MENÜ

Jogi 
aktualitások - 2015 február

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2015.02.15.

Tisztelt Olvasók! Örömmel számolhatok be arról, hogy a 2007–2013 pályázati időszak elszámolási periódusának végéhez közeledve fontos módosításokat vezetett be a jogalkotó a támogatási összegek minél nagyobb arányú lehívását elősegítve.

Megjelent a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet és a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet, melyek jogszabályonként elkülönítve tartalmazzák a módosításokat. Tekintettel a módosítások nagy számára, a teljesség igénye nélkül a legfontosabb – az általános szabályokat érintő – módosításokkal foglalkozom.

A legfontosabb, minden támogatási formát érintő módosítás a megvalósítási határidő 2015. március 31-re történő kitolása, kapcsolódóan az utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. május 31-re történő hosszabbítása. A beruházások lezárásához kapcsolódóan gyakran okozott problémát a használatba vételhez, üzemeléshez szükséges engedélyek beszerzése, melyre a legfrissebb módosítások szerint 2015. szeptember 30-ig van lehetőség, azonban eddig az időpontig a jogerős engedély becsatolása a kérelmező kötelezettsége.

Némiképp eltérő szabály vonatkozik arra az esetre, ha a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett támogatási határozattal rendelkezik. Ebben az esetben legkésőbb 2015. május 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a beruházást megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.

A 80%-os kötelező megvalósítási arány nem teljesítése miatti kizárás helyett a jogalkotó 50%-os vagy annál magasabb teljesítési arány elérése esetére támogatási összeg csökkentést irányoz elő, mely egy kedvező irányú változás, hisz a támogatási jogosultság – és kapcsolódóan a támogatási összeg – megtartása mellett alkalmaz némi támogatási összeg csökkentést a következők szerint: a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell.

Amennyiben azonban a kérelmező a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át nem teljesíti, arra az esetre továbbra is a kizárás és a támogatási összeg kifizetésének megtagadása vagy visszafizetésre kötelezése marad büntetésként.

Nagyon érdekes, valószínűleg az ügyek szűk körére alkalmazandó szabály, mely szerint azon kérelmező, akinek a támogatási kérelme kapcsán a 24 hónapon belüli 50%-os elszámolási kötelezettség megsértése miatt kizárás szankció került alkalmazásra, vagy e szankció alkalmazásának lenne helye, de a műveletet a támogatási döntés közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósította és 2015. március 31-ig benyújtja utolsó kifizetési kérelmét, mentesül a támogatásból történő kizárás büntetés alkalmazása alól. Értelmezésem szerint ezen előírás csak azon kérelmezőkre alkalmazandó, akik a beruházást a jogszabály által előírt határidőre megvalósították, azonban a kifizetési kérelem határidőben történt benyújtásának elmulasztásával adminisztratív hibát követtek el.

Fontos, az élelmiszeripari beruházásokat érintő, az üzemeltetési időszakra vállalt kötelezettségek betartásához kapcsolódó módosítás vonatkozik az árbevétel-arányos jövedelmezőségre és az árbevétel vállalásra a következőképpen: ha a kérelmező árbevételének a támogatási kérelem benyújtását követő negyedik évben, vagy ha a kérelmező számára kedvezőbb, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évben realizált értéke az adott évre vállalt érték 75%-át nem éri el, a kérelmező köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. Továbbá, ha a kérelmező által vállalt árbevétel-arányos üzemi jövedelmezőség 50%-ot meghaladóan marad el a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított negyedik évre, vagy ha a kérelmező számára kedvezőbb, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre vállalt jövedelmezőségtől, a kérelmező köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

 

A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján igénybe vett LEADER mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben is kedvező irányú változás történt. A korábbi szabályok szerint a tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kellett a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között. A változást követően e kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül is pótolható. Szintén ezen jogcím kapcsán módosult továbbá az átlagos foglalkoztatotti létszám kapcsán tett vállalás jogkövetkezménye. Ugyanis amennyiben kevesebb főt foglalkoztat az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

A további módosításokról kérem, tájékozódjanak, mivel a fenti három, kiemelt rendeleten kívül még legalább 10 rendelet módosult.

A módosításokat jellemzően folyamatban lévő eljárásokban, folyamatban lévő jogorvoslati eljárásokban és folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni, mely azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden olyan beruházás, ügy esetében, ahol a kötelező üzemeltetési időszak még tart. Tekintettel arra, hogy a 23/2007. (IV. 17.) EMVA alaprendeletet már több, mint 30 alkalommal módosították, arra hívom fel mindenki figyelmét, hogy a projekt tervezése kapcsán a szaktanácsadójával és a pályázatírójával, esetleg ügyvédjével egyeztetve a maximális körültekintéssel járjon el.

Dr. Bacskai Edina