MENÜ

Aktuális támogatások - 2015. április

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2015.04.03.

A tejkvóta rendszer jelenlegi formájában a jelen kvótaév végéig, azaz 2015. március 31-ig működik. Az éves kimutatásokat 2015. április 1-jétől 2015. május 14-ig, illetve minden egyéb kérelmet és jelentést, mind a termelőknek, mind a felvásárlóknak 2015. március 15-ét követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére (1476 Budapest, Pf. 407) kell benyújtani.

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Az állattenyésztési ágazatban alkalmazandó termeléshez kötött közvetlen támogatások

6. § Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:

 1. anyajuhtartás támogatása,
 2. anyatehéntartás támogatása,
 3. hízottbika-tartás támogatása,
 4. tejhasznú tehéntartás támogatása.

 

7. § (1) A 6. § szerinti támogatási jogcímek esetében a 809/2014/EU rendelet 21. cikke szerinti feltételeket tartalmazó támogatási kérelem – az egyes jogcímeknél meghatározott határidőn túl – ügyfélkapun keresztül nyújtható be az MVH-hoz azzal, hogy a benyújtott támogatási kérelem nem része az egységes kérelem rendelet szerinti kérelemnek.

Anyajuhtartás támogatása

10. § (1) A támogatás igénybevételére az a termelő jogosult, aki vagy amely:

 1. gondoskodik apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ a nőivarú állomány fedeztetésére,
 2. vállalja, hogy a bejelentett állatokat a kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően száz egymást követő napon a birtokában tartja.

(2) A támogatási kérelem 2015-ben az egységes kérelem benyújtásának kezdő napjától május 15-éig, azt követően tárgy-

évente január 10. és február 28-a között nyújtható be.

Az anyatehéntartás támogatása

11. § (1) A támogatásra az a termelő jogosult, aki vagy amely

 1. a kérelem benyújtásának napján a tenyészetben lévő olyan anyatehenet tart, amely nem tartozik a 2. mellékletben felsorolt fajtákhoz, és a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb tejhasznú”, 88-as kódon Brown Swiss, 03-as kódon Borzderes, vagy 15-ös kódon Kosztromai fajtával bejelentett fajtához, vagy olyan állományhoz tartozik, amelyben 50%-ot meghaladó mértékben hústermelés céljából nevelnek borjakat,
 2. igazolja, hogy a tenyészet a kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes,
 3. gondoskodik apaállat-használatról és a támogatásra bejelentett állatállományában központi lajstromszámmal ellátott, az a) pont alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet, vagy embriót használ. A tárgyév január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket, a szabad és háremszerű pároztatásokat, és az embrió-átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Rendszerben rendszeresített bizonylaton a NÉbiH-hez hibátlanul bejelenti. A támogatásra bejelentett tenyészetében 50%-ot meghaladó mértékben hústermelés céljára tart borjakat és a tenyészetében a kérelmezett állatok legalább 30%-ának van ellése a tárgyév során, valamint a kérelmezett állattól a birtokon, tartás során született borjakat a születésük napjától kezdődően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja,
 4. tenyészetében az üszők aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40%, és
 5. vállalja, hogy a kérelemben bejelentett állatokat folyamatosan birtokon tartja a kérelem benyújtását követő naptól számított hat hónapig.

A támogatási kérelem tárgyév június 1. és július 31. között nyújtható be.

Hízottbika-tartás támogatása

12. § (1) A támogatás azon kilenc hónapos vagy annál idősebb hímivarú szarvasmarhák vagy bivalyok után igényelhető, amelyeket a tárgyév január 1. és december 31. között

 1. vágóhídon levágtak, vagy
 2. élő állatként Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak.

A kérelem a tárgyévet követő év január 1. és február 15. között nyújtható be.

Tejhasznú tehéntartás támogatása

13. § (1) A támogatásra az a termelő jogosult, aki vagy amely

 1. nőivarú, legalább egyszer ellett szarvasmarhát tart tejtermelés céljából, amelynek kora a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 24 hónap,
 2. igazolja, hogy a tenyészet a kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes.

(3) tejhasznú tehenek után igényelhető, amelyek a tárgyév március 31-én a mezőgazdasági termelő tenyészetében találhatóak és

 1. hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak, vagy
 2. az ENAR-nyilvántartásban bejelentett tejhasznú fajtakódon szereplő tejhasznú tehenek, vagy
 3. amelyek tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.

A kérelem tárgyévente az egységes kérelem benyújtásának kezdő napjától május 15-éig nyújtható be.

 

Növénytermesztési ágazatban alkalmazandó termeléshez kötött közvetlen támogatások

Közös szabályok

14. § (1) Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:

 1. rizstermesztés támogatása,
 2. cukorrépa termesztés támogatása,
 3. zöldségnövény termesztés támogatása
 4. ipari zöldségnövény termesztés támogatása,
 5. gyümölcstermesztés támogatása,
 6. szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása,
 7. szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy

 1. a mezőgazdasági termelőnek a támogatásban lévő terület vonatkozásában benyújtott tárgyévi egységes területalapú támogatási kérelmét az MVH részben vagy egészben jóváhagyja,
 2. az (1) bekezdés a), b), d), f ) és g) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatható terület nagysága elérje az egy hektárt,
 3. az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti támogatási jogcímeket kivéve, a mezőgazdasági termelő naprakész gazdálkodási naplót vezessen.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt jogcímek esetében a kérelmet ügyfélkapun keresztül az egységes kérelem részeként lehet benyújtani.

(5) A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését

 1. saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, illetve
 2. termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén

ba) a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlamásolatával,

bb) a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával,

bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és

bd) a termeltető vagy termelői csoport által a termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal igazolja.

(6) Az (1) bekezdés c) d), f ) és g) pontja szerint a kérelemhez csatolni kell

 1. a minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vetőmagcímke másolatát, valamint
 2. az (5) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum másolatát, vagy, ha a termelő saját előállítású, minősített szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolatát.

 (8) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a torma- és spárga dugvány, valamint a mezei borsó szaporítóanyag felhasználásának igazolása esetén.

 

Az MVH 41/2015. (III. 20.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről.

www.mvh.gov.hu

www.nak.hu

Hegedűs Szilvia