MENÜ

Aktuális támogatások 2015. január

Oldalszám: 5
Hegedûs Szilvia 2015.01.14.

A gazdálkodóknak (a 2014. évet illetően) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítés igénylésére már csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül van lehetőségük 2015. január 16. naptól. A zöld színű őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelők jelentkezzenek minél előbb a falugazdászoknál, hogy a most érvényes barna színű igazolványra cseréljék ki okmányaikat.

Az MVH 215/2014 (XII. 17.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

Az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfélnek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet kell benyújtania, amennyiben az üzemének méretét a 2014. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, valamint a kifizetési kérelem benyújtásáig a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában kerülhet sor.

Azon ügyfelek, akik a 2010. évben vették kézhez a támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozatot, hogy a kifizetési kérelmet legkésőbb a 2015. január 1–31. között megnyíló kérelembenyújtási időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-érték meghatározásához az Irányító Hatóságnak a kifizetési kérelem benyújtásakor hatályos (jelen MVH-közlemény megjelenésekor az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 300/2013. (XII. 5.) Közleménye) közleményében szereplő SFH-értékeket, valamint a kifizetési kérelem benyújtását megelőző évnek január 1-jén érvényes EKB által közzétett, hivatalos Ft/euró középárfolyamát (297,04 Ft/€) kell figyelembe venni.

A rendelet 9. § (9) bekezdése értelmében a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában benyújtott kifizetési kérelem alapján az ügyfél gazdaságának mérete legfeljebb 10%-kal elmaradhat a támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-értéktől, de nem csökkenhet a rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott, a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória alá.

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.

A kifizetési kérelmet 2015. január 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz. A benyújtási időszak utolsó napja (2015. január 31.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2015. február 2-án adható postára.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai: Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1012-02) • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02) • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)

 

Az MVH 203/2014. (XII. 12.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 110/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról

A 8/2014. (XI. 19.) MVH rendelet alapján módosuló szabályok

a) Amennyiben az ügyfélre irányadó a Vhr. 24. § (2) bekezdése, miszerint köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a Vhr. 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. A Vhr. 24. §-át kiegészítő új (2a) bekezdése alapján azon ügyfél, akire nézve a fentiek megsértése miatt a Vhr. 35. § (9) bekezdése szerinti szankció került alkalmazásra (tehát erről határozatot kapott), (a 24. § (2) bekezdésének rendelkezését megsértette, de erről még nem kapott határozatot), de a műveletet a támogatási döntés közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósította, 2015. március 31-ig benyújthatja utolsó kifizetési kérelmét így a szankció nem alkalmazható.

b) A Vhr. 30/B. § értelmében építéssel járó tevékenység esetén, amennyiben az ügyfél a Vhr. 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a Vhr. 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

c) Módosultak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos szabályok az alábbiak szerint.

A módosítás alapján technikai jellegű pontosítás került alkalmazásra a Vhr. 33. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a 35. § (4) bekezdésében, amely bekezdésekben pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek a jogszabályi hivatkozások a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti hivatkozásokkal. Tartalmában módosult azonban a Vhr. 33. § (8) bekezdése, amelynek megfelelően, amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, de azt önként lefolytatja és a Vhr. 24. §-a szerint köteles kifizetési kérelmet benyújtani, akkor a 33. § (4) bekezdésének – az ügyfélre irányadó – határidő hosszabbításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

d) A Vhr. 13. § (8) és (9) bekezdéseiben, a 15. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében a „természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt” szövegrészt, valamint a 35. § (12) bekezdésében a „természetes személy gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alá,” szövegrész hatályon kívül helyezésével a természetes személyek vonatkozásában a gazdálkodási tevékenységükkel összefüggésben fennálló végrehajtási eljárás nem képezi akadályát a támogatási, illetve kifizetési kérelem benyújtásának, illetve támogatott művelet esetén nem vonja maga után az ügyfél támogatási jogosultságának elvesztését.

A támogatási rendelet I. módosítása szerinti rendelkezés. Amennyiben az ügyfél 2012. december 31-ét követően vette kézhez a támogatási határozatot, úgy köteles a támogatott műveletet a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig benyújtani.”

 

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu

www.nak.hu