MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2018.09.06.

A hosszan tartó szárasság miatt jelentkező aszálykárok bejelentése a gazdálkodók számára ez év szeptember 30-ig lehetséges.

Természeti károkkal kapcsolatos termelői bejelentés és a vis maior

Felhívjuk a termelők figyelmét az agrárkár-enyhítési rendszerben tett termelői kárbejelentésekkel, valamint az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódóan tett vis maior bejelentésekkel kapcsolatos eljárások közötti különbségre. Az előbbinél ugyanis a kárbejelentések célja a növények hozamcsökkenéséből fakadó károk kompenzálása kárenyhítő juttatás formájában. Míg utóbbinál a vis maior eljárás során az a cél, hogy a termelő a vis maior helyzet miatt mentesüljön egy adott támogatási jogcím tekintetében meghatározott bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól. A kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatti károkat jelenthetik a termelők, míg a vis maior bejelentés nem csak a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatt történhet, hanem egyéb okokból, például a növény- vagy állatállományt érintő fertőző megbetegedések, az ügyfél munkaképtelensége, földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben a kárbejelentéseket elektronikus úton kell megtenni a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) felületen keresztül, amelyben a falugazdászok is segítséget nyújtanak. Főszabályként a károsodás észlelésétől számított 15 napon belül kell megtenni a kárbejelentést.

A bejelentett káreseményeket a területileg illetékes, megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi és határozatban igazolja. Egyes kedvezőtlen időjárási jelenségek esetén (ilyen például a felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, vihar) a károsodás azonnal észlelhető, ezért a kárbejelentést az időjárási jelenség bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenni. Más időjárási jelenségek (például aszály, belvíz) károsító hatása a növényen csak később észlelhető, ezért hosszabb idő áll rendelkezésre a kárbejelentésre. Ilyen esetekben a károsodás növényen történő észlelésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni a káreseményt. Aszálykár-bejelentés legkésőbb szeptember 30-ig tehető.

A vis maior esemény megállapítása iránti eljárást a termelő bármely agrártámogatási jogcím vonatkozásában szintén elektronikus úton, a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ honlapon, ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti a Kincstárnál annak érdekében, hogy a termelő a vis maior helyzetre tekintettel mentesüljön egy adott támogatási jogcím tekintetében meghatározott bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól. A Kincstár vis maior eseményként ismer el olyan eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani. Így például aszály esetén a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény támogatási jogcímre kérelmet benyújtó termelő mentesíthető a minimális hozamra vonatkozó követelmény (például a takarmány- vagy mezei borsó esetében legalább 2 t/ha) teljesítése alól.

Ha a termelő él a kárbejelentés lehetőségével, de vis maior bejelentést nem tesz, akkor az esetében a minimális hozamra vonatkozó követelmények teljesítése alól nem lehet felmenteni, vagyis az önálló vis maior bejelentést is meg kell tenni!

Az elfogadott kárbejelentés bár hozzájárulhat a vis maior bejelentés elfogadásához, ugyanakkor az nem helyettesíti a vis maior bejelentést. A vis maior bejelentés a vis maior esemény, így például aszály bekövetkezésétől számított 21 napon belül, azonban ha a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, akkor – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg. Kiemelendő, hogy ezen bejelentési határidők jogvesztők, így ezen határidőkön túl, továbbá a már betakarított kultúrák esetében bejelentett eseményt nem lehet vis maior eseménynek tekinteni.

Ha a termelő elmulasztotta a vis maior bejelentését megtenni, a közvetlen támogatások támogatási feltételeinek nem teljesítése esetén a lehetséges szankció elkerülése érdekében van arra mód, hogy a kérelmét teljes egészében vagy részlegesen bármikor visszavonja, ha még nem kapott ellenőrzésről, esetleges meg nem felelésről szóló tájékoztatást vagy határozatot.

Génmegőrzéssel kapcsolatos pályázatot hirdet az Agrárminisztérium

A génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve az agrárminiszter a 2018. évi központi költségvetés terhére nyílt pályázati felhívást tett közzé, a pályázatban leírt támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

A pályázatban leírt támogatást az erdészeti növényi genetikai erőforrások, a mikroorganizmusok, idesorolva a ter­meszthető nagygombákat is, megőrzésére, dísznövények, gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megörökítésére, gyümölcstermő növények, zöldségnövények megőrzésére, illetve szántóföldi növények és szőlő további megtartására lehet igényelni.

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók, magánszemélyek), civil szervezetek jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek.

Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és a pályázat mellékletében meghatározott erdészeti fafajok fenntartását és megőrzését lehet támogatni. Erdészeti fafajok esetében csak a növénytermesztési hatóság (Nébih) által regisztrált és jóváhagyott tételek támogathatóak. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények.

A pályázatra több mint 90 millió 308 ezer forint használható fel. Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a génmegőrzés közvetlen szakmai költségeire. A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2018. augusztus 31. éjfél (24 óra).

A pályázati célok megvalósításához igényelhető támogatási összeg a pályázati adatlap 1. számú mellékletében foglaltak alapján számítható ki. Az egyes pályázati programról szóló döntés megvalósításával kapcsolatban keletkező költségek 2018. április 1-től kezdődően számolhatók el a támogatás terhére. A pályázat az Agrárminisztérium honlapján olvasható.

A teljes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206&year=2018#!DocumentBrowse

Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu