MENÜ

Június 9-ig szankciómentesen benyújtható az egységes kérelem

Oldalszám:
Dr. Vásáry Miklós 2023.05.10.

2023-ban is áprilistól lehet beadni az egységes kérelmet, mely keretében számos támogatási jogcímet lehet igényelni. Idén több újdonsággal is meg kell ismerkedniük a termelőknek: több új jogcím is megjelenik és ezért is változik a kérelmezés és az ellenőrzés folyamata.

A termelők számára minden évben meghatározó, kiemelkedően fontos a terület- és állatalapú jogcímek igénylése. A 2023. évi egységes kérelemben (EK) a magyar termelőknek a korábbi időszakokat meghaladó, 50 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcím után lehet támogatást igényelni, kifizetési kérelmet benyújtani, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Idén a korábbi időszakhoz képest később nyílt az EK beadófelülete, mert a kapcsolódó jogszabályok április 19-én jelentek meg. A 8 jogszabály a közvetlen támogatások és az egységes kérelem kereteit rögzítette. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a kései indulás miatt idén szankciók nélkül lehet majd a kérelmeket 2023. június 9-ig benyújtani. Ugyanakkor lényeges, hogy ezt követően nem lesz lehetőség hiánypótlásra vagy új tábla (akár támogatás alapjául nem szolgáló táblaként) felvitelére.

Az EK-t idén is a Magyar Államkincstár (Kincstár) erre szolgáló felületén – elektronikusan – kell benyújtani. Újdonság az idei évben, hogy a termelőknek az egységes kérelem keretében indult teljes eljárási folyamatot ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell lefolytatnia. Ennek az is az alapja, hogy 2023. január 13-tól az egységes kérelem esetén teljessé vált az elektronikus kapcsolattartás, így minden termelőtől csak elektronikus úton fogad küldeményeket a Kincstár és a kérelmezőknek is a csak elektronikusan benyújtható egységes kérelméhez – szükség szerint – elektronikus úton kell csatolnia a jogcímekhez kapcsolódó mellékleteket is. Ebből kifolyólag a kérelmekkel kapcsolatos minden dokumentum, döntés is a termelő, a meghatalmazottja vagy a NAK hivatali tárhelyére kerül kiküldésre.

Egységes kérelmet csak azok a termelők nyújthatnak be, akiket a Magyar Államkincstárnál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vettek, és kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként rendelkeznek ügyfél-azonosítóval. Az egységes kérelem benyújtását kétféleképpen lehet benyújtani:

1. a természetes személyek (termelő vagy – speciális esetben elhunyt természetes személy helyett – vélelmezett örökös) saját ügyfélkapun keresztül.

2. saját ügyfélkapuval nem rendelkező, így képviseletet igénylő ügyfelek vagy a nem természetes személyek az elsődleges képviseletre jogosult, meghatalmazott vagy NAK meghatalmazás révén.

JOGCÍMEK

Idén 32 jogcím keretében lesz lehetőség kifizetéseket igényelni, adatszolgáltatási kötelezettséget, bejelentési kötelezettséget, illetve kérelmezési lehetőséget teljesíteni. Az egységes kérelem keretében az összes közvetlen támogatás igényelhető lesz. A közvetlen támogatásokat érintően új jogcímek meghirdetésére került sor 2023-ban. Ezek a következők:

  • fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS),
  • Agro-ökológiai Program (AÖP),
  • fiatal mezőgazdasági termelők támogatása (CIS-YF),
  • termeléshez kötött támogatások (CIS),
  • fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (redisztributív kifizetés – CRISS).

Ezen túl egyes igényelhető nemzeti támogatások keretében elérhető átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT). E jogcímeket illetően lényeges, hogy az ÁNT esetében végrehajtott bázisfrissítéssel öszszefüggésben, 2023-ban az EK keretében kérelmezni kell a frissített történelmi bázisjogosultság megállapítását. Erre a tej ÁNT, a hízottbika ÁNT, valamint az extenzifikációs ÁNT esetében van lehetőség. Szükséges felhívni a jogcímeket érintően arra is a figyelmet, hogy – a 2022. évi gyakorlathoz hasonlóan – az ÁNT-re vonatkozó kifizetésre csak a magyar költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor.

Az EK keretében további 17 vidékfejlesztési intézkedéssel (pl. AKG, ÖKO) kapcsolatos kifizetés is igényelhető. Az elektronikus felületen kell továbbra is az ügyfél által indított MePAR változásvezetési bejelentést megtenni, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény alapján a kockázatközösségben való önkéntes részvételi szándékáról nyilatkozni és az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, továbbá a növényvédelmi szakirányító adatainak bejelentéséről gondoskodni.

MÁSODVETÉS

Lényeges, hogy idén minden (tervezett) másodvetést 2023. június 9-ig be kell jelenteni. E folyamat során meg kell adni 

a. az elvetni kívánt másodvetéssel érintett terület nagyságát,

b. az elvetni kívánt másodvetett növény megnevezését,

c. a tervezett vetési időpontját, és

d. a tervezett másodvetés fizikai elhelyezkedését.

Az egységes kérelemben bejelentett táblákon megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett kultúra tényleges vetését, annak helyét és az esetleges betakarítását vagy beforgatását külön be kell jelenteni a Kincstár részére az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Erre a vetést, a betakarítást vagy beforgatást követő tizenöt napon belül van lehetőség. Abban az esetben, ha a bejelentési határidőt elmulasztja egy termelő, akkor az EK-ban bejelentett másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások, a megerősített kondicionalitás (más néven feltételesség) vagy a kockázatkezelési rendszer feltételeinek teljesítése során. A feltételesség minden közvetlen támogatás igénybevételének minimum feltétele, amely keretében meg kell felelni a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek (JFGK) és a földterület helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ) vonatkozó elvárásoknak, továbbá a zöldítés korábbi elemei beolvadnak az alapfeltételek közé.

Az EK benyújtására előírt határidőn túl új másodvetést csak akkor lehet bejelenteni és így akkor vehető figyelembe, ha azzal egyrészt az EK benyújtására előírt határidőn belül bejelentett, tervezett, de végül meg nem valósított másodvetés kiváltása valósul meg, másrészt a határidőn belül bejelentett másodvetés területe nem nő. A másodvetéssel kapcsolatban lényeges, hogy több jogcím (VP-AKG, feltételesség, AÖP) esetében eltérő rendelkezések szabályozzák, hogy vetéstől minimum hány napig kell a másodvetésnek a mezőgazdasági területen lennie és ezzel a másodvetés elszámolható legyen az adott intézkedésben vagy a feltételességben. Ezt érdemes a jogszabályok alapján minden termelőnek felülvizsgálni. Továbbá fontos arra is figyelni, hogy számos esetében az agrotechnikai műveletek keretében is bejelentési kötelezettség terheli a kérelmezőt. Ennek feltételei is a VP-AKG, a feltételesség és az AÖP előírásai között kerülnek rögzítésre.

A Kincstár az EK felületén idén is meg fogja személyesíteni a termelők adatait. Ennek keretében a területadatokat érintően az ügyféladatokhoz tartozó területi adatmezők feltöltésre kerülnek a 2022-es egységes kérelem elfogadott – a blokkazonosító változásokat is tartalmazó – területek adatai alapján. Lényeges újdonság az idei évben, hogy a Kincstár az ENAR-adatok alapján az állatalapú jogcímek esetén a potenciálisan támogatható szarvasmarhák, juh és kecskefélék adatait is meg fogja jeleníteni.

ELLENŐRZÉS

A kérelmeket érintően a Kincstár idén is alkalmazni fogja az előzetes ellenőrzés rendszerét. Ennek keretében – a korábbi gyakorlat mintája alapján – június 9. után végzésben kapnak majd figyelmeztetést a termelők, ha például valamely referenciaterületük esetén túligénylés lép fel vagy egyes területük esetében átfedés állapítható meg (pl.: táblák esetén minimum 5% vagy 0,1 hektár átfedés). Az érintett termelőknek a potenciális meg nem feleléseket az erről szóló végzés kézhezvételét követő naptól számított 9 napig szankciómentesen javíthatják. Mivel idén az előzetes ellenőrzés keretében az eddigieknél több szempont kivizsgálására kerül sor, ezért egy ügyfél akár több esetben is kaphat előzetes ellenőrzésnek is minősülő végzést.

Lényeges újdonság az idei évben a Területi Monitoring Rendszer (TMR) alkalmazása. Ennek az új ellenőrzési eszköznek a segítségével a Kincstár a területalapú támogatásokra bejelentett mezőgazdasági parcellák állapotát tudja nyomon követni azért, hogy a támogatások jogosultsági feltételeinek betartását ellenőrizze. A TMR működése elsősorban nagy mennyiségű, műholdról felvett kép adatainak elemzésén alapul. Az Európai Űrügynökség által működtetett műholdak Európa területéről 5-6 naponta teljes egészében új űrfelvételt készítenek. Ezek a műholdak olyan hagyományos optikai szenzorral, illetve radar alapú képalkotási eszközökkel vannak felszerelve, amelyek kifejezetten alkalmasak a mezőgazdasági területek állapotának felmérésére és a rajtuk végzett mezőgazdasági műveletek megfigyelésére.

Ezeket a képi adatokat a Kincstár informatikai rendszere automatikusan letölti, majd azokat értékelése végett összevezeti az EKban megadott adatokkal. A Kincstár automatikus elemzi és értékeli az adatokat. Az eljárás a kérelemből elsősorban a tábla alakját és elhelyezkedését megjelölő parcellarajzot, illetve a termesztett növény megjelölését használja fel és így vizsgálja például a nem támogatható területeket, az adott táblán lévő növénykultúrák vagy a gyomosság jelenlétét. Ha a Kincstár ez alapján megállapításokat tesz, akkor az érintett termelőket tájékoztatja a potenciális meg nem felelések felsorolását táblánként tartalmazó végzés keretében és felhívja a termelő figyelmét a pontosítás szükségességére. A tábla vagy a tábla meg nem feleléssel érintett részét érintően 2023. szeptember 29-ig lesz lehetőség a javítások elvégzésére. Létezik egy másik korrekciós módozat is, ez pedig a mobilGAZDA alkalmazáson keresztüli fényképkészítés. A mobilGAZDA mobiltelefonokon és táblagépeken működő, a Google Play és App Store internetes áruházakból ingyenesen letölthető alkalmazás. Az egyik legfontosabb funkciója a térbeli koordináták megjelenítésére alkalmas, georeferált kép készítése, amellyel az érintett mezőgazdasági parcellánk állapotát lehet az egyértelműség végett megörökíteni. Amit a Kincstár kollégái kiértékelnek és ez alapján döntenek az egyes támogatási ügyekben.

A képkészítés keretében két változat lehetséges:

a. irányalapú fényképezés, amikor meg van adva a fénykép készítésének konkrét pontja és iránya, míg a másik a

b. táblaszintű fényképezés, amikor a tábla és 10 méteres környezetének bármely pontjáról lehetséges a fotó(k) elkészítése.

Minden érintett kérelembeadónak figyelemmel kell idén lennie arra, hogy mivel a 2023. évi EK-t érintően a beadási folyamat több eleme is eltér a korábban megszokotthoz képest, indokolt és javasolt a kérelmek beadására felkészülni, több időt szánni és alaposan áttekinteni a kérelembeadó felületet, a vonatkozó jogszabályok alapján a támogatási feltételeket, azok kombinációit és várható hatásait. Indokolt felkészülni az elektronikus kapcsolattartás jelentette kihívásokra és a kérelmek pontosítását érintő feladatokra is.

Dr. Vásáry Miklós