP keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni.

A művelet a jogcímrendelet hatálybalépésének időpontjától a kérelmező saját felelősségére megkezdhető, kivéve, ha az ügyfél a támogatási kérelmében építési tételekre is igényelt támogatást, mert abban az esetben az építési tevékenység a támogatási kérelem befogadását követően kezdhető meg.

A támogatást szabályozó rendelet alapján a nyertes kérelmezők előleget igényelhetnek, amelyre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendeletet kell alkalmazni.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-ben is meghirdeti a Zöld Forrás pályázatot. A tervezett keret 70 millió forint. Egy jelentkező legalább 400 ezer, legfeljebb 2 millió forintot igényelhet.

Támogatást azok a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi célú közhasznú társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) kaphatnak, amelyek közhasznúsági jelentést fogadtak el.

Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaság, köztestület, illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet nem pályázhat.

Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, az elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek.

A támogatás intenzitása 100%. A támogatás finanszírozási módja: egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként.

A pályázatok elbírálásának gyorsítása érdekében idén a pályázatok értékelésének hiánypótlási szakasza nincs.

A pályázatokat 2014. január 23-ig, kizárólag postai úton lehet beadni.

Nagyszámú gazdálkodót érint az a kérdés, hogy a támogatásra bejelentett területei vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül-e, arra tekintettel, hogy a földhasználati nyilvántartásba földhasználati jogosultsága be lett-e jegyezve és ha igen, akkor miként. Ennek a kérdésnek a tisztázása érdekében módosításra került 2013. év végén a 2007. évi XVII. törvény.

A módosítás értelmében a kérelmezőt a kérelmében megjelölt földterületekre nézve jogszerű földhasználónak kell tekinteni, amíg annak vonatkozásában kétség nem merül fel, vagy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által lefolytatott ellenőrzési eljárás alapján rendelkezésre álló okirat ezt alátámasztja.

Ha a kérelmező földhasználatának jogszerűsége vonatkozásában kétség merül fel, így különösen, ha ugyanarra a földterületre egyidejűleg több kérelmező jelentett be terület alapú támogatási kérelmet, az érintett kérelmezőket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megfelelő határidővel adategyeztetésre hívja fel. Ezen eljárás sikertelensége esetén vagy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által lefolytatott ellenőrzés keretében a Hivatal felhívására a kérelmező köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.

A kérelmező a földhasználata jogszerűségét – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja szerinti hatályos állapotot alátámasztó – adategyeztetés alkalmazása esetén a következő sorrend szerinti – alábbi okiratokkal igazolhatja:

a) földhasználati lap,

b) a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás,

c) haszonbérleti szerződés,

d) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azon kérelmező vonatkozásában, akinek az adott földterületre fennálló használata a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot igazoló okirat.

Ezen rendelkezéseket először majd a 2014. évben beadott egységes kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.

Ezen törvénymódosítás első tervezete a jogszerű földhasználó definiálására nem ezt a rendelkezést tartalmazta és a hatálybalépés sem így lett rögzítve. Sajnálatos, hogy végül ezzel a tartalommal fogadták el a törvénymódosítást.

Dr. Bacskai Edina