MENÜ

Aktuális támogatások - 2015. december

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2015.12.13.

Az agrár-környezetgazdálkodásban és az ökológiai gazdálkodásban részt vevő gazdáknak 2015. 12. 31. napig van lehetősége az MVH felületén elektronikusan benyújtani kérelmüket. A nitrátérzékeny területtel rendelkező gazdáknak 2014–2015. gazdálkodási évre vonatkozó nitrátjelentésüket szintén 2015. 12. 31. napig lehet beküldeni az ÁNYK program segítségével. 

A gazdálkodók érdekeit figyelembe véve a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.

A Vidékfejlesztési Program keretében a 2014–2020 közötti uniós fejlesztési időszakban elsőként az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent felhívásokat ismerhették meg az aktív mezőgazdasági termelők.

Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett 2015. december 31-ig  kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni. A pályázatokhoz szükséges csatolandó dokumentumok hiánypótlásáról az MVH oldalán tájékozódhatnak.

 

Trágyatárolók építésére pályázhatnak a termelők

Trágyatárolók és hozzájuk kapcsolódó trágyakezelési technológiák építésére és beszerzésére írt ki pályázatot a Miniszterelnökség november 20-án, amelyre a mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) nyújthatják be pályázatukat.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyatárolók megépítését az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése végett. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a most megjelent felhívásban foglalt feltételek mentén.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 5,6 milliárd forintos keretösszegből trágyatárolók kialakítására, trágyakezelésre vonatkozó beruházásokra, csapadék trágyarendszertől való elvezetésére, trágyatároláshoz kapcsolódó moni-

toring rendszer kialakítására, valamint trágyatároláshoz, -feldolgozáshoz, -mozgatáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzésére lehet támogatást igényelni.

A pályázatra a támogatási kérelmeket első benyújtási időszak szerint 2015. december 20. és 2016. január 20. között kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a pályázók az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon.

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

  • 2015. december 20.–2016. január 20.
  • 2015. április 20.–2016. május 20.
  • 2015. augusztus 21.–2016. szeptember 21.
  • 2015. december 20.–2017. január 20.
  • 2015. április 20.–2017. május 20.
  • 2015. augusztus 21.–2017. szeptember 21.

A felhívás részletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv ad részletes tájékoztatást és segítséget.

Az MVH 142/2015. (XI. 24.) MVH közleménye

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról.

 

A támogatás igénybevételének általános feltételei

A támogatásra jogosultak köre:

-     a földművelésügyi miniszter által elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet,

-     elismert termelői szervezetben nem tag termelő.

 

Az intézkedések (műveletek) megvalósításának időszaka

  1. augusztus 8.–2016. június 30.

 

A támogatás alapjául szolgáló intézkedések

Az ideiglenes rendkívüli támogatás az MVH által a rendelet 21/A. § (11) bekezdése alapján engedélyezett és az engedélyben foglaltaknak megfelelően megvalósított piacról történő árukivonási, be nem takarítási és zöldszüreti intézkedésekre (műveletekre) vehető igénybe.

Magyarország számára előirányzott maximális termékmennyiségek szilva, csemegeszőlő és kivi termékek esetében összesen 300 tonna, továbbá az ideiglenes rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamennyi termék vonatkozásában felhasználható mennyiség legfeljebb 3000 tonna.

 

A támogatás igénylése

Az MVH által engedélyezett és a kérelmező által végrehajtott intézkedésekre (műveletekre) vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmet 2016. június 30-ig postai úton kell benyújtani.

 

A kérelmek benyújtásának helye és módja

Az e közlemény IV. pontja szerinti kifizetési kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és

Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest, Pf. 407

 

Az MVH 141/2015. (XI. 24.) számú közleménye

A tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről.

A Közös Agrárpolitika keretében működtetett tejkvóta-rendszer 2015. április 1. napján megszűnt. A tejkvóta-rendszer megszűnése következtében 2015. április 1-jétől nem kerül megállapításra a termelők részére rendelkezésre álló tejkvóta, valamint megszűnt az MVH tejkvóta nyilvántartási kötelezettsége.

A tejkvóta-rendszer megszűnését követően a felvásárlók kapcsán az alábbi kötelezettségekről, illetve előírásokról rendelkezik a rendelet:

  •  felvásárlók jóváhagyása,
  •  felvásárlók havi és éves jelentési kötelezettsége,
  •  felvásárlók nyilvántartási és iratmegőrzési kötelezettsége.

Jelentési kötelezettség

A felvásárlóknak havi kimutatást kell készíteniük, melyet meg kell küldeni az MVH részére legkésőbb a tárgyhót követő hónap 28-áig.

A kimutatásnak tartalmaznia kell a megelőző hónap során felvásárolt tej mennyiségét és tényleges zsírtartalmát összesítve, illetve tejtermelőnkénti bontásban is. A havi kimutatásnak tartalmaznia kell továbbá a tárgyév során addig teljesített beszállításokra vonatkozó tejmennyiségeket és azok tényleges zsírtartalmát, göngyölítve is. A havi kimutatásokat az MVH által erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell megküldeni.

A felvásárlók legkésőbb a jelentési időszak végét követő május 14-éig kötelesek az általuk, a tárgyév során átvett tejmennyiségekről és azok tényleges zsírtartalmáról, összegző, illetve tejtermelőnkénti bontásban éves kimutatást küldeni az MVH részére a jelen közlemény szerinti erre a célra rendszeresített nyomtatványokon (K1080, K1081). A kimutatásban a tejmennyiségeket és a hozzájuk tartozó, tényleges zsírtartalomra vonatkozó adatokat kg-ban kell feltüntetni.

Jelentési időszak

Adott év április 1-től következő év március 31-ig.

Az MVH-hoz a közlemény megjelenéséig már beküldött havi jelentéseket nem kell újra küldeni!

A havi éves kimutatásokat, illetve minden egyéb kérelmet és jelentést az MVH címére (1476 Budapest, Pf. 407.) kell benyújtani.

 

 

Hegedűs Szilvia

forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu