MENÜ

Működjünk együtt termelői csoportban!

Oldalszám: 15-16

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2020.12.13.

Az elmúlt év támogatási lehetőségeit és pályázatait áttekintve észrevehető, hogy a termelői csoport tagság sok pályázatnál pluszpontot jelent. De, hogy pontosan mik is ezek a termelői csoportok, hogyan lehet őket létrehozni és milyen támogatási lehetőségekkel tudnak élni, erről nem mindenki rendelkezik megfelelő információval.

Alapvetően a termelői csoportok (továbbiakban: TCS) szövetkezeti formában működhetnek. Az alapítás és a működés feltételeit a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) és a 2006. évi X. törvény tartalmazzák. A termelői csoportok elismerését pedig a 42/2015 (VII.22.) FM rendelet szabályozza.

Az alapítás és működés kapcsán a fontosabb kritériumok

Tagja csak olyan természetes vagy jogi személy, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, vagy a vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult lehet, aki TCS elismerésének tárgyát képező terméket termel, és aki a Magyar Államkincstárnál termelőként regisztrált. Egy TCS csak egy termék, vagy termékcsoport vonatkozásában végezheti a tevékenységét.

A TCS létrehozásának feltételei:

 • legalább 1,5 millió Ft jegyzett tőke,
 • legalább tizenöt termelő tag,
 • a csoport tagjai által termelt, az elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből – beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is – származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint a szövetkezet által az elismeréssel érintett termék, vagy a termékcsoportra vonatkozó összes értékesítési árbevétel 50%-a,
 • a mezőgazdasági termelő és a fogyasztó között a rövid ellátási lánc működtetése céljából elismert TCS minősül közvetítőnek,
 • a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által meghatározott termék értékesítéséből származó évi nettó árbevétel el kell hogy érje az alábbi összegeket:

rövid ellátási lánc vagy minőségi termék TCS esetén 50 millió Ft,

állati termékek: kiskérődző, nyúl, strucc, szürkemarha, prémesállat, juh- és kecsketej, gyapjú, méhészet; kertészeti termékek: zöldség, gyümölcs, szőlőbor, burgonya, virág- és dísznövény, fűszer- és gyógynövény, dohány; egyéb termékek: szója, rizs, tönköly- és durumbúza, ökológiai termék, faiskolai termék és szaporítóanyag, erdőgazdálkodás, bioenergetika esetén 100 millió Ft,

állati termékek: tehéntej, húsmarha, sertés, baromfi; kertészeti termékek: csemegekukorica; egyéb termékek: szántóföldi növénytermesztés, cukorrépa 300 millió Ft.

A termelői csoport alapszabálya tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását, melyek a következők:

 • az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést köt,
 • betartja a szövetkezet által meghatározott termelési szabályokat,
 • az alapszabályban meghatározott módon termelési, saját célú termék-felhasználási adatokat szolgáltat a termelői csoportnak (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában),
 • egy adott termék vagy termékcsoport értékesítésére vonatkozóan kizárólag egy termelői csoportnak a tagja,
 • az elismerés tárgyát képező árutermelése alapszabályban meghatározott – az árukoncentráció szintjének növelését elősegítő, legalább 50%-os – mértékét a termelői csoporton keresztül forgalmazza, és csak a saját maga által megtermelt, vagy előállított terméket értékesít a termelői csoportnak,
 • a termelői csoportba történő belépését követően a termelői csoportból legalább három évig nem lép ki.

A TCS-elismerés iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a jogszabály szerinti üzleti terv,
 • az alapszabály hiteles másolati példánya,
 • a termékpálya szerint illetékes termelői csoport szövetsége, annak hiányában a minisztérium által elismert szakmaközi szervezetnek, országos érdekképviseletnek az elismerés iránti kérelemre vonatkozó támogató javaslata,
 • a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
  • aláveti magát a nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására irányuló ellenőrzésnek,
  • a termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy könyveli, hogy egyértelműen elkülöníthető legyen az elismerés alá tartozó termék, vagy termékcsoport esetében a tagok és a nem tagok által termelt termékek mennyisége, az azok értékesítéséből származó árbevétel, valamint az egyéb árbevétel,
 • a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által meghatározott termék értékesítését igazoló számlákról, felvásárlási jegyekről készített „D” adatlap.

Jelenleg a VP3-9.1.1-20 felhívás alapján lehet a TCS-k működésére támogatást igényelni a 2014. január 1-nél nem régebben alakult TCS-kre vonatkozóan. A támogatást a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismeréssel rendelkező TCS működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott üzleti tervük megvalósításához rendelt tevékenységeik végrehajtásához használhatják fel.

A támogatás, értékesítés (forgalom) alapján számított átalány­összegű támogatás, melyre a csoport az elismerését követő legfeljebb 5 éven keresztül jogosult. A támogatás maximum összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg /év/támogatott csoport.

A támogatás összegének kiszámítása mezőgazdasági ágazatban létrejövő termelői csoportok esetén:

 • A támogatást a csoport éves értékesített termelése (termelési értéke) alapján kell kiszámítani.
 • A támogatás alapját kizárólag az éves beszámolóban, illetve a termelői csoport számviteli nyilvántartásában elkülönítetten feltüntetett, tagoktól felvásárolt, elismerés tárgyát képező termékekből származó, bizonylattal igazolható értékesítés nettó árbevétele képezheti.
 • A korábban – minden tag viszonylatában – közös értékesítést teljes naptári évben még nem bonyolító termelői csoportok esetében az első éves kifizetési kérelemnél a kifizetett támogatás összegét a kifizetési kérelem benyújtásakori tagok által a csoportba történő belépési évüket megelőző három, teljes (január 1-től december 31-ig terjedő) év során értékesített elismerés tárgyát képező termékekből származó termelés, éves nettó átlagértéke alapján kell számítani.
 • Az első éves kifizetés esetén – kizárva a kettős támogatás lehetőségét – amennyiben az adott tag egy másik termelői csoport felé értékesítette termékét, amely után az adott termelői csoport már támogatást vett igénybe, úgy az az összeg nem vehető figyelembe az értékesített termék éves átlagértékének számításakor.

A mezőgazdasági ágazatban elismert termelői csoport minden tagjának a csoportba való belépési évüket megelőző 3 teljes év vonatkozásában, az elismerés tárgyát képező termékből származó egyéni tagi árbevételét igazoló bizonylatokat (kivételt képeznek azon árbevételek, amelyek nem a jelen támogatást igénylő konkrét termelői csoport, hanem egy másik elismert termelői csoport irányába történtek és a másik termelői csoport már azok alapján vett igénybe támogatást) fel kell tüntetni a kifizetési kérelem benyújtásakor. A feltüntetett tagi egyéni árbevételek összesített értéke kerül elosztásra 3-mal és ezen átlag árbevétel alapján kerül sor a támogatási összeg meghatározására.

Az első kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásával azonos év december 31. napjáig, a további kifizetési kérelmeket az adott támogatási év december 31. napjáig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén.

A támogatás mértéke:

termeloi-csoport-tamogatas-202012-1-abra

 

A jogcímben még van szabad forrás, ezért aki megfelel a feltételeknek, érdemes kihasználnia a lehetőséget!

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

 

gazdakontroll-lablec-201912-uj