MENÜ

Aktuális támogatások – 2015. november

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2015.11.04.

Az agrár-környezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodási támogatást igénylő gazdálkodóknak 2015. december 7. napjáig van lehetőségük, hogy benyújtsák pályázataikat az MVH oldalán, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak 2015. év december 31. napjáig kell beküldeniük szintén elektronikusan ügyfélkapun keresztül.

A 2016. január 1. napjától induló agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási támogatás pályázati anyagát a palyazat.gov.hu oldalról a pályázati dokumentációk vidékfejlesztési programjának csatolt dokumentumai között lehet megtalálni. A pályázati csomagban a felhíváson és az általános tudnivalókon kívül mellékletek formájában a tematikus előírási csoportok követelményei, a fontosabb határidők, termeszthető zöldtrágya növények, tápanyag-gazdálkodási terv kötelező elemei, talaj-mintavételi követelmények, ültetvények bejelentésével kapcsolatos nyomtatványok stb. találhatók meg. A 2015. évben történő igényléskor a pályázóknak az új, az előző AKG támogatásban még nem szereplő területeiket le kell mérniük és azok shape fájlait fel kell tölteniük a kérelemben.

A különböző programok alapcsomagból, kötelező részből és választható részekből állnak. A kötelezettségeket a tematikus előíráscsoportokba rendezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

A támogatást igénylők a horizontális, a vízvédelmi célú szántóterületek és a vízvédelmi célú gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a támogatásba vont területeik vonatkozásában tematikus előíráscsoportonként maximálisan kettő előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre két előíráscsomag valamelyikét lehet választani. Mindkét előíráscsomagnak minimálisan kettő választható előírást kell tartalmaznia, amelyek közül legalább az egyik előírás eltér a másik előíráscsomagban szereplő két választott előírás valamelyikétől.

Az MTÉT szántó- és gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében nem kötelező az alapcsomagon felül előírást választani, de választható előírás.

 

Kötelezettségvállalások

 • (1) Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a támogatást igénylő az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettség teljesítéseként figyelembe vételre kerül, de támogatás kifizetése nem történik meg.

 

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek

 • (1) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről a külön jogszabály szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.
 • (2) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) szóló nyilvántartást, amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten, és a szerves trágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni.
 • (3) A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.
 • (4) A gazdálkodási napló kitöltési útmutatója a www.szechenyi2020.hu honlapon legkésőbb 2015. december 1-jéig közzétételre kerül.
 • (5) A gazdálkodási napló eredeti példányát – mely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú – a támogatási időszak végét követő hetedik év végéig meg kell őrizni.Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek

 • (1) A támogatást igénylő köteles 2016. december 31-ig agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.
 • (2) A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.
 • (3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, a kötelezettség átvevőjének – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a kötelezettség átvételét követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már 2016. december 31-ig részt vett agrár-környezetgazdálkodási képzésben.

 

Általános követelmények

 • (1) Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tart.
 • (2) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie.
 • (3) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az általa vállalt előírásokat.
 • (4) Egy tábla területe legalább 0,25 ha.
 • (5) Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása kivételével a támogatás igénybe vételére az a támogatást igénylő jogosult, aki rendelkezik a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya által kiállított hatósági bizonyítvánnyal arról, hogy a teljes ültetvény életkora (dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével) a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több, mint 20 év.
 • (6) A Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya támogatást igénylő megkeresésére, a 19. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki, és egyidejűleg megküldi a támogatást igénylő részére.
 • 7) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez, a gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
 • (8) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) 8. számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és március 1. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs.
 • (9) A támogatást igénylőnek eleget kell tennie a monitoring és hatásindikátor monitoring  adatszolgáltatási kötelezettségének.
 • (10) Aki a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló rendelet alapján támogatásban részesül, ugyanazon tevékenységért támogatásra nem jogosult.

 

Hegedűs Szilvia

forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu