MENÜ

Jogi tudnivalók Februárban

Oldalszám: 10
Dr. Bacskai Edina 2014.02.18.

A tavaly elfogadott Földforgalmi törvény szabályai „lépcsőzetesen” lépnek hatályba. Első körben a haszonbérlet szabályainak változásával kell megbirkózni a jogalkalmazóknak. Nagyon sok a bizonytalanság az új szabályok alkalmazása körül. Jelen cikkemmel ebben szeretnék segítségükre lenni.

2013. decemberében elfogadásra került 
a kifüggesztések eljárásrendjét tartalmazó 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet.

A haszonbérleti jogviszonyhoz kapcsolódóan a szerződésre vonatkozóan előír a törvény kötelező tartalmi elemeket. Ezeket amennyiben a szerződésbe nem kívánják belefoglalni, abban az esetben a szerződéshez csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell a haszonbérbe vevőnek az alábbiakról:

  • megfelel a földforgalmi törvény 5. §. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek,
  • megfelel a földforgalmi törvény 40-41. §-aiban foglalt feltételeknek,
  • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
  • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
  • a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld nagysága nem haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot,
  • elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után részére folyósított költségvetési, vagy európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

A pályakezdő gazdálkodónak a fentieken túlmenően nyilatkoznia kell arról, hogy a föld használati jogosultságának megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek pedig arról kell még kiegészítőleg nyilatkoznia, hogy a használati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.

A haszonbérleti szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, melyben fel kell tüntetni, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal, illetve ha igen, akkor szükséges megjelölni az előhaszonbérleti jog jogalapját, továbbá a haszonbérlőnek a sorrendben elfoglalt ranghelyét is.

A szerződés megkötését követően arról kell dönteniük a feleknek, hogy az új szabályozás alapján a kifüggesztési kötelezettségük fennáll-e.

Az egyéb feltételek módosítása nélkül meghosszabbításra kerülő haszonbérleti szerződések kifüggesztésével kapcsolatban a legnagyobb a bizonytalanság jelenleg. Ugyanis többen többféleképpen értelmezik a jogszabályt és a földhivatalok vagy nem nyilatkoznak az ügyben vagy eltérő gyakorlatot mutatnak. Körüljárva a témát – a jogalkotói szándékot is megvizsgálva – azt javasoljuk, hogy a kifüggesztést ne mulasszák el, legalább addig, amíg a jogalkotó egyértelművé nem teszi az előírást, elkerülendő a szerződéskötés későbbi esetleges támadhatóságát.

Az új szabályozás szerint a közzététel iránti kérelmet a kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz. A közzététel iránti kérelem benyújtásának a határideje: a haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 nap. A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 darab eredeti példányát. 2014. december 31-ig lehetőség van még arra, hogy a haszonbérbe adó az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot közölje és ne a szerződést mellékelje. Ebben az esetben az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni, annak tartalmaznia kell a szerződés lényeges tartalmi elemeit, valamint a felek által meghatározott valamennyi kikötést és feltételt.

A közzététel időtartama: 15 nap, az eljárás díj- és illetékmentes.

Némileg eltérő a szabályozás az osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében. A közzététel iránti kérelmet a tulajdonostársak által kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be. Ha a haszonbérleti szerződést tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, azokat összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni. A szerződéshez csatolni kell a haszonbér-
lő nyilatkozatát arról, hogy a szerződések tartalmilag megegyeznek, eltérés kizárólag a tulajdonostársak személyében és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő terület tekintetében áll fenn. Mellékelni szükséges továbbá a kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt.

Az ajánlatot is a haszonbérleti szerződéshez hasonlóan teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, feltüntetendő ugyanúgy, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal, valamint hogy milyen ranghelyen, továbbá a nyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.

A kifüggesztést követően kerülnek a haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyásra.

Dr. Bacskai Edina

 

(A mezőgazdaságot érintő jogi témákban várjuk kérdéseiket a [email protected] címre.)

 

AGRÁRJOG-PÁLYÁZATI JOGI TANÁCSADÁS-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGI SZAKÉRTÉS-KÖZBESZERZÉSEK BONYOLÍTÁSA  

Dr. Bacskai Edina Ügyvédi iroda: +36-20/452-9851, www.drbacskaiedina.hu