MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7-8

2016. július

Hegedûs Szilvia 2016.07.11.

A gazdálkodók július 16. után visszaigényelhetik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj első fél év után járó jövedéki adóját. Azon kamarai tagok, akik 600.000 Ft feletti árbevételről nyilatkoznak és még nem fizették be a 2016. évi agrárkamarai tagdíjakat,  2016. július 31. napjáig pótolhatják.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. június 30-ról 2016. július 15-re módosította a tagdíjbevallás határidejét. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, szintén 2016. július 15-ig fizethetik meg a 2.000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíjbefizetés határideje változatlanul 2016. július 31.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghosszabbította az idei tagdíjbevallási időszakot. A kamarai tagok 2016. június 30. helyett 2016. július 15-ig tehetik meg bevallásukat, a Kamara portálján elérhető e-Irodába belépve.

A Kamara 2016. májusi országos küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így a tagdíjjal kapcsolatos szabályok is több helyen, a tagság számára kedvező módon változtak. Ennek értelmében többek között nem kell bevallást tenniük azoknak a kizárólag őstermelőként tevékenykedő kamarai tagoknak, akiknek az előző évi árbevételük nem érte el a 600 ezer forintot, és semmilyen, az Alapszabályban foglalt kedvezménnyel nem kívánnak élni. Esetükben elégséges, ha a tagdíjbevallási időszak módosított határidejéig, tehát 2016. július 15-ig banki átutalással vagy a falugazdász irodákban kapott csekken megfizetik a 2.000 forint tagdíjat.

Azoknak a kamarai tagoknak, akik 2016. július 15–31. között tesznek bevallást, a fizetendő tagdíj 10 százalékának megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetniük a tagdíjon túl. Ezt követően a bevallást nem tett tagok tagdíjfizetési kötelezettségét a Kamara állapítja meg, esetükben a pótlék a megállapított tagdíj 20 százaléka. A tagdíj megfizetésének határideje – a tagdíjbevallásra nem kötelezett őstermelők kivételével –
változatlanul 2016. július 31.


 

Az MVH 59/2016. (VI. 21.) számú közleménye a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

 

A támogatás tárgya, mértéke:

Támogatást tenyésznyulak után a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni.

A támogatás mértéke a támogatási időszakban (a januári benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év július 1. és december 31. közötti időszak, a júliusi benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszak) tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2.000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

A támogatás igénybevételének, támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje.
A támogatási kérelmet jelen közlemény melléklete szerinti az N0421 számú „Támogatási kérelem főlap” nyomtatványon, valamint az N0422 számú „Támogatási kérelem betétlap”  nyomtatványon az alábbi kérelem-benyújtási időszakokban lehet benyújtani.

A tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyévet követő év január 1. és január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmet az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.

Az N0421 számú „Támogatási kérelem főlap” nyomtatványhoz mellékelni kell: a génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási típusba tartozó tenyésznyúl tenyésztésbe állításáról a tenyésznyúl fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által kiállított – az állattartó adatait, a tenyésztésbe állítás időpontját,
a tenyésznyulak számát, valamint törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi számát tartalmazó – és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint tenyésztési hatóság által hitelesített igazolást.


 

Felhívás kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére

 

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.2-16

Önállóan támogatható tevékenységek.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

Támogatható tevékenységek:

  • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10%-os vízelvonást figyelembe véve (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
  • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.

Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.

  • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:

  • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
  • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáztermelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása). 

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. augusztus 5. és 2018. augusztus 6. között. Az első értékelési határnap 2016. október 5. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu