MENÜ

A Galldorf Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zrt. az alábbi tevékenységeit és szolgáltatásait ajánlja leendő partnerei figyelmébe

Oldalszám: 44-45
Popovics Tamás, Seiwerth Gábor 2014.11.04.

A Gall­dorf Ta­kar­mány­gyár­tó és Ke­res­ke­del­mi Zrt. te­vékeny­ségének rövid be­mu­ta­tása a meg­ala­ku­lás­tól nap­ja­in­kig

A Gall­dorf Zrt. jog­előd­je, a Gall­dorf Kft. 1997-ben ala­kult 3 mil­lió Ft törzs­tő­kével. A megala­ku­lást köve­tő évek­ben cégünk fő te­vékeny­sége a broil­erc­sirke-ne­ve­lés és a – fő­leg sa­ját cél­ra tör­ténő – ke­ve­rék­ta­kar­mány-gyár­tás volt.

Az 1998–2003-as évek­ben in­ten­zív tech­no­lógi­ai fej­lesz­tés­be kez­dtünk, több ütem­ben 188 mil­lió Ft-ra emel­tük a cég törzs­tő­kéjét, támo­ga­tás­ból, hi­tel­ből és sa­ját erő­ből 8000 m2 alap­te­rüle­tű, 13 kor­sze­rű ba­rom­fi­istállóból ál­ló ba­rom­fi­te­le­pet, egy 10 ton­na/óra ka­pa­ci­tású ke­ve­rőüze­met és 8 tonna/óra kapacitású full-fat szója üzemet léte­sítet­tünk. Üze­meink­ben a ke­ve­rék­ta­kar­mány mel­lett több gyár­tóso­ron pre­mix és ful­l-­fat szója elő­ál­lítása fo­lyik je­len­leg is.

 

szojabab

 

A Gall­dorf Kft. 2006 év végén a csir­ke­ne­ve­lést vég­leg be­fe­jez­te, a meg­lé­vő erőforrásainkat az öm­lesz­tett ta­kar­mányok, ful­l-­fat szója és a külön­böző ta­kar­mány­kiegészítők gyártására és for­gal­ma­zására for­dítot­tuk.

Cégünk fon­tos­nak tart­ja a dol­go­zói to­vább­kép­zését, a bal­eset­men­tes üze­me­lést és a külön­böző mi­nő­ség­biz­to­sítási rend­sze­rek be­ve­ze­tését. 2009-ben a már koráb­ban be­ve­ze­tett HACCP és ISO 9001:2000 ta­núsítás mel­lé meg­sze­rez­tük az ISO 22000:2005 ta­núsítást is, amely élel­mi­szeripa­ri szint­re eme­li a ta­kar­mány­gyár­tás so­rán az élel­mi­szer­biz­ton­ság és a mi­nő­ség­irányítás köve­tel­ménye­it. 
A mi­nő­ség­biz­to­sítás to­váb­bi erő­sítése ér­de­kében 2012-ben cégünk meg­sze­rez­te a „GMP+ B3” mi­nő­sítést is, amely a jó gyár­tási és ke­res­ke­del­mi gya­kor­lat be­ve­ze­tését és fo­lya­ma­tos el­len­őr­zését hi­va­tott bi­zo­nyíta­ni. 2013 ta­va­szán be­ve­zet­tük és auditál­tuk a fenn­tart­ha­tó bio­üzem­anyag-ter­me­lés­re vo­nat­ko­zó ISCC-EU szab­ványt is.

Mi­nő­ség­biz­to­sítási rend­sze­re­ink erő­sítése és a ful­l-
-­fat szója gyár­tási fo­lya­ma­tának kiegészítése ér­de­kében üzem­be he­lyez­tünk egy sa­ját GMO-la­bort, amely külön­böző gyors­tesz­tek hasz­nála­tával hi­va­tott el­különíte­ni a be­jövő alap­anyag­ok és a ki­me­nő kész­ter­mékek közül a GMO-t tar­tal­ma­zó téte­le­ket. A GMO-el­len­őr­zés mel­lett a meg­vásárolt rend­szer al­kal­mas külön­böző to­xi­nok 
men­­nyi­ségének (Afla­tox­in, DON to­xin, Zear­alenon stb.) gyors és pon­tos meg­ál­la­pítására.

A 2012-2013-as gaz­da­sági évek­ben az ár­be­véte­lünk elérte vagy meg­ha­lad­ta a 16 mil­li­árd Ft-ot, a Gall­dorf Kft. évente le­gyár­tott és ér­téke­sített cca. 90 000 ton­na öm­lesz­tett és zsákos ta­kar­mányt, ful­l-­fat szóját, pre­mix­et és zsír­port. Cégünk ke­res­ke­del­mi rész­le­ge a fen­ti­ek mel­lett közel 100 000 ton­na ga­bo­nát, ola­jos ma­got, fe­hér­je­hor­do­zót és egyéb ta­kar­mányo­zási alap­anya­got ér­téke­sített bel­föld­re és ex­port­ra. Sa­ját tu­laj­do­nú, Her­nádon fel­épített rak­tár­ka­pa­ci­tásunk meg­ha­lad­ja a 30 000 ton­nát, ahol szük­ség sze­rint akár 1000 ton­na árut is tu­dunk fo­gad­ni vagy exportra feladni na­pon­ta.

2013. ja­nu­ár el­se­jétől cégünk át­ala­kult Gall­dorf Ta­kar­mány­gyár­tó és Ke­res­ke­del­mi Zárt­körű­en Mű­ködő Rész­vény­tár­sa­ság­gá, egyúttal megemeltük a cég törzstőkéjét 221 M Ft-ra. A Gall­dorf Zrt. ve­ze­tő­i­nek szak­kép­zett­sége (a fel­ső­ve­ze­tők fel­ső­fo­kú, egye­te­mi vég­zett­ség­gel, 2 fő ese­tében ki­egészí­tő dip­lo­mával és szak­mér­nöki ok­le­vél­lel, va­la­mint igaz­ság­ügyi szak­ér­tői vég­zett­ség­gel ren­del­kez­nek), lel­ke­se­dése, hoz­záál­lása és a ter­me­lés­ben, ke­res­ke­de­lem­ben meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­ta a biz­to­síték ar­ra, hogy a cég fej­lő­dése az el­követ­ke­ző évek­ben is di­na­mi­kus és töret­len le­gyen.

 

Ta­kar­mány-­, full-fat szója- 
és premixgyár­tás, -for­gal­ma­zás

Ma­gyar­or­szág egyik leg­mo­der­nebb, az SGS Hun­gária Kft. ál­tal éven­te auditált, ta­núsított HACCP, ISO 22000:2005, „GMP+ B3” és „ISCC” mi­nő­ség­biz­to­sítási rend­szerek­ben mű­ködő ta­kar­mány-, premix- és full-fat szója üze­me fel­készült szak­em­be­rek irányítása mel­lett sa­ját gyár­tású terméke­i­vel áll meg­ren­de­lői ren­del­ke­zésére.

 

A ta­kar­mányfor­gal­ma­zás­hoz 
kap­cso­lódó szol­gál­ta­tása­ink

  • Receptúrakészítés, tech­no­lógi­ai, fer­tőt­le­nítési, ál­lategész­ség­ügyi ta­nács­adás, mintavétel;
  • la­bor­vizs­gála­tok, ezen be­lül GMO- és to­xin­vizs­gála­tok el­vég­zése, el­végez­te­tése;
  • mi­nő­ség­biz­to­sítási rend­sze­rek ki­építésében tör­ténő köz­re­mű­ködés, ta­nács­adás.

 

Ga­bo­na­félék és különböző ta­kar­mány alap­anyagok nagy­ke­res­ke­del­me

Külön­böző ga­bo­na­féle­ségek, ola­jos mag­vak, fe­hér­je­hor­do­zók, ma­lom­ipa­ri, sör­ipa­ri, szesz­ipa­ri mel­lék­ter­mékek, ta­kar­mány szója­olaj, nap­ra­for­góolaj stb. for­gal­ma­zásával se­gít­jük állattenyésztő, takarmánygyártó part­ne­re­in­ket.

  

Ta­kar­mányki­egészítők nagy­ke­res­ke­del­me

Külön­böző, a ta­kar­mánygyár­tás so­rán fel­hasz­nálás­ra ke­rülő alap­anya­go­kat for­gal­maz­unk part­ne­re­ink fe­lé. Például: MCP, ami­no­sa­vak, sa­va­nyító anya­gok, en­zi­mek, vi­ta­mi­nok, só, szóda­bi­kar­bóna stb.

  

Sör­ár­pa ve­tő­mag 
for­gal­ma­zása, in­teg­ráció

Nagy hangsúlyt fektetünk a különböző őszi és tavaszi vetésű sörárpa fajták növénytermesztőkkel való megismertetésére, vetőmagjaik értékesítésére és aratáskori biztonságos felvásárlására. A Galldorf Zrt. sör­ipa­ri part­ne­rei biz­ton­ságos el­látása ér­de­kében a pi­a­con el­ter­jedt és a ter­me­lők ál­tal meg­ked­velt őszi és ta­va­szi ve­tésű sör­ár­pa faj­tákat for­gal­maz­za, különös te­kin­tet­tel a ta­va­szi Bojos és az Ebson, valamint a partnereink által forgalmazott Xanadu, Vivaldi, Nectaria faj­ták­ra.

 

Szójabab ve­tő­mag-
forgalma­zása, in­teg­ráció

Cégünk alapító tagja a 2012-ben megalakult Magyar Szója Nonprofit Kft.-nek, melynek elsődleges célja a GMO-mentes szójababtermesztés Magyarországon történő előállításának elősegítése, irányítása. Cégünk saját vetőmagprogramot indított a GMO-mentes szója vetésterületének növelése érdekében. A szója­babter­me­lés te­rüle­tén együtt­mű­ködő part­ne­rünk faj­táit kínál­juk part­ne­re­ink részére, me­lyek között ko­rai és közép­érésű faj­ták (Royalpro, Hipro, Energy, Terrapro, Prestopro, Minnpro, Altapro) egy­aránt meg­ta­lál­ha­tóak, me­lyek­re ma­gas beltartalmi pa­ra­métere­ik (nyersfe­hér­je, nyersolaj) mi­att szíve­sen kötünk fel­vásár­lási szer­ző­dést már a ve­tés pil­la­na­tában.

 

Sertésintegráció

Galldorf cégcsoport tagja az Agrogall Hungary Kft., mely a cégcsoport 2014-ben indított sertésintegrációját szervezi. Az integráción belül a siker alapja a kiváló takarmány, a világszínvonalú genetika és a hizlalás ideje alatti állatközpontú gondoskodás. Kiváló takarmányozási szakembereink tudják, mire van szüksége a sertéseknek, így azok a legjobb minőségű takarmányokat kapják. A DanAvl genetika biztosítja a kiváló termelési eredményeinket, a magas szaktudással rendelkező bérhizlaló partnereink állatszeretete, elkötelezettsége garancia arra, hogy a kiváló lehetőségeinket közösen profitra válthassuk.

Popovics Ta­más, igaz­ga­tó

 

Értékesíteni szeretné a megtermelt terményét? 

Vetőmagra van szüksége?

Ajánlatot szeretne takarmány- vagy full-fat szója szállítására?

Munkatársaink az alábbi telefonszámokon várják partnereink jelentkezését:

 

Takarmány- és full-fat szója értékesítés: Szabó Attila, 06-30/277-1933 

Sertésintegráció: Olajos Róbert, 06-30/531-5060 

Sörárpa-beszerzés és sörárpa vetőmag értékesítés: Jákói Zsolt, 06-30/693-6901

Gabonafélék beszerzése és értékesítése: Gabrovitz Attila, 06-30/665 -3134, Hajdú Péter, 06-70/492-5210

Repce, napraforgó, szójabab beszerzése és értékesítése: Fülöp Péter, 06-30/703-2024

Inputanyag-értékesítés: Márai Péter, 06-30/629-3940

 

Kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

Cím: 2376 Hernád,

Köztársaság út 92.

Telefon: 06-29/374-250

Telefax: 06-29/374-639

E-mail: [email protected]

Web: www.galldorf.hu

 

 

SGS_logo@
 galldorf_logo@

 

 

 

 

  

 

NÈvtelen-1

A Galldorf Zrt. alapító tagja a megalakult Magyar Szója Nonprofit Kft.-nek

A hazai alapanyagú egészségvédő élelmiszerek 
részarányának növelésére 9 taggal, 6,5 millió forint alaptőkével megalakult a Magyar Szója Nonprofit Kft.

Az új szervezet a génmódosítástól mentes, itthon termesztett szója vetésterületének növelését, feldolgozását tűzte ki feladatául. Jelenleg csupán 40 ezer hektáron termesztik ezt a főként takarmánynak való fontos fehérjeforrást, holott a vetésterület a kedvező ökológiai adottságok miatt akár ennek többszöröse is lehetne. A gazdálkodók egyelőre inkább a búzát, kukoricát részesítik előnyben, pedig a GMO-mentes szója jövedelmezőbb lehet a búzánál, hektáronként akár 50 ezer forintnál is többet hozhat, és a világpiaci ára évek óta emelkedik.

szója
A növekvő fehérjeínség kielégítésére korlátlan a felvevő piac. A törvény szerint élelmiszer-
biztonsági megfontolásból Magyarországon nem termeszthető génkezelt növény, ám az itthon előállított kevés „tiszta” szója döntő hányada is exportra kerül. Az állam pedig – kiszolgáltatva a világpiaci helyzetnek – a takarmánykeverő üzemek részére kénytelen engedélyezni nagy mennyiségben a génkezelt argentin, brazil szója importját.

A társaság a megfelelő termelési technológiák kiválasztásával, növényvédelmi útmutatóval, a termesztésre javasolt szójafajták kiválasztásával, szaktanácsadással segíti az e fehérjenövényre átálló gazdálkodókat.

Az elképzelés szerint a Magyar Szója Nonprofit Kft. – termesztők, kereskedők, feldolgozók, növényvédő szer gyártók, élelmiszergyártók, vetőmag-előállítók – idővel szakmaközi szervezetté alakul, ami felgyorsíthatja a hazai GMO-mentes szójatermesztés növelését.

Seiwerth Gábor, ügyvezető

[email protected]www.magyarszoja.hu