MENÜ

Jogi 
aktualitások – 2015. május

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2015.05.06.

Tisztelt Olvasó!

Örömmel számolhatok be arról, hogy a 2007–2013 pályázati időszak elszámolási periódusának végéhez közeledve ismételten fontos módosításokat vezetett be a jogalkotó a támogatási összegek minél nagyobb arányú lehívását elősegítendő.

Megjelent a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet, mely jogcímenként elkülönítve tartalmazza a módosításokat. Módosításra került továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra vonatkozó speciális eljárási szabályokat tartalmazó 2007. évi XVII. törvény módosítása is, mely alapvető szabályok „felpuhításával” nyújt segítséget a gazdálkodóknak. Tekintettel a módosítások nagy számára, a teljesség igénye nélkül, a legfontosabb – az általános szabályokat érintő – módosításokkal foglalkozom.

 A legfontosabb, minden támogatási formát érintő módosítás bizonyos esetekben a megvalósítási határidő 2015. augusztus 31-re történő kitolása. Vonatkozik ez azokra az esetekre, amikor az ügyfél a jogorvoslati eljárás lefolytatását követően jutott jogerős támogatási határozathoz, kapcsolódóan az utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. augusztus 31. Fontos információként rögzíti azt is a rendelet, hogy 2015. december 31-et követően EMVA forrásból kifizetés nem teljesíthető.

Fontos módosítás a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott egyösszegű támogatás kapcsán, hogy ismét mérsékelték az üzemméret teljesítéséhez kapcsolódó büntetés mértékét, valamint legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-ában maximálták. Ugyanezen jogcímekben 10 %-ra maximálták a pénzügyi tervben a 4. és 5. évre vállalt árbevétel nem teljesítéséhez kapcsolódó büntetést, azzal, hogy a büntetés nélküli eltérés mértékét 40%-ra emelték.

 A 136/2028. (X. 18.) FVM rendelet és a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján igénybe vett mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben is kedvező irányú változás történt. A korábbi szabályok szerint a beruházással érintett tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kellett a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között. A változást követően e kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül is pótolható. Szintén ezen jogcím kapcsán módosult továbbá az átlagos foglalkoztatotti létszám kapcsán tett vállalás jogkövetkezménye. Ugyanis amennyiben kevesebb főt foglalkoztat az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. Enyhítettek továbbá az árbevétel be nem tartásához és az árbevétel-növekmény kapcsán előírt követelmény be nem tartásához kapcsolódó jogkövetkezményen.

 Nagyon sok rendelet kapcsán módosították, mérsékelték a vállalt foglalkoztatotti létszám meg nem tartása kapcsán alkalmazandó jogkövetkezményt.

 A 2007. évi XVII. törvény változásai közül a folyamatban lévő ügyekben kardinális jelentőséggel bíró módosítást ismertetek.

Az eddigi szabályozás rögzítette, hogy azonos tárgyban ismételten hiánypótlás nem bocsátható ki. Ettől eltérően március 30-tól az EMVA és EHA terhére finanszírozott támogatások esetében azonos tárgyban hiánypótlás kétszer is kibocsátható. A szabályozás a folyamatban lévő ügyekre irányadó.

Az EMVA és EHA terhére finanszírozott támogatások esetében a jogorvoslati eljárás során, illetve a benyújtott fellebbezésben új tényre és bizonyítékra ismét hivatkozhat az ügyfél, immár nem csak abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy az új tényről, bizonyítékról az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelme benyújtásakor rajta kívül álló okból nem tudott.

A legmeglepőbb változás az igazolási kérelem bevezetése. A törvény 2007. márciusi hatályba lépése óta a rendszer esszenciális elem volt, hogy határidő elmulasztása esetére igazolásnak helye nincs. Az ilyen irányú kérelmek rendszeresen tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerültek. Március 30-tól a kérelem benyújtására vagy beérkezésére nyitva álló, illetve eljárási cselekményre meghatározott határidő vagy határnap elmulasztása esetén igazolásnak van helye, amely 2015. augusztus 31-ig nyújtható be.

A további módosításokról kérem, tájékozódjanak, mivel a fentiekben kiemelt rendeleteken kívül még számtalan módosult.

A módosításokat jellemzően folyamatban lévő eljárásokban, folyamatban lévő jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni, esetenként folyamatban lévő ügyekben is. Nehéz eligazodni a jogszabályok rengetegében, ezért arra hívom fel mindenki figyelmét, hogy a projektek  lezárása kapcsán a jogban jártas pályázatíróval, ügyvéddel egyeztetve a maximális körültekintéssel járjon el.

Dr. Bacskai Edina

+36-20/452-9851