MENÜ

Jogi tudnivalók Áprilisban

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2014.04.06.

Ismételt változások a Földforgalmi törvény 2014. március 01. napján hatályba lépett rendelkezései miatt

I.

Március 1-jétől változtak a földátruházási szerződések írásba foglalásának szabályai. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény jelentős mértékben megváltoztatta a föld tulajdonjogának átruházásra, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletekre vonatkozó szabályozást, melynek értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik.

A Földforgalmi törvény 2014. március 1-jétől hatályos 8. §-a értelmében a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik.

A Földforgalmi törvény alapján megszületett a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló kormányrendelet. 
Az új szabályok alapján 2014. március 1. napjától az adásvételi szerződést négy eredeti példányban kell a jegyző részére megküldeni az elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő kifüggesztés céljából, melyek közül csak egy példányt kell biztonsági okmányon szerkeszteni. A kifüggesztés nem a biztonsági okmányon készített szerződési példánnyal történik, azonban a jegyző a hozzá benyújtott szerződéseket (valamennyi példányát) küldi meg a mezőgazdasági igazgatási szerv részére hatósági jóváhagyásra, illetve az engedélyhez nem kötött földtulajdon-szerzés esetében pedig a szerződő felek jogi képviselője részére.

A biztonsági okmány védelmi elemekkel (vízjellel, pelyhezőkkel és vegyi védelemmel) ellátott papírlap, amely a jobb oldalán hosszanti irányban 10 mm széles irizáló nyomatot tartalmaz, amelyen a „földátruházási biztonsági okmány” felirat látható. A nyomat olyan nyomdatechnikai eljárással készül, ami a felirat másolását kizárja. A biztonsági okmány tartalmazza ezen felül a következő feliratot nyomtatott formában: „Kizárólag földtulajdont érintő jogügylet írásba foglalására használható.”

A biztonsági okmány ára 60 Ft + áfa/lap, amelyet kizárólag az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a felek képviseletét ellátó közjegyzők, ügyvédek, jogtanácsosok, illetve meghatalmazottjaik vásárolhatnak meg a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának járási földhivatalaiban, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatalban és a Budapesti 2. Számú Földhivatalban.

A biztonsági okmányokat átvevő, vagy azokat visszaszolgáltató személy adatait a járási földhivatal a személyazonosság igazolására szolgáló fényképes okmányból ellenőrzi, és azokról, valamint az átadott, vagy visszaszolgáltatott okmányokról nyilvántartást vezet.

A biztonsági okmányokat kezelő jogi képviselők szintén kötelesek nyilvántartást vezetni, a jogszerű felhasználás nyomon-követhetősége érdekében. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, valamint a biztonsági okmány felhasználására – így különösen a megőrzési és visszaszolgáltatási, valamint az érvénytelenítési és az ezzel összefüggő jegyzőkönyv-vezetési kötelezettségek, továbbá a biztonságos tárolásra – vonatkozó előírások betartását a járási földhivatal ellenőrzi és a kötelezettségek megsértése esetén bírságot szab ki, melynek összege 15 000 forinttól 100 000 forintig terjedhet (a jogsértés súlyától és gyakoriságától függően), illetve a kisebb jelentőségű jogsértésnél figyelmezteti a felhasználót.

 

II.

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. törvény 2/A.-2/C. §-ai rendelkeznek természetes személyek és gazdálkodó szervezetek esetében arról, hogy személyi azonosító, illetve statisztikai azonosító hiányában belső egyedi azonosító használandó, amennyiben ilyennel az adott személy, vagy szerv már rendelkezik. A jogszabályi változások miatt megváltozott a „földhasználati bejelentési adatlap”, a „földhasználati törlés-bejelentési adatlap”, a „földhasználati változás-bejelentési adatlap”, valamint a „földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem”  nyomtatvány, azokon jelzésre került, hol kell ezt az azonosítót feltüntetni.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 2014. március 15-étől módosult, amelynek eredményeképpen az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelmen feltüntetendő adatok köre kiszélesítésre került. A kérelmező személyi azonosítója, illetve statisztikai számjele helyett lehetőség nyílik a belső egyedi azonosító megjelölésére, ha azzal az adott természetes személy vagy szerv rendelkezik. Nyilatkoznia kell továbbá a kérelmezőnek arról, hogy a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig a kérelem függőben tartását igényli-e, valamint arról, hogy a szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól.

A megváltozott nyomtatványok a földhivatal honlapján már elérhetőek, javaslom azok letöltését és használatát.

 

III.

 Módosult a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásról szóló 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet is. A módosítások közül érdemes kiemelni azon új rendelkezést, mely szerint, ha a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az őstermelői igazolvány használatának jogszerűsége és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített áru mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, kapacitása, akkor az az őstermelői igazolványt visszavonja és megállapítja, hogy a döntés jogerőre emelkedéstől számítva mennyi ideig nem adható ki új igazolvány a mezőgazdasági őstermelő részére. 
A cselekmény súlyától függően ez 2 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra állapítható meg.

Dr. Bacskai Edina

(A mezőgazdaságot érintő jogi témákban várjuk kérdéseiket 
a [email protected] címre.)

11.1 Bacskai