MENÜ

Az egységes kérelem 2016. évi főbb módosításai

Oldalszám: 13-14
Dr. Pintér Beatrix 2016.04.11.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelőn a közvetlen támogatások igénylésére idén is az egységes kérelem keretében nyílik mód. Ugyanakkor fontos több olyan változásra is felhívni az érintettek figyelmét, amely az eddigiektől eltérő megközelítést igényel. A következőkben ezek rendszerezésére kerül sor. 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) jogalkotói tevékenységével kapcsolatban megemlítendő, hogy a támogatások kérelmezésével kapcsolatban a tárca 2016-ban is csökkenteni kívánta a termelők bürokratikus terheit. Ezért több intézkedésre is sor került, ami azok mérséklését, megszüntetését célozta. Az újonnan megjelenő intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy nem cél a gazdák terheinek növelése, de biztosítani kell egy olyan szilárd ellenőrzési rendszer működését, amely alkalmas arra, hogy az egységes kérelemben (EK) foglaltak megvalósítása és annak ellenőrzése harmonikus egységet képezzen. 

Az első és az egyik legfontosabb változás egy jogalkotói koncepcióváltáshoz kapcsolódik. Azonnal szembe tűnik, hogy a rendelet címében nem szerepel évszám. Az eddigi gyakorlat szerint minden évben új rendeletet adott ki a Földművelésügyi Miniszter. 2016-tól ez annyiban változik, hogy egy általános érvényű és tartalmú rendeletet fogalmazott meg a jogalkotó, amely alkalmas hosszabb távon, szilárdabb alapokon rendezni az egységes kérelemmel kapcsolatos szabályokat. 

Szintén érdemi módosulása, hogy a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében működő jogcímeket a Miniszterelnökség külön rendeletben szabályozza. Így a VP jogcímekre nem terjed ki az egységes kérelem rendelet hatálya. A VP jogcímekre irányadó Miniszterelnökséget vezető Miniszter (MVM) rendelete utal az FM rendeletre, de az FM rendelet szabályozásait az MVM rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az EK rendelet felépítése technikai tekintetben több ponton is módosult. Az előző, 2015. évi rendeletben lévő értelmező rendelkezéseket és a hatályra vonatkozó szabályokat az új rendelet általános rendelkezések címen foglalja egybe. A másik nagyobb lélegzetvételű átalakítás az adatváltozás bejelentése és a hasznosító személyében bekövetkezett változás összevonása az adatváltozás bejelentése névvel a rendelet 5. címében. A rendeletben már nem szerepelnek az átmeneti rendelkezések. A 2015-ös rendeletben az Európai Unió jogának való megfelelésre vonatkozó szabályok a 2016-ban kiadott rendeletben a záró rendelkezések között kaptak helyet.

A részletszabályokra vonatkozóan több megállapítás is megfogalmazható. Az általános rendelkezések között helyet kapott fogalom meghatározások esetében elmondhatjuk, hogy apró pontosítások szinte minden fogalomban keletkeztek. Ugyanakkor ezek értelmezési nehézséget nem okoznak, csak egyértelműsítő szándékkal jelentek meg.

A fogalmak között új elem a tárgyév, az előzetes ellenőrzés és a termőképes terület. A pontosítás fogalmát a jogalkotó mélyebben változtatta meg, ezért annak magyarázatára is sor kerül. 

A korábban említett több évre alkalmazhatóságot a tárgyév fogalmának bevezetése biztosítja. A tárgyév azon naptári év, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő az egységes kérelmet benyújtja. Itt érdemes megjegyezni, hogy a rendelet a korábbi évekből már ismert bezárt terület fogalmát a tárgyév fogalmával magyarázza.

A fogalmak között a másik új elem az előzetes ellenőrzés, amit az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló 809/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2015/2333 bizottsági végrehajtási rendelet vezetett be. A 2016-os rendelet szerint az előzetes ellenőrzés a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (4) bekezdése szerinti ellenőrzés. 

Szintén új fogalom a termőképes terület, vagyis az olyan mezőgazdasági parcella, ahol a növényegyedek legalább 50%-a terméshozásra képes.

A fogalom meghatározások között nem szerepel, de hangsúlyozni kell, hogy a rendelet pontosítja és elkülöníti egymástól a papírból készült nyomtatványt és az elektronikus űrlapot. Azon a ponton, ahol a rendelet nyomtatványt említ, ott a papírból készült, fizikailag is megfogható iratot kell érteni, míg az elektronikus űrlap értelemszerűen a kézzel meg nem fogható dokumentumot jelenti, melyet a gazdák az internetes felületen keresztül küldhetnek.

Az idei változások érintik a korábban adott és 2016. március 31-ig vissza nem vont kamarai meghatalmazásokat is, amelyeket az (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) MVH 2016. március 31-ével visszavontnak tekint. Erre azért van szükség, mert az előzetes ellenőrzés eljárásának a bevezetése ezt szükségessé teszi. A korábbi meghatalmazások nem terjedtek ki az előzetes ellenőrzés során való eljárásra, ezért új meghatalmazásokat kell készíteni. 

Szintén az egységes kérelem benyújtásának szabályai között vezeti be az új rendelet a beadvány fogalmát (15. § (1) bekezdés), mely szerint az adatváltozás bejelentése, előzetes ellenőrzés, az adategyeztetés során tett nyilatkozat, továbbá az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel beadványnak minősül és ezzel a fogalommal megnevezhető.

A rendelet meghatározza az egységes kérelem benyújtási határidejét. Szankciómentesen 2016. május 17. napján legkésőbb éjfélig, kizárólag elektronikus úton lehet beadni a kérelmeket. 2016. május 18. és június 11. között benyújtott kérelmek vonatkozásában az MVH a támogatási összeget munkanaponként egy százalékkal csökkenti. A korábbi gyakorlatnak megfelelőn a beadott kérelmek módosítását kizárólag a május 17. napjáig beadott egységes kérelmek esetében lehet megtenni. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit – ha az adott támogatásra vonatkozó jogszabály vagy az EK rendelet annak csatolását előírja – vagy a mellékletekre vonatkozó adatváltozás bejelentését elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz.

A jogszabály kiterjed az előzetes ellenőrzés szabályozására is. Ennek a magyar jogrendszerben új elemnek az a lényege, hogy az MVH a kérelembeadás időszakában előzetesen ellenőrzi a kérelmeket és az elektronikusan kiszűrhető hibákra felhívja a termelő figyelmét. Ennek révén a termelők ezen hibákat javíthatják és így szankciómentesen juthatnak a támogatásaikhoz. Az EU szabályozásából fakadóan – a folyamat eredményességének biztosítása érdekében – az előzetes ellenőrzés keretében az MVH az ügyfelekkel csak elektronikusan, e-mail üzenet formájában tartja a kapcsolatot. Az előzetes ellenőrzés kiterjed a bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek, valamint az egységes kérelem részét képező támogatások tekintetében a vonatkozó jogszabály által előírt kötelező mellékletek csatolása tényének vizsgálatára is. A vizsgálat ugyanakkor nem érinti a mellékletek tartalmi vizsgálatát. Tehát például az MVH ekkor még nem azt ellenőrzi, hogy mi van a dokumentumban, csak azt, hogy meg van-e, illetve csatolásra került-e.

Ha az MVH az egységes kérelmek előzetes ellenőrzése során megállapítja, hogy a bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek valószínűsíthetően meg nem felelés miatti eljárás lefolytatása lenne indokolt, vagy megállapítja, hogy a kötelező melléklet csatolását a termelő elmulasztotta, úgy erről a megállapításáról 2016. május 17-ét követő 26 napon belül értesíti az ügyfelet. 

Az előzetes ellenőrzéshez kapcsolódóan az ügyfél a tárgyévi egységes kérelmét május 17-ét követő 35 napon belül jogkövetkezmények nélkül módosíthatja, valamint módosításnak nem minősülő változtatásokat eszközölhet. Tehát ha az MVH a kérelemben hibát jelez a termelőnek, akkor azt szankciómentesen lehet módosítani, a normál kérelmezési periódus után is. Ennek természetesen előfeltétele, hogy a kérelem a kérelmezési periódusban beérkezzen az MVH-hoz. Három tényt fontos kiemelni az előzetes ellenőrzés tekintetében. Az első, hogy csak azon területek vonatkozásában módosíthat a termelő, amelyek esetében az MVH jelezte a hibát az előzetes ellenőrzésről szóló értesítőjében. A másik, a szankciómentes módosításra csak az értesítésben foglalt hibák vonatkozásában van lehetőségük a gazdálkodóknak. A harmadik, hogy az előzetes ellenőrzés során tett javítások nem eredményezik az egységes kérelem automatikus elfogadását és a későbbi szankciómentességet.

Amennyiben a határidőt az ügyfél elmulasztja, abban az esetben az MVH az ügyfél által később benyújtott, az érintett területre vonatkozó adatváltozás bejelentés tekintetében a 809/2014/EU rendelet 3., illetve 15. cikke, valamint a 640/2014/EU rendelet 15. cikke szerint jár el. Ez lényegében röviden azt jelenti, hogy a kérelmek részben vagy egészben visszavonhatóak mielőtt az MVH értesítette volna a termelőt bárminemű meg nem felelésről. 

Új elemként jelenik meg (1) a másodvetésre, (2) az ökológiai jelentőségű másodvetésre és (3) a zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetésre vonatkozó bejelentési kötelezettség is. Korábban egyetlen bejelentést kellett elvégezni, amely a vetést, a betakarítást, illetve a beforgatást követő tizenöt napon belüli bejelentésre vonatkozott. 2016-tól a felelős gazdálkodás követelményeivel összhangban továbbá az esetleges visszaélések megakadályozása érdekében külön be kell jelenteni az esetleges betakarítást vagy beforgatást. Ezt a betakarítást, illetve a beforgatást megelőző öt napon belül az MVH elektronikus űrlapkitöltő felületén kell megtenni. 

A rendelet az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés vonatkozásában számszerű módosítást tesz. Az új szabály szerint, ha a referenciaterületen az ügyfelek által bejelentett táblák grafikus adatai egymással, valamint a táblaszintű ökológiai jelentőségű terület grafikus adatai egymással minimum 50% vagy minimum 0,8 hektár, a táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetén minimum 50% átfedést mutatnak, akkor az MVH az érintett területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla adatok helyesbítésére. Pontszerű ökológiai jelentőségű terület esetén az adategyeztetési kötelezettséget 100%-os átfedési arány alapozza meg.

Összességében elmondható, hogy lényegét, koncepcióját és szerkezetét illetően az egységes kérelem beadása érdemben nem változott. A vonatkozó új elemek egy része a gazdák érdekeit szolgálja, míg egy másik része a felelős gazdálkodás mintáját vetíti előre.

Dr. Pintér Beatrix