MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2017.06.08.

Június hónapban a gazdálkodóknak az agrárkamarai tagdíjuk mértékét be kell vallaniuk.

A gazdálkodók számára előnyösen módosult  a díjtámogatott biztosítások VP3-17.1.1-16 kódszámú felhívás műszaki tartalma.

A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című pályázat 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja rendelkezik a biztosítók kárrendezéssel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeiről. A módosítás szerint már nemcsak a jégkár, hanem a tavaszi fagykár esetén is lehet  biztosító szakértője szerinti kárkép alapján rendezni a kárt. Ez azokban az esetekben jelent könnyítést, amikor az OMSZ területi adatok a károsodás napjára nem mutatnak mínusz 2 fok alatti hőmérsékletet, de a kultúrán egyértelműen a tavaszi fagy kárkép okozta hozamveszteség keletkezett.

A módosítás a felhívás alábbi pontjában jelenik meg:

7. A biztosítási szerződésnek rögzítenie kell, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza:

j) jégesőkár és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi bizonyítékot.

9. A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést – figyelemmel az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra –, ha a biztosítási eseményt kiváltó

a) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,

b) Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában a 7. j) pont szerinti módon igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni.


A Magyar Államkincstár 75/2017. (V. 17.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2017. évi kifizetésének igényléséről

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, a Kincstár Közvetlen Támogatások Főosztályának címére (1476 Budapest 100. Pf.: 407) postai úton kell benyújtani egy példányban. A 2017. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2017. június 1. és június 30. között nyílik lehetőség. A Kincstár érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt – nem a jelen közleményben rendszeresített nyomtatványon, vagy – nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy – nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy – az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartásba vett adatok között, vagy – a kérelem főlapját a kérelmező nem hitelesítette eredeti aláírásával, vagy – a kérelem nem tartalmazza a főlapot (D0604-10).

A kifizetési kérelem nyomtatványai

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

  • Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem főlap (D0604-10) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint;
  • Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem betétlap (D0605-10) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint,

A Magyar Államkincstár 81/2017. (V. 23.) számú közleménye

A 3/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a tejtermelőknek nyújtható kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

A támogatás igénybevételének feltételei

A kérelmezőnek a kérelmezett támogatás alapjául szolgáló állatlétszámra vonatkozó, az igényelt támogatás alapját képező állatállomány megállapítására alkalmas, a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletnek megfelelő nyilvántartással kell rendelkeznie, továbbá eleget kell tennie az ENAR rendeletben meghatározott állatjelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeknek.

A rendelet alapján támogatásra az a tejtermelő gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelő vagy gazdaság jogosult, akinek, vagy amelynek tejtermelő gazdasága az ENAR-ban nyilvántartott és

  • április 30-ára vonatkozóan az ENAR nyilvántartásba bejelentett tejhasznú tehénállománnyal rendelkezett, továbbá
  • április 30-ára vonatkozóan az ENAR nyilvántartásba bejelentett tejhasznú tehénállománnyal rendelkezik, és
  • az ENAR nyilvántartás szerint a 2017. április 30-ára vonatkozó tejhasznú tehénállományának létszáma nem haladja meg a 2016. április 30-ára vonatkozó referencia-állományának létszámát.

Tejhasznú tehénnek a kérelmező gazdaságában tartott és az ENAR-ban nyilvántartott Angelni (85), Ayrshire (14), Borzderes (03), Brown Swiss (88), Dán vörös (61), egyéb tejhasznú (99), Holstein-fríz (22), Jersey (12), Kosztromai (15), Norvég vörös (62), SMR (60) fajtához vagy tejtermelés céljából kettőshasznú fajtához tartozó, legalább huszonhárom hónapos és legalább egyszer ellett nőivarú szarvasmarhát kell tekinteni.

A kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelmező csak akkor jogosult a rendelet szerinti támogatás igénybevételére, ha az adott egyedre korábban anyatehéntartás támogatás jogcímen még nem vett igénybe támogatást!

A rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek ellenőrzése során a támogatás szempontjából kizárólag a NÉBIH által a Kincstár részére 2016. április 30-ára vonatkozóan, illetve 2017. április 30-ára vonatkozóan átadott, az ENAR nyilvántartásban szereplő egyedek adatai vehetőek figyelembe.

Az ENAR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, kérelemre nyilvántartásba vett, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

Nem természetes személy ügyfelek esetében – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak értelmében – nem jogosult a támogatás igénybevételére a felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló kérelmező.

A kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be, ami azt jelenti, hogy a kérelem által igényelhető támogatás tekintetében a kérelembenyújtásra vonatkozóan nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.

A kifizetési kérelem benyújtási határideje: 2017. május 31-én 00.00 óra és 2017. június 12-én 24.00 óra között.

 

Hegedűs Szilvia

www.mvh.allamkincstar.gov.hu

www.nak.hu