MENÜ

Aktuális támogatások novemberben

Oldalszám:
Hegedûs Szilvia 2014.10.31.

A gazdálkodók a 2013/2014. évi gazdálkodási naplót november 30. napig tudják elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni. A mezőgazdasági biztosítási díj megfizetését a szerződő fél tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen díjfizetésről szóló igazolás kiállításával igazolja.

Az MVH 172/2014. (X. 16.) számú közleménye

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014/2015 borpiaci évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében a szőlőültetvények használói – a tevékenység végrehajtására vonatkozó, érvényes engedély birtokában – ún. „egyéni terv” benyújtására, majd az MVH által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás igénybevételére jogosultak.

Az egyéni terv benyújtása

A Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1-2. számú mellékletei szerinti, B3051 és

B3052 számú (Főlap és Betétlap) egyéni tervet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2014. november 2. és 2014. november 30. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani.

Az egyéni terv és a mellékletek benyújtása kizárólag postai úton történhet. A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1476 Budapest, Pf. 407.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az egyéni tervhez csatolni kell

– amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul vagy valósult meg az azt igazoló teljes bizonyító erejű, jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

– amennyiben a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg az azt igazoló teljes bizonyító erejű, jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

– a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolatát;

– a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontszámáról.

A jóváhagyott egyéni terveken alapuló támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelem kizárólag az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel összhangban megvalósított tevékenység befejezését követően, a borpiaci év április 1-je és július 15-e közötti időszakában nyújtható be!

 

 A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2014. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet – 2014. október 1. – október 31. közötti gyűjtési időszakot követően, 2014. november 1-től 2014. november 15-ig lehet benyújtani.

 

 Az MVH 174/2014. (X. 17.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeiről

 A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

A Vhr. 16. § (4) bekezdése alapján az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be és akkor fizethető ki a megállapított összeg, ha az ügyfél nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt.

Kifizetési kérelem a támogatási rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban nyújtható be: 2014. november 1 – 2015. január 31. valamint 2015. április 1. – 2015. május 31.

A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az előző pont szerinti 6 hónapos határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.

Egy ügyfél a megvalósítási időszak alatt területegységenként legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthat be.

A kifizetési kérelem az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványokon, postai úton nyújtható be.

A kifizetési kérelemben elszámolható kiadások és az elszámolás módja

A támogatási rendelet 3. § (3) bekezdésének értelmében a Natura 2000 fenntartási tervek elkészítéséhez kapcsolódóan a következő támogatott tevékenységek kiadásai számolhatók el:

a) a területek felméréséhez és a kommunikációs terv végrehajtásához kapcsolódó adatfeldolgozás, adatbázis tevékenység, szakértői tevékenységek és egyéb személyi kiadások;

b) a tervek összeállításához, a különböző területhasználatokhoz kötődő, valamint a faj- és élőhely specifikus kezelési előírások kidolgozásának szakértői tevékenysége és személyi kiadásai;

c) a területek felméréséhez, az érintettekkel való egyeztetéshez köthető elszámolható személygépkocsi költségtérítés és egyéb közlekedési eszköz igénybe vétele;

d) a fenntartási tervek készítéséhez kapcsolódó irodai költségekből az irodaszerek, irodai és adminisztratív szolgáltatások;

e) a fenntartási tervek készítése során alkalmazott kommunikációs eszközök megvalósításához kötődő irodaszerek, kiadvány készítési és postai költségek;

f) a projekt megvalósításához kapcsolódó számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatások és a közbeszerzés költségei.

A területek felméréséhez, az érintettekkel való egyeztetéshez köthető - a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján - gépjármű üzemanyag felhasználás címén számlával igazolt üzemanyag vásárlás és a saját gépjármű hivatali célú használata együttesen nem haladhatja meg az összes elszámolható dologi és személyi jellegű kiadások 30%-át.

A Natura 2000 fenntartási terv elkészítése során elszámolható dologi és személyi kiadásokat tételes bontásban a támogatási rendelet 2. melléklete tartalmazza.

www.mvh.gov.hu

www.nak.hu

Szerző: Hegedűs Szilvia