MENÜ

A közvetlen támogatások igénylésének 2014. évi keretei

Oldalszám: 49-50
Dr. Vásáry Miklós 2014.05.12.

2009-től vált lehetővé, hogy a mezőgazdasági termelők egyes uniós és nemzeti támogatási konstrukciókra egy eljárás keretében nyújtsák be kérelmüket. Az úgynevezett egységes kérelemről szóló jogszabályt évente hirdeti ki a Vidékfejlesztési Minisztérium. 
A 2014. évre vonatkozó egységes kérelem rendelet március végén jelent meg (28/2014 (III. 27.) VM-rendelet), amely az április 4-én megjelent SAPS-ÁNT-rendelettel (35/2014. (IV. 4.) VM-rendelet) együtt határozza meg a közvetlen támogatások igénylésének idei feltételeit.

Az egységes kérelem rendelet már 6 éve teszi lehetővé, hogy bizonyos uniós és nemzeti forrásból finanszírozott támogatási jogcímeket egy eljárásban egyszerűen lehessen kérelmezni. Mivel a 2014. évi közvetlen támogatások szerkezete és feltételrendszere érdemben nem változott az előző évhez képest, idén döntően technikai, működési részletekben jelentek meg újdonságok. A termelők a rendelet hatálybalépésétől kezdődően a korábbi évek gyakorlatának megfelelően május 15-ig nyújthatják be a támogatási kérelmüket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Ezt követően – a korábbi gyakorlat szerint – a kérelem további 25 naptári napig (2014. június 9.) nyújtható be, illetve módosítható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. Mivel 2014-ben június 9-re esik pünkösd, a munkaszüneti nap miatt a határidő június 10-re módosul.

A rendelet alapján idén összesen 26 eltérő jogcímhez kapcsolódó kérelem benyújtására nyílik lehetőség, ebből 9 az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott közvetlen támogatásokhoz kapcsolódik, a többi 17 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére meghirdetett vidékfejlesztési jogcím. Ezek az alábbiak:

 

 1. egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások;
 2. különleges rizstámogatás;
 3. héjas gyümölcsűekre vonatkozó nemzeti támogatás;
 4. elkülönített bogyós gyümölcs támogatás;
 5. elkülönített cukortámogatás;
 6. elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás;
 7. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás;
 8. a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
 9. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási támogatás;
 10. EMVA erdősítési támogatás;
 11. EMVA erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás;
 12. EMVA ültetvénykorszerűsítési támogatás;
 13. EMVA támogatás a rövid vágásfordulójú, fás szárú energiaültetvények telepítéséhez;
 14. EMVA évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások;
 15. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás;
 16. EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatások;
 17. EMVA agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás;
 18. EMVA erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások;
 19. EMVA erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások;
 20. EMVA kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások;
 21. EMVA gyümölcs- és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások;
 22. EMVA kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások;
 23. EMVA Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás;
 24. EMVA nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások;
 25. EMVA Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás;
 26. EMVA erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás.

A 2013. évihez képest a kérelmezhető jogcímek sora a 26-os jogcímmel egészül ki. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a különböző jogcímekre vonatkozó igényléseken kívül az egységes kérelemben kell bejelenteni a hasznosításában lévő mezőgazdasági területét annak is, aki a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához nyújtott támogatást igényel, rendelkezik mezőgazdasági területtel, vagy e jogcím keretében nyújtott támogatást nyert. Ez esetében az összes támogatható és nem támogatható területét meg kell jelölnie.

Továbbra is megmarad az a gyakorlat, hogy az egységes kérelem az EMGA-ból finanszírozott támogatások esetében, valamint az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében 3 jogcímet leszámítva a kifizetési kérelmet foglalja magában. A nevezett három – 22., 23., 25. sorszámú – jogcím esetében a támogatási és a kifizetési kérelemre is vonatkozik az igénylés.

Az idei év vonatkozásában is kritikus pont a jogszerű földhasználat kérdésköre. Az MVH eljárásrendjét meghatározó törvény (2007. évi XVII. törvény) 2013. évi módosítása során már egyértelműsített feltételek alapján kell idén beadni az egységes kérelmet. 
A XVII. törvény 44.§ (5) bekezdése alapján a termelőknek a földhasználat jogszerűségét okiratokkal kell igazolnia. Ez lehet (1) a földhasználati lap, (2) a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás, (3) haszonbérleti szerződés, valamint (4) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azon termelő esetében, akinek az adott földterületre fennálló használata a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot igazoló okirat. A 2014. évi egységes kérelemről szóló rendelet ezenfelül szabályozza, hogy amennyiben akinek folyamatban van a földhasználati nyilvántartási eljárása, igazolhatja annak megindítását, de ez csak abban az esetben fogadható el, ha a termelő bizonyítja, hogy azt legkésőbb június 9-ig (mivel ez munkaszüneti nap, így június 10-ig) benyújtotta azt a földhasználati jog bejegyzésére jogosult hatósághoz. Az ügyfél köteles a földhasználati jog bejegyzéséről szóló döntést annak jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül benyújtani az MVH-hoz is. Fontos, hogy az MVH a 2014. június 10-ét követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználatot nem fogadja el.

Az egységes kérelemhez kapcsolódik, hogy a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program esetében is módosításra kerül sor. Ennek révén lehetővé válik, hogy azon programba belépett gazdák, akik a 2013-ban – akaratukkal ellentétben – a programban történő további részvételüket nem jelezték, 2014-ben visszaléphessenek. Az érintett termelők a folytatási szándékra vonatkozó nyilatkozatot a 2014. évi egységes kérelemben tehetik meg. A támogatást a 2012-ben megállapított jogosultságaik után a 2014-re vállalt szerkezetátalakítási feltételek betartása mellett igényelhetik.

Az egységes kérelemben foglalt feltétel szerint az egyes jogcímek alapján járó kifizetés a tárgyév december 1. és a tárgyévet követő év június 30. között várható. Előleg fizetésére a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014-ben is lesz lehetőség.

Az egységes kérelem technikai feltételeit szabályozó rendelet mellett meghatározó jelentőségű „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatásról, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) igénybevételéről” szóló VM-rendelet is, amely 2014. április 4-én jelent meg 35/2014. számmal. A jogszabály az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-én megjelent 1310/2013/EU rendelete alapján szabályozza az uniós KAP-reform értelmében 2015-től induló támogatási rendszer kezdetéig alkalmazandó rendszer feltételeit. A módosítás lényege, hogy az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok dönthetnek úgy, hogy 2014-ben átmeneti nemzeti támogatást nyújtanak. Mivel Magyarországon a kiegészítő nemzeti kifizetések jelentős szerepet töltöttek be bizonyos érzékeny ágazatokban működő mezőgazdasági termelők jövedelmének kiegészítésében, továbbra is fontos nemzeti érdek, hogy a mostanáig top up és ÁNT támogatásban részesülő ágazatoknak nyújtott támogatás 2014-ben is alkalmazható legyen.

Uniós alapelv, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó feltételeknek meg kell egyezniük a 2013-ban alkalmazott kifizetések feltételeivel, azzal a különbséggel, hogy a modulációból eredő támogatáscsökkentést 2014-ben már nem kell alkalmazni. Az ÁNT kizárólag azon ágazatok esetében engedélyezhető, amelyek 2013-ban részesültek ebben a támogatási formában. Ennek értelmében az alábbi jogcímek kerültek meghirdetésre:

 • hízottbikatartás támogatása;
 • tejtámogatás;
 • anyatehéntartás támogatása;
 • extenzifikációs szarvasmarha támogatás;
 • anyajuhtartás támogatása;
 • kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás;
 • Burley-dohány termesztésének támogatása;
 • Virginia-dohány termesztésének támogatása;
 • héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása.

Bármely ágazat mezőgazdasági termelőinek nyújtható támogatás teljes összege nem haladhatja meg a Bizottság által 2013-ra engedélyezett ágazatspecifikus pénzügyi keretek 80%-át. A jogszabály alapján a közvetlen támogatások és az ÁNT esetében a támogatási feltételek változására nem kell számítani.

Az EU Közvetlen Támogatások Irányító Bizottsága hivatalosan még nem hozta nyilvánosságra a SAPS 2014. évi, Magyarországra vonatkozó keretének mértékét, így azt ez a rendelet nem tartalmazhatja. Következésképpen a SAPS és az ÁNT 2014. évi összegéről, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, külön jogszabályban kell majd rendelkezni. 
A várakozások szerint az egységes területalapú támogatás összege – az árfolyamtól függően – mintegy 329 Mrd forint körül alakul.

 

Dr. Vásáry Miklós, adjunktus,

SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar