MENÜ

Adóügy - 2014. évi fontosabb adótörvény-változások – III.

Oldalszám: 8
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.04.06.

Bővebben az áfatörvény változásáról/2.

Módosul 2014. július 1-től az időszakos elszámolás („folyamatos teljesítés”) szabályozása. Időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának az elszámolási időszak zárónapja minősül majd, míg jelenleg a fizetés esedékessége határozza meg a teljesítés napját. A jelenlegi szabályozás marad az érvényes a közszolgáltatási (közüzemi) szerződésekre. Az új szabályozást azon 2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely esetében a fizetés esedékessége is 2014. június 30-át követő időpont. Mivel az időszakos elszámolások fogalmát is, hasonló tartalom mellett, új szóhasználat szerint határozza meg a törvény, fontos lehet azt is felülvizsgálni, hogy minden, korábban „határozott időre szóló elszámolás” vagy „részletfizetés” szabályai szerint kezelt ügylet az új fogalomrendszer szerint is „időszakonkénti elszámolás” szabályozása alá esik-e egyáltalán.

2014. július 1-től az Áfa tv. az elszámolási időszakos ügyleteken belül két esetet szabályoz.
Az egyik, az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerinti, amelyet nevezhetünk főszabálynak, mely szerint, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érin-tett időszak utolsó napja.

Ezen új szabályt azon időszakos elszámolási ügyle-tek tekintetében kell alkalmazni, amelyeknél az érin-tett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 2014. június 30-át követő időszakra esik.

Példa

  1. A felek (pl. megbízó és bizományos) a 2014. június 20. és július 10-e között teljesített termék-értékes-ítésről számolnak el, az ellenérték fizetési határidejét július 25-ében meghatározva, az ügylet teljesítési időpontjának az ellenérték fizetése esedékessége napja, azaz július 25-e minősül.
  2. Ha a felek közöttük levő megállapodás alapján 2014. jú-lius 1-je és 18-a közötti időszakban teljesített ügy-leteikről számolnak el és a fizetési határidő augusztus 1. (vagyis június 30-át követő időpont), akkor a telje-sítés időpontjának a felek közötti elszámolási időszak utolsó napja, azaz július 18-a lesz.

Az időszakos elszámolású ügyleteken belül a másik, az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdésében szabályozott esetkör, ahol to-vábbra is az ellenérték esedékességének napja ma-rad a teljesítési időpont. Ebbe a körbe tartozik, ha a felek:

  • a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján telje-sí-tett termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, va-lamint
  • telekommunikációs szolgáltatásról

határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Az ellenérték megtérítésének esedékessége a teljesítés időpontja azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, amelyet a telekommunikációs szolgáltatás nyújtója a tele-kom-munikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít a telekommunikációs szolgáltatás igénybevevője részére, feltéve, hogy a felek között ezen ügyletek elszámolására a telekommunikációs szolgáltatás részeként kerül sor. (Ilyenek például a telefonon rendelt parkolási vagy úthasználati szolgáltatás.)

Arra vonatkozóan, hogy az ügylet közszolgáltatási szer-ződés alapján teljesített-e a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 2014. március 15-én hatályba lépő Ptk.), valamint az adott tevékenységet szabályozó ún. ága-zati jogszabály az irányadó. Jellemzően ebbe a körbe tar-tozhatnak a jelenlegi szabályozásban közüzemi szerződés alapján teljesített szolgáltatások (így áram-, gáz-, vízszol-gáltatás), valamint a szemétszállítási szolgáltatás.
Amennyiben az adott szolgáltatás nyújtására nem köz-szolgáltatási szerződés keretében kerül sor, de a felek arról időszakonként számolnak el vagy az ellenértéket meghatá-rozott időszakra állapítják meg, akkor annak teljesítési időpontja nem az ellenérték fizetésének határideje, hanem az elszámolási időszak utolsó napja lesz.

A telekommunikációs szolgáltatás fogalmát az Áfa tv. 259. § 23. pont alatt meghatározza. Ebbe a körbe tartozik a telefon és az internet szolgáltatás. Tekintve, hogy ezen ügyletek nyújtása nem közszolgáltatási szerződés alapján történik, ha az adóalany azt az Áfa tv. 15. § alapján közve-tített szolgáltatásként nyújtja, akkor is a fizetési határidő lesz a teljesítés napja, feltéve, hogy az nem minősül más ügylet (pl. bérbeadás) járulékos költségének. Például a cég a dolgozó magán célú telefonhasználatát időszakonként meg-térítteti, akkor ezen közvetített szolgáltatásként nyúj-tott telefonszolgáltatás teljesítési időpontja a dolgozó által fizetendő ellenérték esedékességének napja.

Amint említettük, a telekommunikációs szolgáltatás ré-sze-ként nyújtott közvetített szolgáltatásokra (pl. parkolási szolgáltatás) is az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése alkalmazandó a telefonszolgáltató és az előfizető viszonylatában. A telefonszolgáltató által a parkolási szolgáltatás nyújtótól igénybe vett szolgáltatásra azonban „a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával tel-jesít” feltétel nem teljesülése miatt az Áfa tv. 58. § (1a) bekez-dése nem alkalmazható, arra az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének szabálya vonatkozhat vagy az Áfa tv. 55. § (1) bekezdés szabálya, ha nem időszakonként számolnak el.

Krenovszyné Lovász Andrea