MENÜ

Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség

Oldalszám:
2014.03.10.

Megjelent a 10/2014. (II. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról. Eszerint az ÚMVP és a HOP keretében, meghatározott jogcímeken támogatást nyert ügyfelek kötelesek a jogszabályban előírt fenntartási, üzemeltetési, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 17. és március 19. között a fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni.

 

A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 4.§ szerint az ügyfél köteles:

  • a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követő év február 13. és március 12. közötti időszakában a kiindulási állapotot tükröző általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira,
  • a művelet megvalósításának időszakában évente február 13. és március 12. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,
  • a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követő év február 13. és március 12. közötti időszakban a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és
  • jogszabályban előírt fenntartási, üzemeltetési, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 17. és március 19. között a fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

Az MVH tájékoztatása szerint az e-monitoring benyújtása összesen 40 ezer ügyfelet érint. A tavalyi évhez hasonlóan néhány jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Ugyanakkor új jogcímekkel is bővült az adatszolgáltatás köre: pl. a fiatal erdők állományneveléséhez és a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikáláshoz nyújtott támogatások.

A 26/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

A 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény vonatkozik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályaira. A közlemény alapján az ÚMVP keretében igénybe vett támogatások felhasználásának ellenőrzése céljából az MVH az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályokban kötelezettségként előírt kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére hívja fel monitoring adatszolgáltatásra kötelezett ügyfeleit. A kiegészítő adatszolgáltatás a monitoring adatszolgáltatással megegyező módon és azzal egyidejűleg teljesíthető.

A monitoring adatszolgáltatással egyidejű kiegészítő monitoring adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Ügyfélkapus jogosultsággal kizárólag természetes személy rendelkezhet, ennek értelmében nem természetes személy esetében nevében csak elsődleges képviselő, meghatalmazással rendelkező természetes személy, vagy technikai közreműködő járhat el.

 

Fiatal gazda kifizetési kérelem

Megjelent a 29/2014. (II. 19.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (Rendelet) alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.

Az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2013. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét már a 2013. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, és a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-érték meghatározásához a Rendelet 6. számú mellékletében szereplő SFH-értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2009. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos árfolyam 266,7 Ft/euro. Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

 

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda