MENÜ

Kertészeti géptámogatás - A nyertes gazdálkodók teendői

Oldalszám: 8
Dr. Weisz Miklós 2015.06.03.

Május 18-tól lehetett beadni – a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet alapján – a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatásra vonatkozó kérelmeket. A kisértékű gépbeszerzés felülete csak délelőtt 8-tól 11-ig, a nagyértékű gépbeszerzés 8-tól 15.30-ig volt nyitva. A jelentős igény miatt mindkét esetben még aznap lezárult a kérelmezés időszaka. A támogatási határozatok postázása várhatóan rövidesen megtörténik. A nyertesek fontos teendőit foglaljuk össze.

A legfontosabb, hogy a műveletet 2015. szeptember 21-ig kell megvalósítani. A művelet megvalósítása azt jelenti, hogy a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárni (igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal). Csak átutalással, illetve készpénzzel kiegyenlített számlák fogadhatók el, kompenzációs számla nem. Legkésőbb 2015. október 5-ig lehet a kifizetési kérelmet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a forgalmi engedély, a járműkísérő lap vagy a megfelelőségi tanúsítvány másolatát, amely egyértelműen igazolja a gép kW-ban kifejezett motorteljesítményét.

A kertészeti traktorok teljesítménye 75 kW-nál nem lehet nagyobb!

Az ügyfél köteles:

 • a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség),
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani, és
 • az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.

 

Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

A művelet a támogatási rendelet hatályba lépésének időpontjától – azaz 2015. május 6-án 16 órától – az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg, de javasoljuk mindenkinek, hogy a támogatási határozatot várja meg. Ugyanakkor figyelni kell a 2015. szeptember 21-ig történő megvalósításra is. A támogatási határozaton érdemes leellenőrizni, hogy a gép(ek) megnevezése és a tárolási hely jól szerepel-e.

 

Gépmódosítás

A támogatási határozattal jóváhagyott gép tekintetében a módosítás úgy lehetséges, hogy a ténylegesen megvásárolt gép gépkatalógus szerinti 8 jegyű gépkódját, vagy amennyiben az adott gép nem szerepel a jogcímre szűkített géplistában, úgy a forgalmazó által megadott, a géppel megfeleltethető gép Gépkatalógus szerinti azonosítóját kell feltüntetnie az elektronikus űrlap vonatkozó részén, és nem a támogatási határozatban jóváhagyott gép azonosítóját.

A módosításra a Vhr. 29. § (11)-(13) bekezdéseinek előírásai az irányadóak. A jogcímre szűkített géplistában nem szereplő gép esetében a forgalmazó által meghatározott gépcsoport besorolás alkalmazandó az egyenértékűség megállapításához.

Az árajánlatos gépek, eszközök, berendezések tekintetében a támogatási kérelem módosítása kizárólag a támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközök támogatására irányulhat. Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és meg kell indokolni, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

Az adott kiadási tételazonosítóhoz elszámolni kívánt tételek mennyisége nem térhet el a támogatási határozatban ugyanezen kiadási tételazonosítóhoz jóváhagyott mennyiségtől. Tehát egy gépet csak egy gépre lehet módosítani. Nem felel meg az egyenértékűség feltételének az a gépmódosítás, amikor a gép megnevezése, rendeltetése ugyan megegyezik a támogatási határozatban jóváhagyott gépével, de attól eltérő a gépkód első négy számjegye.

 

Kötelezettségek, jogkövetkezmények

 • Amennyiben kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja.
 • Nagyértékű gépbeszerzés esetén a 4. és 5. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél vállalja, hogy az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.
 • Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb

  300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.
 • Évente monitoring jelentés benyújtása a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján.
 • Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben.
 • Az irányadó megvalósítási határidőig, azaz 2015. szeptember 21-ig a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át kell teljesíteni. A jóváhagyott támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át. Amennyiben az ügyfél nem számol el az elszámolható kiadások legalább 50%-ával, akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására kerül sor.
 • Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét – nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de a jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén bejelentést követően saját forrásból lecserélhető.

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda