MENÜ

Új pályázatok a Vidékfejlesztési Programban

Oldalszám: 8-10
2020.09.10.

A Covid–19-járvány hatással van minden nemzetgazdasági ágazatra, így a mezőgazdaságra is. A Kormány által meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében számos intézkedés és döntés speciálisan az agráriumra és a kereskedelemre irányult. A versenyképes mezőgazdasági termelést szolgáló fejlesztések átalakításával, továbbgondolásával azonnali segítséget kell nyújtani a bajban levő ágazatok szereplőinek azért, hogy a termeléshez szükséges pénzügyi erőforrások folyamatosan rendelkezésre álljanak.

uj-videkfejlesztesi-palyazatok-1000

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az ősz folyamán meghirdeti az állattenyésztési és a kertészeti ágazatok fejlesztését célzó, valamint a kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeinek stabilizálását segítő új beruházási pályázati csomagot.


A VP2-4.1.1.-20 azonosítószámú Állattartó telepek fejlesztésének támogatása és a VP2-4.1.3-20 azonosítószámú Kertészeti üzemek korszerűsítése elnevezésű felhívások segítségével nagy hozzáadott értéket képviselő beruházások valósulhatnak meg, melyek erősítik az ágazatok versenyképességét, mérséklik a koronavírus-járvány negatív hatásait, hozzájárulnak a vidéki foglalkoztatás bővítéséhez.

Támogatási kérelmek benyújtására azon mezőgazdasági termelők jogosultak, akik rendelkeznek mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró Standard Termelési Értékkel és árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Kérelem benyújtására kollektív beruházás (termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet) keretében is lesz lehetőség.

Az állattenyésztési ágazat versenyképességének megőrzését szolgáló pályázat 50 milliárd forint keretösszegű és az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek kialakítását, korszerűsítését helyezi előtérbe.

A felhívás – öt célterületet nevesítve – az állattenyésztés valamennyi ágazata számára kínál fejlesztési lehetőséget új állattartó telepek komplex kialakítására vagy már meglévő telepek modernizációjára, bővítésére, építésére, eszköz, valamint gépbeszerzés keretében. Előnyben részesülnek az energiafelhasználás csökkentését, illetve a megújuló energiafelhasználást alkalmazó technológiák. Támogatható lesz többek között a szervestrágya-kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése, az istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények, technológiák kialakítása.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege célterületenként eltérő (baromfi- és sertéságazatokban 100 millió forint, a szarvasmarha esetén 50 millió forint, juh- és kecsketartó illetve egyéb állattartó ágazatoknál 5 millió forint), a maximális összege pedig minden támogatható állatfaj tekintetében 2 milliárd forint.

A támogatási intenzitás mértéke 40–50% a projekt megvalósítási helye szerint. Plusz 10 százalékpontos támogatási intenzitásra jogosultak a fiatal mezőgazdasági termelők és a kollektív beruházási projektek.


A friss zöldségfélék iránti piaci kereslet évről évre növekszik, amit a jól időzített és környezetbarát termesztéssel, valamint a folyamatos szállítás biztosításával lehet kielégíteni. A folyamatos áruellátáshoz elengedhetetlen a zöldség és gyümölcsfélék szakszerű tárolása, amely garantálja a betárolt áru minőségének megőrzését.

A kertészeti ágazat korszerűsítését támogató felhívás két célterület mentén – a hajtatásos zöldségtermesztésre, a hűtőházi kapacitások bővítésére, valamint az áruvá készítési rendszerek fejlesztésére – biztosít fejlesztési forrást 30 milliárd forint keretösszeggel.

Támogatható lesz új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése, meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint technológiai korszerűsítése. Új építés esetén a minimális termesztő felület zöldségtermesztés esetén 1000 m2, míg virágtermesztés esetén 500 m2. Az építési tevékenység mellett támogatható a növényházi művelő eszközök beszerzése is.

A szakszerű tárolás és terménykezelés kialakítása érdekében pályázni lehet új hűtőházak, hűtőtárolók, hűtőkamrák, valamint zöldség- és burgonyatárolók létesítésére, hűtőkonténerek beszerzésére, vagy már meglévő létesítmények bővítésére, technológiai korszerűsítésére. Eszközbeszerzés keretében támogatható lesz a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás gépei vagy gépsorai).

E felhívásnál is előnyben részesülnek az energiahatékonyság javulását eredményező vagy a megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat bevezető projektek (pl.: geotermikus energia, napkollektorok, napelemek, biomassza).

Az elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2 milliárd forint. A támogatás intenzitásának mértéke az előző felhíváshoz hasonlóan 40–50%, a megvalósítási hely függvényében. Szintén emelt támogatási intenzitást (plusz 10 százalékpont) kapnak a fiatal mezőgazdasági termelők és a kollektív projektek.

A nagyobb termelési potenciállal bíró mezőgazdasági üzemek fejlesztése mellett Magyarország Kormánya létfontosságúnak tartja a mezőgazdaságból és háztáji termelésből élő kistermelők tevékenységeinek fejlesztését, termelési és értékesítési lehetőségeinek stabilizálását, bővítését.


A VP2-6.3.1-20 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek támogatása című kiírás alapvető célja a vidéki térségekben működő, csekély gazdasági mérettel bíró, helyi piacokra termelő, a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de fejlődőképes mezőgazdasági kisüzemek támogatása. E mezőgazdasági termelők a helyi gazdaság alappillérei. Az általuk biztosított áruk előállítása a termelőeszközök bővítésével, a termékszerkezet korszerűsítésével és az alapanyagok hatékonyabb feldolgozásával biztosítható. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és gazdasági több lábon állásának megőrzése érdekében.

A felhívás keretösszege 2,5 milliárd forint, amely kedvezményezettenként egyszeri, szabadon felhasználható 15 ezer eurónak megfelelő forintösszeggel nyújt segítséget. Támogatási kérelem benyújtására, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 és maximum 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező őstermelők vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek jogosultak.

Fő szabály, hogy a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A helyi gazdaság alappilléreinek számító mezőgazdasági termelők mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a vidéki lakosság életminőségének javításához, ezáltal a helyi gazdaság fejlesztéséhez és élénkítéséhez. A helyi termelői piacokon megvalósuló kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházásokon keresztül biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.


A VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztését támogató felhívás keretében vidéki térségekben működő önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és non profit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet maximum 100 millió forint értékben új vagy már meglévő helyi termékértékesítést szolgáló piacok és vásárterek létrehozására, fejlesztésére. A támogatás intenzitása a 290/2014 Korm. rendeletben szereplő járási besorolás szerint 85 és 95% között alakul.

A felhívás elsődleges célja a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
A kedvezményezettek projektjeik megvalósításával a helyi vállalkozásoknak tudnak munkát és megélhetési lehetőséget biztosítani (őstermelők, helyi termék előállítók, szolgáltatók stb.).

A 3 milliárd forint keretösszegű kiírás keretében támogatható többek között a helyi piacok és vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése (pl.: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek); fedett és fedetlen elárusítóhelyek, üzlethelyiségek kiépítése, felújítása; a járvány elleni további védekezéshez szükséges, a későbbiekben pedig preventív célokat szolgáló kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek kialakítása; megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása.

A bemutatott konstrukciók ősszel jelennek meg, a részletes feltételek a pályázati felhívás csomagokban ismerhetők meg a palyazat.gov.hu weboldalon.

 

AM, Fejlesztéspolitikai Főosztály