MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7-8
Hegedűs Szilvia 2018.03.08.

A nitrátjelentéseket 2018. év március 31. napjáig ügyfélkapun keresztül adhatják be a gazdálkodók. A Magyar Államkincstár ügyfélkapus oldalán a gazdálkodóknak nyilatkozatot kell tenniük az adataik változatlanságáról, hogy a támogatási felületekhez hozzá tudjanak férni.

Méhészeti gépjárművekre igényelhető támogatás!

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.

A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2017. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet igényelni.

A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407. címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0800 számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt.

A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe.

A támogatás összege a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a 2017. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint lehet. A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A Magyar Államkincstár 6/2018. (II. 6.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A kifizetés igénylésének feltételei

A Rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2017. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2012. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére már csak 2018. március 1–31. között nyílik lehetőség!

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban. A Kormányhivatalok listáját és levelezési címét e közlemény 7. számú melléklete tartalmazza.

A Magyar Államkincstár 10/2018. (II. 22.) számú közleménye

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2018. évi „Megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem” nyomtatvány közzétételéről

A támogatás jogszabályi alapja

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet értelmében a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtására, majd a Magyar Államkincstár által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

A megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása

A Rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1.-2. számú mellékletei szerinti, N0715 (szőlőtermelő) és N0716 (támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatványon a megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet 2018. március 1. és március 31. között a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére kell benyújtani, kizárólag postai úton. A kérelmet a következő címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407. 

A szőlőtermelő, illetve a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben kizárólag egy megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A befogadott megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmen alapuló támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem benyújtásának rendjéről, illetve a benyújtandó nyomtatványokról a Kincstár önálló közleményt fog megjelentetni. A támogatási kérelem legkésőbb a tárgyév augusztus 15-ig nyújtható majd be.

A Magyar Államkincstár 9/2018. (II. 16.) számú közleménye

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet szerinti előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásáról

Elektronikus kérelembenyújtás

A program 2018/2019. tanévi végrehajtása keretében az előzetes jóváhagyás iránti kérelem kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően érhető el, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki.
A kérelmek benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelmét – az elektronikus kérelemkitöltő felületen – a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítással minden évben március 1. és március 31. között a Rendelet 3. §-ában foglaltak szerint nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határ­idő jogvesztő!

A 2017/2018. tanítási év vagy az azt megelőző tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyás a 2018/2019-es és az azt követő tanítási évekre nem vehető figyelembe.

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Hegedűs Szilvia
www.nak.hu