MENÜ

Aktuális támogatások Júniusban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.06.05.

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő támogatás, valamint az anyatehén tartás támogatás igénylése mellett a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodóknak nem szabad elfelejteniük az ez évi agrárkamarai tagdíj befizetésének határidejét, amely 2014. év július 7.

Az MVH 75/2014. (V. 06.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás feltételeiről

Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet (18/2011. (III. 9.) VM-rendelet) alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal.

A kifizetési kérelem benyújtása

A 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, postai úton, egy példányban 2014. június 1. és június 30. között lehet benyújtani az MVH Központi Szervéhez, az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatósága részére (1476 Budapest Pf.: 407.).

A 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozóan kifizethető támogatás a 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében és a 11. cikkében foglaltak alapján, a 2014. január 1-jei, Európai Központi Bank árfolyamon (297,04 HUF/EUR) kerül átváltásra.

 

Az MVH 79/2014. (V. 15.) számú közleménye a 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

A mezőgazdasági termelőnek a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és a kötvény másolatát egy példányban postai úton vagy személyesen a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtania. A szerződés másolatának benyújtási határideje 2014. augusztus 31.

A szerződő fél és a biztosított személye eltér

Amennyiben a szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő (hanem pl. integrátor), akkor a biztosított mezőgazdasági termelőnek e közlemény 1. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazást kell adnia a szerződő fél részére a rendelet szerinti támogatott típusú szerződés megkötésére, és a meghatalmazást egy példányban a szerződés ajánlati nyomtatványa és kötvény másolatához egyidejűleg csatolva kell postai úton megküldenie vagy személyesen benyújtania a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

A szerződő fél a meghatalmazásban rögzített nyilatkozatában kötelezettséget vállalhat arra, hogy a szerződés egy másolati példányát a meghatalmazással együtt ő küldi meg a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

A szerződés másolatának és az egyidejűleg csatolt meghatalmazás benyújtásának határideje 2014. augusztus 31.

Biztosító meghatalmazása

Egyéni szerződés esetén a biztosított mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg e közlemény 2. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazhatja a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására. 
A biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával kötelezettséget vállalhat arra, hogy a biztosítási szerződés, illetve a biztosítási szerződés benyújtására vonatkozó meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus formában 2014. augusztus 31-ig postai úton megküldi vagy személyesen benyújtja a szerződő fél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez. Amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, a szerződő fél (integrátor) a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg e közlemény 2. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazhatja a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására. A szerződést és a meghatalmazásokat 2014. augusztus 31-ig a szerződő fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre kell postai úton vagy személyesen benyújtani.

Biztosító kötelezettségvállalása a szerződés benyújtására meghatalmazás nélkül

Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződésben tett nyilatkozatában a biztosítási szerződés elektronikus formában történő benyújtására kötelezettséget vállal, úgy a kötvény másolatát és biztosított termelők szerinti bontásban a rendelet 7. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentumokat legkésőbb 2014. év augusztus 31-ig benyújtja az MVH részére.

Szerződés módosítása

A mezőgazdasági biztosítási szerződés módosítása esetén a biztosítónak a módosított tartalmú kötvényt és a módosítást, alátámasztó adatokat 2014. augusztus 31-ig kell postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a szerződő fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

A szerződés tartalma

A díjtámogatásban részesíthető szerződés kötelező tartalmi követelményeit a rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza.

A megfizetett biztosítási díj igazolása

Az elektronikus díjigazolás ügyfélkapun keresztül történő teljesítésének határideje 2014. november 15.

 

Az MVH 74/2014 (V. 6.) 
számú közleménye az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről

A támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2014. május 1. és június 30. között.

Az ügyfél kötelezettségei:

  • a kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték: csemeteültetés, gyeptelepítés;
  • a támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani;
  • a támogatásra jogosult a fák telepítésekor:

- kizárólag a támogatási rendelet 3. és 4. számú mellékleteiben felsorolt fafajokat telepítheti; a támogatási rendelet 3. számú mellékletében felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal végezheti; a támogatási rendelet 4. számú mellékletében felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajtákat legfeljebb 50% elegyarányban telepítheti; a támogatási rendelet 4. számú mellékletében felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat, kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal végezheti; a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm; a területen hektáronként legfeljebb 150 db fát telepíthet, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként; a telepítést úgy köteles elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető; az ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1–4 éves egyedeinek száma elérje a minimális 100 db/ha értéket. 
A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie. A fentiekben részletezett telepítési előírásokat a támogatásra jogosultnak mezőgazdasági parcella szinten kell teljesítenie.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu