MENÜ

Aktuális támogatások - 2015. október

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2015.10.07.

Azon gazdálkodóknak, akik a 2016. január elsejétől életbe lépő agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részt kívánnak venni, az ebben a tárgyban hamarosan pályázati felhívás formájában megjelenő közleményt kell keresniük. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kézi könyvet készített az agrár-környezetgazdálkodási támogatás benyújtásához, amely a falugazdászoknál átvehető, valamint a kamara honlapjáról letölthető. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó harmadik negyedéves bevallása 2015. év október 15. napja után lehetséges.

Módosult a tejkvóta-, és a történelmi bázisjogosultságról szóló rendelet.

A földművelésügyi miniszter 52/2015. (IX. 7.) FM rendelete egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról tartalmazza a kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet és a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítását.

A tejkvóta rendszer megszűnését követően a felvásárlók havi és éves jelentési kötelezettsége továbbra is fennáll. A jelentéseket az MVH levelezési címére (1476 Budapest, Pf.: 407.) kell benyújtani.

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosításának következtében megváltozott a tejtermelés támogatás történelmi bázisjogosultság átírásának feltétele.

A tejkvóta rendszer megszűnéséig a tejtermelés támogatás történelmi bázisjogosultság átírása a tejkvóta átírásával együtt történhetett. A rendeletmódosítást követően az átírás a továbbiakban az átvevő tenyészetében megtalálható a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 15. pontja szerinti tejhasznú tehenek számától függ.

Az átruházás, illetve ideiglenes átengedés esetén az átvevőnek a történelmi bázisjogosultság átírásával együtt rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg az átruházási kérelem benyújtásakor a tenyészetében található tejhasznú tehenenként számított 7100 kg-ot.

 

Az MVH 110/2015. (IX. 14.) számú közleménye

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2015. évi igénybevételéről.

A támogatás tárgya

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

 1. tenyészsertés és szaporítóanyag,
 2. a sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök,
 3. a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
 4. a sertés mesterséges termékenyítéséhez szükséges laboratóriumi eszközök,
 5. állatgyógyászati eszközök és
 6. szolgáló egyéb eszközök, berendezések  beszerzéséhez.

Támogatás a Rendelet 1. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő tényészsertések, szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.

 

A támogatás mértéke

A kifizethető támogatás mértéke a beszerzett tényészsertés, szaporítóanyag, illetve eszköz általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import szaporítóanyag beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó szállítási költség is, de legfeljebb – tenyészsertésenként, szaporítóanyagonként, illetve eszközönként – a Rendelet 2. mellékletében feltüntetett összeg.

A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó, vagy az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje

A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0610 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2015. október 5.–2015. október 30. közötti időszakban az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407.

Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be!

A támogatási kérelemhez (N0610 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének (a továbbiakban: FSE) igazolását arról, hogy a tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet.

A tényészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzése a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg.

 

A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje

A kifizetési kérelmet jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0611 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407.

A kifizetési kérelemhez (N0611 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát;
 • az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
 • az FSE igazolását az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről, szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a beszerzett tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek a Rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek;
 • tenyészsertések és szaporítóanyag beszerzése esetén a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti sertés szállítólevél másolatát;
 • eszközök beszerzése esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges okiratok másolatát, amennyiben az adott eszköznél értelmezhető;
 • az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsképesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát.

 

Tartási, üzemeltetési kötelezettség

Az ügyfél a kifizetési kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező tényészsertéseket köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át folyamatosan birtokán tartani, valamint a támogatással beszerzett eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használni.

 

 Az MVH 105/2015. (VIII. 31.) számú közleménye

A 2015. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről.

A kiesés-pótlás bejelentés kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus bejelentő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

A bejelentést a kiesés-pótlásról az MVH elektronikus felületén a Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása alpont alatt teheti meg. Jelen közleményhez tartozó 1. számú melléklet részletesen leírja a fent említett menüpont kitöltését. A kitöltéskor csatolni kell a hatósági állatorvos vagy járási főállatorvos a kiesés okáról készített állatorvosi igazolás másolatát.

 

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu