MENÜ

Aktuális támogatások - 2016. június

Oldalszám: 7-8
Hegedűs Szilvia 2016.06.08.

A 2011. évben indult tejszerkezet támogatás utolsó évi igénylése 2016. júniusában lesz, ezért az érintett gazdálkodóknak az MVH oldalain nyomon kell követniük az erre vonatkozó megjelenő közleményt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi tagdíjbevallási időszaka 2016. június 1-től 2016. június 30-ig tart, a tagdíj befizetésének határideje 2016. július 31.

Megjelent az Erdősítés támogatása VP5-8.1.1 felhívás

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 20-tól 2018. július 30-áig van lehetőség.

A pályázat célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél- és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése. Ennek érdekében a jogszerű földhasználók erdőtelepítéshez, fenntartáshoz, kieső jövedelempótláshoz, vagy ipari célú faültetvény telepítéséhez igényelhetnek támogatást.

A pályázat keretében lehetőség nyílik mikorrhizált csemete telepítésére is, amennyiben a terület és a telepítési terv megfelel a felhívásban foglalt szakmai követelményeknek.

Erdőtelepítés, illetve ipari célú faültetvény telepítése esetében a legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. július 20. és 2018. július 30. között.

Az első értékelési határnap 2016. augusztus 15. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


 

Az MVH 49/2016. (V. 19.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016. évi kifizetésének igényléséről.

A támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott 2012. és 2013. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.

A kifizetési kérelem benyújtása

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1476 Budapest 100. Pf.: 407) postai úton kell benyújtani egy példányban. Javasoljuk a kifizetési kérelmet tértivevényes ajánlott küldeményként postázni.

A 2016. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2016. június 1. és június 30. között nyílik lehetőség.

A kifizetési kérelem nyomtatványai

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

  • Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem főlap (D0604-09) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint;
  • Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem betétlap (D0605-09) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint. Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltésekor olvassa el a jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót.
  • Csatolandó mellékletek: Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) hiteles másolata. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelőző évre; (jelen esetben 2015. évre) vonatkozóan kell csatolni. Az éves beszámoló másolatának hitelességét (eredeti) cégszerű aláírással kell igazolni!
  • Analitikus nyilvántartás.

 

Az MVH 47/2016. (V. 17.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A rendelet 11. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott 2014. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adóhatározattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2015. évben eleget tettek a rendelet 4. § (1), 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente június 1. és 30. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki:

  • mezőgazdasági üzemének méretét a 2015. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, és
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

A kifizetési kérelmet 2016. június 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.


 

Az MVH 44/2016. (IV. 28.) számú közleménye

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2016. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet értelmében a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igényléséhez a szőlőtermelő, és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási kérelmet nyújthat be, amely alapján a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.

A támogatási kérelembenyújtása

A Rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a növényegészségügyi megelőzés, illetve felszámolás támogatása igénybevételéhez a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1. és 2. számú melléklete szerinti, N0702 (szőlőtermelő), és N0703 (a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű támogatási kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédő szeres kezelését követően, de legkésőbb 2016. augusztus 15-ig kell benyújtani. A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu