MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 8-10
Hegedűs Szilvia 2017.05.06.

A területalapú támogatást igénylőknek 2017. év május 15. napjáig el kell küldeniük igényléseiket elektronikusan. A Magyar Államkincstár 35/2017. (IV. 11.) számú közleménye a 2017. évi egységes kérelem benyújtásáról címmel tartalmazza az egységes kérelem benyújtásához szükséges tudnivalókat.

A 2017. évi egységes kérelem beadásáról

A gazdálkodók 2017. április 7. és 2017. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be egységes kérelmüket elektronikusan, ügyfélkapun keresztül.

 

A 2017. május 16. és június 9. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak. A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a hivatal. A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

 

A 2016. évi eredményes bevezetést követően a gazdálkodók érdekében a Magyar Államkincstár 2017-ben is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i, szankciómentes beadási határideje után a hivatal ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak.

Az egységes kérelemben igényelhető támogatásokkal kapcsolatos általános jogosultsági feltételek, kötelezettségek:

Az egységes kérelem benyújtásának alapvető feltétele, hogy az ügyfél

 

  • az egységes kérelem benyújtásának időpontjában a Kincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként rendelkezzen ügyfél-azonosítóval, valamint
  • tegyen eleget a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben való részvétellel kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségének, amely kiterjed a fizetési számlaszámának, valamint, amennyiben a kis- és középvállakozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik, a kkv minősítésének bejelentésére is.

 

Közvetlen támogatásokra vonatkozó általános feltételek:

A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a tárgyév június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik. Ha a támogatható földterület több bejelentett táblából áll, az egyes bejelentett táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

 

Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a fenti minimális területnagysággal, akkor jogosult közvetlen támogatásra, ha az adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatlétszám alapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege legalább száz euró.

A Magyar Államkincstár 35/2017. (IV. 11.) számú közleményének mellékletei tartalmazzák az egyes jogcímekhez tartozó igazolásokat, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok listáját, amely jogcímenként eltér.

 

Az újonnan igényelni kívánt területekről az ügyfeleknek jogszerű földhasználatukat igazoló földhasználati lapjukat most is csatolniuk kell az egységes kérelemhez.


 

A Magyar Államkincstár 43/2017. (IV. 18.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

 

A Rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2016. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2012. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére már csak 2017. május 1. és 31. között nyílik lehetőség!


A kifizetési kérelemcsomag tartalma

 

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:

 

  • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1039-03)
  • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
  • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
  • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

 

Felhívás a mezőgazdasági kistermelői támogatás 2017. évi egyszerűsített kérelmezési eljárásáról

A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a mezőgazdasági kistermelői rendszerben részt vevő gazdálkodók figyelmét a 2017. évi egyszerűsített kérelmezési eljárás pontos menetére.

 

A kistermelői támogatási rendszerbe a termelők 2015. augusztus 15-ig léphettek be, kilépni bármelyik évben lehetséges. Az egyszerűsített kistermelői támogatás a SAPS, a zöldítés, a fiatal gazda és a termeléshez kötött támogatások összegét helyettesíti.

 

A rendszerben való részvétel legfontosabb követelménye, hogy a gazdálkodónak az egyszerűsített támogatási rendszerbe történő belépés évében, a kifizető ügynökség által 2015-ben megállapított SAPS támogatásra jogosult terület nagysága, akár eltérő elhelyezkedéssel is, de nem csökkenhet, amíg a kistermelői rendszer tagja kíván maradni (legfeljebb 2020-ig).

A 2015. évet követő években a gazdálkodóknak évente, az egyszerűsített kérelmezési eljárás keretében, az egységes kérelem felületén kell jelezniük, hogy legalább akkora területre igénylik a kisgazdaságok támogatását, mint 2015-ben. Abban az esetben, ha a gazdálkodó a 2015. évben bejelentett támogatható területnagyságnál kisebb területméretet jelöl be, úgy nem tesz eleget a jogszabályban foglaltaknak és az adott évben elesik a támogatás teljes összegétől.

 

Ha valamely termelőnek a 2015. évi referenciaterülethez képest csökkent a területe, de még így is legalább egy hektár mezőgazdasági területet használ, úgy célszerű a rendszerből kilépnie és a támogatást az általános módon igényelnie.

 

Azok a gazdálkodók, akik 2016-ban az egyszerűsített kérelmezési eljárás keretében egyáltalán nem jelöltek, vagy valamilyen oknál fogva kisebb területet jelöltek a 2015-ben megállapított támogatható területnél, úgy ezek a termelők jogosultak lehetnek 2017-ben a kistermelői támogatásra. Ennek a feltétele, hogy a 2017. évben az egyszerűsített kérelmezési eljárás keretében, az egységes kérelem felületen legalább akkora támogatható területet jelölnek be, mint a 2015. évi referenciaterület. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet tartalmazza a részleteket.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.huwww.nak.huwww.szechenyi2020.hu