MENÜ

Változni fognak a földterületek öröklésének szabályai

2017.10.04.

A földtörvény módosítását írta elő az Alkotmánybíróság abban a vonatkozásban, hogy ha a törvény korlátozása miatt nem jut hozzá az örökös a végrendeletben rá hagyott földterülethez, akkor ezért kompenzáció illesse meg. Az Ab a döntését szerdán tette közzé a honlapján – közölte az MTI.

 

A konkrét ügyben a végrendeleti örökös - a kormányhivatalnak a földforgalmi törvény alapján hozott döntése szerint - nem kaphatta meg a rá hagyott külterületi szántó művelési ágú földeket. A területük ugyanis meghaladta az egy hektárt és az örökös nem minősült földművesnek, így tulajdonszerzése a földforgalmi törvényben rögzített feltételeknek nem felelt meg.

Ezek után a közjegyző a mezőgazdasági ingatlanokat a törvényes öröklés rendje szerint a Magyar Államnak adta át. A végrendeleti örökös ezt a döntést bíróságon támadta meg, ott azonban a közjegyző végzését helybenhagyták. Ekkor az örökös az Ab-hez fordult alkotmányjogi panasszal, a négy éve elfogadott törvény több rendelkezésének megsemmisítését kérve.

Az Ab kedden meghozott határozatában a földtörvénnyel kapcsolatban mulasztásos alaptörvény-ellenességet állapított meg, és felhívta az Országgyűlést, hogy az év végéig alkossa meg a kompenzáló szabály.

Az Ab szerint közérdekből korlátozható ugyan az örökléshez való jog, de a földtulajdont emiatt meg nem szerző végrendeleti örökös kompenzálásáról gondoskodnia kell a jogalkotónak. A testület a jogalkotói mulasztás megállapításán túl kimondta, hogy nem érvénytelen az a végrendeleti rendelkezés, amelyre a hatóság nem hagyta jóvá a tulajdonszerzést.

A határozat indoklása rögzíti, hogy az örökléshez való jog alkotmányos védelem alatt áll, ezért minden olyan szabály, amely az öröklés címén való tulajdonszerzést korlátozza, az öröklési jogba való beavatkozásnak minősül. Ugyanakkor az Alaptörvény kimondja azt is, hogy az alapvető jogok korlátozhatók más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében - a feltétlenül szükséges mértékig, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával.

A földtulajdon sajátos természeti és vagyoni jellemzői - például a föld nélkülözhetetlensége, véges volta - közérdekből indokolhatják a tulajdonjogszerzés korlátozását, például, hogy a föld tulajdonjogát még végintézkedés útján sem lehet korlátlanul megszerezni. A végrendeleti örökösnél azonban a hatósági jóváhagyás megtagadása miatt olyan vagyoni hátrány jelentkezik, amelyet a törvény nem kompenzál, vagyis az alaptörvény által előírt arányosság követelménye nem teljesül. 

E mulasztás kiküszöböléséhez szükséges, hogy a végrendeleti örökös az állammal mint örökössel szemben vagyoni ellentételezéshez jusson.

A határozathoz különvéleményt fűzött Czine Ágnes, Dienes-Oehm Egon, Salamon László és Stumpf István alkotmánybíró.