MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2017.07.06.

A nemzeti agrárkamara tagjainak 2017. év július 15. napjáig kell kamarai tagdíj bevallást tenniük a nemzeti agrárkamara honlapján.

A Magyar Államkincstár 10/2017. (II. 22.) számú közleménye

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2017. évi „Megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A jelen közlemény 1.-2. számú mellékletei szerinti, N0710 (szőlőtermelő) és N0711 (támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatványon a megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet 2017. március 1. és március 31. között a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére kellett benyújtani, kizárólag postai úton.

A befogadott megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmen alapuló támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem legkésőbb a tárgyév augusztus 15-ig nyújtható majd be.


A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú közleménye

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló  mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2017. évi igénybevételéről.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

 • tenyészsertés és szaporítóanyag,
 • a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,
 • a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
 • a sertés mesterséges termékenyítéséhez szükséges laboratóriumi eszközök,
 • állatgyógyászati eszközök és az állatjóléti státusz javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések beszerzéséhez.

Támogatás a Rendelet 1. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő tenyészsertések, szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.

A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje

A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0741 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2017. július 10. napjáig a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztály
1476 Budapest, Pf. 407.

A támogatási kérelemhez (N0741 számú nyomtatvány) csatolni kell: a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete által kiállított igazolás eredeti példányát arról, hogy a tenyészet törzs­könyvezett sertéstenyészet. A tenyészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzése a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg.

A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje

A kifizetési kérelmet jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0742 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.

A kifizetési kérelemhez (N0742 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a tenyészsertés, illetve az eszköz pontos megnevezését,
 • a tenyészsertés és a sperma donor kan fajtáját és egyedi azonosítóját,
 • az eszköz KN-kódját, és amennyiben rendelkezik vele, egyedi azonosítóját,
 • az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
 • az FSE igazolásának eredeti példányát az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről, szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a  beszerzett tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek a Rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek;   tenyészsertések és szaporítóanyag beszerzése esetén a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti sertés szállítólevél másolatát;
 • eszközök beszerzése esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges okiratok másolatát, amennyiben az adott eszköznél értelmezhető;
 • az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsképesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát.

Tartási, üzemeltetési kötelezettség

Az ügyfél a kifizetési kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező tenyészsertéseket köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át folyamatosan birtokán tartani, valamint a támogatással beszerzett eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használni.


A Magyar Államkincstár 85/2017. (VI.14.) számú közleménye

a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban. A Kormányhivatalok listáját és levelezési címét e közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.

A kifizetési kérelmet 2017. július 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kifizetési kérelem érdemi vizsgálat nélkül utasításra kerül az alábbi esetekben:

 • nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
 • nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
 • nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy
 • a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
 • ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett adatok között, vagy
 • a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

A kifizetési kérelemcsomag tartalma

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:

 • Kifizetési kérelem (10%)
 • Főlap (D1061-01)
 • Kifizetési kérelem
 • Termőföld betétlap (D1008-02) – Kifizetési kérelem
 • Állatállomány betétlap (D1009-01)
 • Kitöltési útmutató – 4. számú melléklet
 • A támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztató – 5. számú melléklet
 • Kormányhivatalok listája és levelezési címe – 6. számú melléklet
 • Önellenőrzési lista – 7. számú melléklet
Hegedűs Szilvia
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu