MENÜ

Aktuális támogatások Márciusban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.03.10.

Az agrárkamarai tanácsadóknál és a falugazdászoknál már átvehetőek a kamarai tagkártyák a gazdálkodók számára. A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezet-
átalakítási támogatások teljesítéséről 2014. év március 15. napjáig kell nyilatkozniuk a támogatást igénylőknek az MVH által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az MVH 27/2014. (II. 17.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

A 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás határideje

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek kiegészítő monitoring célú adatszolgáltatása a monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2014. évben február 17. és március 19. között teljesíthető az MVH elektronikus ügyintézés segítségével az ügyfélkapun keresztül, az EMV HOP monitoring 2013 menüpontjában.

 

Az MVH 29/2014. (II. 19.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A Rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2013. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét már a 2013. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, és a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelmet 2014. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

  • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1012-03)
  • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
  • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
  • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-03)

 

Az MVH 24/2014. (II. 3.) számú közleménye

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje

A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0390 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon a tárgyévet követő év február 15. és március 14. között, azaz 2014. évben 2014. február 15.–2014. március 14. közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1476 Budapest Pf. 407 Tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári év. Támogatási kérelem évente csak egy alkalommal nyújtható be!

Az N0390 számú támogatási kérelem nyomtatványhoz csatolni kell:

a) az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tárgyévet követő évben kiállított igazolását a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház vándorlás céljára történő üzemben tartásáról,

b) a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház 2013. március 1. és 2013. október 31. között bármely időtartamban érvényes forgalmi engedélyének vagy ideiglenes forgalomban tartási engedélyének másolatát,

c) a 2013. évben befizetett kötelező gépjármű-biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve a tárgyévi díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés másolatát és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,

d) a 2013. évben befizetendő gépjárműadót megállapító határozat és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát.

 

Az MVH 23/2014. (I. 31.) számú közleménye

A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 30/2013 (I. 25.) MVH Közlemény módosításáról

2014. január 1. napjától az MVH levelezési címe megváltozott, így az átírási kérelmet a Közlemény IV. Átruházásra, illetve átruházás alapján az átírási kérelem benyújtására vonatkozó szabályok részben meghatározott cím helyett a következő címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Közvetlen Támogatások Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407.

A Rendelet 14. § (4a) bekezdésének hatályba lépésével az átírási kérelem benyújtásának a határideje a következők szerint megváltozott:

Az átírási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak február 1.–április 1.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaság-
átadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője esetében a határidő: szeptember 30.

Fenti határidőig nyújtható be átírási kérelem, amennyiben a tárgyévi egységes terület-
alapú támogatás iránti kérelmet és kérődző szerkezetátalakítási kifizetési kérelmet (egységes kérelmet) a gazdaságot átvevő személy nyújtotta be.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu