MENÜ

Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával - 2016. május

2016.05.09.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Egységes kérelem 2016 

2. Kárenyhítés és vis maior – két külön bejelentés!

3. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás – tejértékesítési jelentések május 15-ig!

4. Húshasznú anyatehéntartás támogatás – figyeljünk az ENAR adatokra!

5. Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás módosítása

6. Állattartó telepek korszerűsítése

7. Vidékfejlesztési Program pályázatai

8. AKG és ÖKO ponthatárok

9. Tanyafejlesztési program 2016

10. Élelmiszerlánc felügyeleti díj – bevallás május 31-ig

11. Növényvédelmi szerződések rögzítő felülete

12. Szőlő szerkezetátalakítás

13. Fiatal gazda támogatás – 10% igénylése

14. Fűszerpaprika termelők támogatása

15. Jogszabályok, jogszabályváltozások

16. MVH Közlemények


1. Egységes kérelem 2016

A napokban várhatóan meghosszabbítják az egységes kérelem benyújtási határidejét, így egy héttel tovább, május 23-ig nyújthatók be szankciómentesen 2016-ban az egységes kérelmek. Emiatt a kapcsolódó egyéb időpontok is módosulnak. A szankciómentes módosítás benyújtásának határideje 2016. június 15-ére módosul, az egységes kérelem szankcióval terhelt benyújtására 2016. június 17-ig lesz lehetőség.

Az egységes kérelmet szabályozó rendeletek, közlemények:

9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény
a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 40/2016. (IV.21.) számú közlemény

NAK Kézikönyvek elérhetősége:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/540-kozvetlen-tamogatasok-kezikonyv
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/411-zoldites-gazdalkodoi-kezikonyv

Néhány fontos szempont:

 • Fontos kiegészítése az ideiglenes gyep fogalmának, hogy a Trifolium (herefélék) és a Medicago (lucernafélék) nemzetségbe tartozó fajok és ezek kizárólagos keverékei alkotta növényállományok nem minősülnek ideiglenes gyepnek. Vagyis azokat szántóföldi kultúraként kell figyelembe venni. Ennek a terménydiverzifikációra és az ökológiai jelentőségű terület kijelölés alóli mentességre nézve van jelentősége.
 • Az állandó gyepterületek fedvénye a visszajelzések alapján sok meglepetést okozott a gazdálkodóknak. Az egységes kérelemben a valós hasznosítás, és nem a földhivatali nyilvántartási besorolás alapján kell bejelenteni a területeket. Ezért amennyiben a gazdálkodó területe szántó művelési ág besorolású, de a gyakorlatban több mint 5 éve gyepként/parlagként hasznosítja, úgy az helyesen szerepel az állandó gyep fedvényben.
 • Az ökológiai jelentőségű területek esetében fontos kiemelni, hogy a legalább 5 százalékos EFA terület kijelölési kötelezettség alapját úgy kell megállapítani, hogy a szántóterülethez hozzá kell adni a fás sáv, a fasor, táblaszegély, a vizes árok, a
  folyóvíz vagy állóvíz mellett elhelyezkedő vízvédelmi sávok, a rövid vágásfordulójú
  fás szárú energetikai ültetvények és az erdősített területek nagyságát; persze csak
  abban az esetben, ha az adott gazdálkodó rendelkezik ilyen területtel.
 • Az ökológiai jelentőségű területként bejelenteni kívánt parlagon hagyott területen a
  vegyszeres gyomirtás megengedett, viszont ökológiai jelentőségű területként csak
  abban az esetben fogadható el, amennyiben a gazdálkodó azt legalább 2016. január 1. napjától augusztus 31. napjáig pihenteti.
 • Az a gazdálkodó, aki az ökológiai jelentőségű másodvetést nem minősített szaporítóanyag vetésével hozza létre, annak a gazdálkodási napló GN-01, GN-06, GN-17, GN-18 és GN-19 betétlapjait kell vezetnie.
 • A hízottbika-tartás támogatása a vágás vagy export napján kilenc hónapos vagy annál idősebb hímivarú szarvasmarhák vagy bivalyok után igényelhető, amelyeket a tárgyévet megelőző év április 1. és tárgyév március 31. között vágóhídon levágtak, vagy élő állatként Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak állattartó, mesterséges termékenyítő állomás vagy rakodó/gyűjtő állomás típusú tenyészetből.
 • A tejhasznú tehenek támogatásánál könnyebbség, hogy a külföldi ellés tényét 2016-tól az állatorvos igazolja, így a termelők számára nem okoz szükségtelen terhet az idegen nyelvű iratok kezelése. Továbbra előírás marad, hogy a kérelmezett állategyedeket március 31-én és a kérelem benyújtásának időpontjában is a termelő tenyészetének állományában kell nyilvántartani.
 • A vetőmag-felhasználás körében a jogszabály lehetővé teszi, hogy a termelő a minősített szaporítóanyag felhasználását igazolhatja a nevére, a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított olyan irat másolatával is, amely tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához szükséges adatait, továbbá a számlán szereplő tételek fajra, fajtára, mennyiségre és fémzárszámra vonatkozó adatait.
 • Bevezetésre került a homogén ültetvény fogalma, amelyet legalább 95 %-ban egy faj azonos vagy különböző korú egyedei alkotnak. Az ültetvény legalább 85 %-os
  tőszámbeállottságát hektáronkénti darabszámmal kell megadni.
 • Új elemként jelenik meg a másodvetésre, az ökológiai jelentőségű másodvetésre és a zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetésre vonatkozó bejelentési kötelezettség is. Korábban egyetlen bejelentést kellett elvégezni, amely a vetést, a betakarítást illetve a beforgatást követő tizenöt napon belüli bejelentésre vonatkozott. 2016-tól külön be kell jelenteni az esetleges betakarítást vagy beforgatást. Ezt a betakarítást illetve a beforgatást megelőző öt napon belül az MVH elektronikus űrlapkitöltő felületén kell megtenni.
 • Az állategyedekre vonatkozó termeléshez kötött támogatási kérelem – bár az egységes kérelem felületen igényelhető - nem része az egységes kérelemnek, annak szabályai nem alkalmazhatók rá (különös tekintettel a módosításokra).

Az egységes kérelem keretében lehet benyújtani az alábbi Vidékfejlesztési Program
felhívásokhoz kapcsolódó támogatási / kifizetési kérelmeket:

 • Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
 • Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 • Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 • Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
 • Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

2. Kárenyhítés és vis maior – két külön bejelentés!

A 2016. áprilisi fagykárok folyamatosan bejelenthetőek az MVH honlapján elérhető
Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elektronikus alkalmazáson keresztül egészen 2016. május 23-ig.

Kárenyhítő juttatásra csak azok a termelők lehetnek jogosultak, akik az agrárkár-enyhítési
rendszer tagjaiként vannak regisztrálva, ezért fontos, hogy a fagykárban érintett, de az
agrárkár-enyhítési rendszerben még nem tag termelők - beleértve az 1 hektár területnél kisebb területet használó, területalapú támogatást egyébként nem igénylő termelőket is – a 2016. május 23-ig nyitva lévő Egységes Kérelem felületen jelezzék a kárenyhítési rendszerhez való csatlakozási szándékukat.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tavaszi fagykárnak a mínusz 2 vagy annál alacsonyabb, várhatóan legalább 30%-os hozamkiesést eredményező fagy miatti károsodás minősül. A kárbejelentéseket az Egységes Kérelem felületen az aktuális, károsodott terület megjelölésével, főszabály szerint, a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenni. Amennyiben a kárbejelentések határideje az Egységes Kérelem benyújtásának időszakára esik, a kárbejelentések a 15 napos bejelentési határidő lejártától függetlenül folyamatosan megtehetők, idén egészen május 23-ig.

A kárenyhítési feltételeket teljesítő termelő, ha a hozamértékének legalább 50%-ára
valamilyen releváns biztosítással rendelkezik, akkor a hozamérték csökkenésének 80%-át, ha nem rendelkezik biztosítással, akkor a 40%-át kaphatja meg kárenyhítésként.
Fontos, hogy a mezőgazdasági biztosítások még folyamatosan köthetők. A fagykárt szenvedett termelők esetében az újonnan megkötött biztosítás vélhetően nem fagykárbiztosítás lesz, hanem például jég, tűz vagy viharbiztosítás, amelyhez a termelő a Vidékfejlesztési Programból legfeljebb 65 % díjtámogatást igényelhet, szintén az egységes kérelmében.

Akinek valamilyen pályázati vállalását is veszélyezteti a tavaszi fagykár miatt várható terméskiesés, annak vis maior jelentést is be kell adnia!
Vis maior bejelentés akkor nyújtható be, ha a vis maior esemény megtörtént és a vis maior bekövetkezése miatt az ügyfél nem tudja teljesíteni valamilyen támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges valamely feltételt, előírást, illetve az odaítélt támogatás alapján előállt művelési vagy üzemeltetési kötelezettséghez kapcsolódó vállalását.

A vis maior eseményt kizárólag elektronikus úton lehet bejelenteni az MVH oldalán az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpont alatt (41/2016. (IV. 25.) MVH Közlemény). A bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül kell megtenni.


3. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás – tejértékesítési jelentések május 15-ig!

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó tejértékesítés jelentések beküldésére vonatkozó szabályok a 2016. és a 2017. támogatási évre vonatkozóan jelentősen változtak!

Az 5/2015. FM rendelet 2016.04.11-én megjelent módosításai szerint a 2017. évtől kezdődően a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző év április 1. és a tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentést köteles benyújtani. A tejértékesítési jelentést a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Tehát a 2017-es támogatási évben benyújtandó átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelem elbírálásának feltétele lesz a 2017-es kérelem benyújtási időszakban elektronikus úton bejelentett értékesítési jelentés megléte.

Mivel az értékesítési jelentést a jelentési időszak végén szükséges benyújtani, így javasoljuk, hogy az ügyfelek az értékesített tej mennyiségéről saját részükre készítsenek nyilvántartást. A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egyszeri, összesített – nullás – tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk.

A 2017-es év vonatkozásában a jelentési időszak: 2016.04.01.-2017.03.31. Erről az időszakról kell jelentést/jelentéseket beküldeni. A 2017-es támogatási évtől kezdődően kapcsolható értékesítési jelentések esetében a papír alapon benyújtott dokumentumok nem vehetők figyelembe!

A 2016-os évben benyújtott/benyújtandó átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmekhez kapcsolódó információk: Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás kérelemhez a tejtermelőknek 2015.04.01. – 2016.03.31 közötti időszakról kellett jelentést benyújtaniuk. Azon ügyfeleknek, akik nem értékesítettek tejet, a nullás jelentést (a fenti időszak vonatkozásában) legkésőbb 2016.05.15.-ig kell megtenniük.

A 2016-os támogatási évre a jelentést papír alapon, a 93/2015 (VIII. 3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY-ben rendszeresített K8021 azonosító számú nyomtatványon lehet megtenni, a fent leírt határidőig.

Az elmulasztott jelentés(ek) beküldésére nyitva álló időszak 2016. május 15-én zárul! Az addig beküldött nyilatkozatok közül a legutoljára beküldött kerül elfogadásra.


4. Húshasznú anyatehéntartás támogatás – figyeljünk az ENAR adatokra!

Felhívjuk a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti támogatási kérelmet (anyatehéntartás, hízottbika tartás) benyújtó ügyfeleink figyelmét, hogy a támogatási kérelemben megjelölt állategyedek vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítsanak az ENAR adatbázisba bejelentendő adatok ellenőrzésére.

Kérjük, hogy ellenőrizzék az állategyedek tenyészetek közötti mozgásának pontos és hiánytalan bejelentését. Ugyancsak ellenőrizni szükséges termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelem megléte esetén az állategyedek termékenyítési adatainak meglétét. A tapasztalatok alapján ellenőrizni szükséges többek közt:

 • A kérelmezett egyed vonatkozó évi ellése, illetve az ehhez kapcsolódó termékenyítés bejelentése megtörtént-e, a bejelentés hibátlan-e.
 • A termékenyítő bika fajtája megfelel-e a támogatási rendeletben támogatható fajtának.
 • A termékenyítési jegyen/egyéb bejelentő bizonylaton az ügyfél név, tenyészetkód helyesen került-e feltüntetésre.

A szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatban itt elérhetők a nyomtatványok.


5. Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás módosítása

Felhívjuk a VP Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében támogatási kérelmet benyújtani szándékozó ügyfeleink figyelmét, hogy a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a pályázati felhívás benyújtási időszakra vonatkozó része módosítás alatt áll. A módosult időszakot tartalmazó Felhívás megjelenéséig a támogatási kérelem benyújtása nem lehetséges, de a kérelmek kitöltése és mentése zavartalanul elvégezhető.

A módosított pályázati felhívás itt lesz hamarosan elérhető:
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1411-16-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats


6. Állattartó telepek korszerűsítése

Megjelentek az állattartó telepek korszerűsítése jogcímek pályázatai. Az eredeti kiírásokban több módosítás is történt, pl. lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.

A támogatás max. mértéke:
- közép-magyarországi régióban (KMR) 40%, nem KMR régióban 50%
- fiatal mezőgazdasági termelő: +10%pont
- kollektív módon végrehajtott projektek: + 10%pont

Támogatható tevékenységek:
A/1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
a.) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.
b.) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
Termény-, illetve takarmánytárolók kialakítása: max. 50 M Ft támogatási összeg!

A/2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Pl. Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.

B/1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
Pl. Épületek, építmények hőveszteségének csökkentése, fűtési, hűtési, világítási rendszerek korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése.

B/2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Pl. napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

Az egyes pályázati felhívások:
1.) Állattartó telepek korszerűsítése
(lófélék, húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh és csincsilla)
A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 200 millió forint.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 23-tól van lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4111-16-llattart-telepek-korszerstse

2.) Baromfitartó telepek korszerűsítése
A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 19-től van lehetőség
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4112-16-baromfitart-telepek-korszerstse-

3.) Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
Támogatható továbbá: A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek
(például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter), továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépekre max. 10 M Ft támogatás vehető igénybe.)
Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. Az önjáró gépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 50 millió Ft-ot, továbbá az egyéb telephelyfejlesztés projektösszege nem lehet kevesebb, mint az önjáró gépek beszerzésére igényelt támogatás összege.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 17-től van lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4113-16-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse

4.) Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.
Támogatható továbbá: a szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (pl. körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter) beszerzése, a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépekre max. 5 M Ft támogatás vehető igénybe.)
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 20-tól van lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4114-16-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse

5.) Sertéstartó telepek korszerűsítése
A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 18-tól van lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4115-16-sertstart-telepek-korszerstse

Trágyatároló pályázat – felfüggesztve
A kötelezettségvállalási keret kimerülése miatt Az állattenyésztési ágazat fejlesztése –trágyatároló építése című (VP-5-4.1.1.6-15) pályázati felhívást az Irányító Hatóság május 6. napjától felfüggeszti. Az intézkedés a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (STÉ) üzemmérettel, és az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelőkre is vonatkozik.
Részletes információk az alábbi linken találhatóak:
https://www.palyazat.gov.hu/felfggesztsre-kerl-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolkptse-cm-felhvs


7. Vidékfejlesztési Program pályázatai
A VP alábbi pályázatai beadhatók jelenleg is, részletek itt:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

 • Kisgazdaságok fejlesztése
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása
 • Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése
 • Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása
 • Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása
 • Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése
 • Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

8. AKG és ÖKO ponthatárok

Az Irányító Hatóság a 2015. év végén benyújtott AKG támogatási kérelmek esetében az
alábbi minimum pontszámokat határozta meg.

Tematikus előíráscsoportok  Ponthatár
Horizontális szántó 60 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó túzokvédelmi előírásokkal (Zonális) 59 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó kék vércse védelmi előírásokkal (Zonális) 55 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó alföldi
madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
63 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó hegy- és
dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
66 pont
Szántó belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális) 58 pont
Szántó erózió érzékeny területi lehatárolással (zonális) 58 pont
Szántó aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális)  58 pont
Horizontális gyep 61 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep túzokvédelmi
előírásokkal (Zonális)
60 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep nappali lepke
védelmi előírásokkal (Zonális)
43 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep alföldi
madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
61 pont
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep hegy- és
dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
57 pont
Gyep belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális) 61 pont
Horizontális ültetvény 64 pont
Horizontális nádas 52 pont

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása - ponthatárai

Célprogramok Ponthatár
Ökológiai szántó - áttérés 14
Ökológiai szántó - fenntartás 4
Ökológiai gyep – áttérés 12
Ökológiai gyep - fenntartás 12,7
Ökológiai ültetvény - áttérés 4
Ökológiai ültetvény - fenntartás 4

9. Tanyafejlesztési program 2016

Megjelent a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat
keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről.

Az idei tanyafejlesztési programra 720 millió forint jut. A tanyán élők három célterületre pályázhatnak. A települési és térségi fejlesztések támogatására biztosított keretösszeg 200 millió forint, a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására pedig 400 millió forint áll rendelkezésre. Emellett a tanyák lakóépületeinek felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre is lehet pályázni, 120 millió forintos keretösszeggel.

A tanyafejlesztési programot a Vidékfejlesztési Programhoz (VP) igazították, hogy
elkerülhető legyen a párhuzamos finanszírozás. Így például a tanyafejlesztési programban már nem lehet pályázni külterületi utak fejlesztésére, útkarbantartó gépek vásárlására, valamint villany-, víz- és szennyvízberuházások támogatására sem.

A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására 3 millió forint pályázható
általában 75 százalékos támogatottsággal. De a 40 év alatti fiatal gazdák számára a
támogatottsági szint 90 százalékos. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre ugyancsak kapható támogatás, ami
maximum 4 millió forint lehet 75 százalékos támogatottsági szinttel.

A pályázati felhívások hamarosan a kormany.hu weboldalról tölthetők le, illetve elérhetők
lesznek a www.hoi.hu honlapon is. A pályázatok benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet honlapján a pályázati felhívások megjelenését követő 30. naptól, várhatóan ez év június első felében nyílik majd meg, a pályázóknak így 30 napjuk lesz a felkészülésre.


10. Élelmiszerlánc felügyeleti díj – bevallás május 31-ig

Május 31-ig adhatják be a 2016. évi felügyeleti díj bevallást az élelmiszerlánc szereplői. A bevallást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapjának elektronikus ügyintézés felületén kell feltölteni. A díj első részletének befizetési határideje 2016. július 31. A megállapított összeg első részletének fizetési határideje 2016. július 31., amit a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számlájára kell elutalni, a közleményben a befizető adószámával és bizonylatazonosítójával.

A felügyeleti díj bevallásának és befizetésének kötelezettsége továbbra sem érinti azokat az őstermelőket, akinek– a támogatásokkal csökkentett – árbevétele nem haladja meg a 8 millió forintot.


11. Növényvédelmi szerződések rögzítő felülete

Elérhetővé vált a NÉBIH feltöltő felülete, ahol a szakirányítók saját fiókjukba belépve tudják a megállapodások adatait rögzíteni és módosítani, valamint valamennyi szerződésüket áttekinteni.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet alapján a szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A szerződés megkötését, módosítását, illetve megszűnését 15 napon belül a szakirányítónak be kell jelentenie a NÉBIH felé.

A hatóság az adatok feltöltésére továbbra is, 2016. május 31-ig türelmi időt biztosít. Az átmeneti időszak azonban a szerződéskötések megkötését nem érinti, azoknak minden esetben meg kell történniük a még a növényorvosi vény kiállítását megelőzően! A feltöltő felület az alábbi linken érhető el:
https://novenyvedelem.nebih.gov.hu/NovenyvedelmiSzolgaltatas


12. Szőlő szerkezetátalakítás

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében az MVH által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető.

Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel. Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani 2016. április 1-je és 2016. július 15-e között.

Részletek a 21/2016. (III. 22.) számú MVH Közleményben.


13. Fiatal gazda támogatás – 10% igénylése

A 23/2016. (IV. 11.) számú MVH Közlemény alapján május 1. és 31. között kifizetési kérelmet adhatnak be a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében azok a 2012. július 16. és augusztus 16. között támogatási kérelmet benyújtó és támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek, akik már a 2015. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.


14. Fűszerpaprika termelők támogatása

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatási kérelmet a 24/2016. (IV. 13.) számú MVH Közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0635 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2016. május 1. – 2016. augusztus 5. közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407.


15. Jogszabályok, jogszabályváltozások

11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

34/2016. (V. 4.) FM rendelet
az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről

33/2016. (V. 2.) FM rendelet
a Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

32/2016. (V. 2.) FM rendelet
az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

31/2016. (V. 2.) FM rendelet
a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról

29/2016. (IV. 11.) FM rendelet
az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

27/2016. (IV. 11.) FM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

26/2016. (IV. 11.) FM rendelet
a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

25/2016. (IV. 11.) FM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

24/2016. (IV. 8.) FM rendelet
egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

23/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

21/2016. (III. 31.) FM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról

19/2016. (III. 30.) FM rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról


16. MVH Közlemények

46/2016. (V. 3.) számú MVH Közlemény
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH Közlemény módosításáról

45/2016. (IV. 28.) számú MVH Közlemény
a 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem, és azok módosításának, átruházásának jóváhagyása iránti kérelmek nyomtatványainak közzétételéről

44/2016. (IV. 28.) számú MVH Közlemény
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2016. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

43/2016. (IV. 26.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor pályázati eljárás keretében történő állami intervenciós felvásárlásának lezárásáról

42/2016. (IV. 25.) számú MVH Közlemény
A kis-és középvállalkozások minősítésére vonatkozó ún. KKV kód bejelentésének szabályairól

39/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény
a 2016. támogatási évre vonatkozó átmeneti nemzeti tejtámogatás részfizetéséről történő lemondási lehetőségről

38/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény
a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 141/2015. (XI. 24.) Közlemény módosításáról

37/2016. (IV. 19.) számú MVH Közlemény
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti támogatások igényléséről és a támogatás 2016/2017. támogatási évtől történő igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 17/2016. (II. 29.) számú MHV Közlemény módosításáról

36/2016. (IV. 19.) számú MVH Közlemény
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások 2016. támogatási évtől történő igényléshez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 155/2015. (XII. 07.) számú MHV Közlemény módosításáról

35/2016. (IV. 19.) számú MVH Közlemény
a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2016. támogatási évtől történő igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 154/2015. (XII. 07.) számú MVH Közlemény módosításáról

34/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott csekély összegű kamat, kezességi díj és kezelési költség támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 145/2015. (XII. 03.) számú MVH Közlemény módosításáról

33/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű kezelési költségen kívüli költségtámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 146/2015. (XII. 03.) számú MVH Közlemény módosításáról

32/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárással érintett
vállalkozások hitelhez kapcsolódó költségeihez igénybe vehető csekély összegű támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 151/2015. (XII. 03.) számú MVH Közlemény módosításáról

31/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet szerinti támogatások lehívásáról szóló 99/2015. (VIII. 24.) számú MVH Közlemény módosításáról

30/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű kamattámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 150/2015. (XII. 03.) számú MVH Közlemény módosításáról

29/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető csekély összegű
támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és támogatás lehívási kérelemnyomtatványok rendszeresítéséről szóló 97/2015. (VIII. 24.) számú MVH Közlemény módosításáról

28/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű kamattámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 148/2015. (XII. 03.) számú MVH Közlemény módosításáról

27/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárással érintett
vállalkozások hitelhez kapcsolódó költségeihez igénybe vehető csekély összegű támogatás igényléséhez nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 149/2015. (XII. 03.) számú MVH Közlemény módosításáról

26/2016. (IV. 15.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós felvásárlás megnyitásáról

25/2016. (IV. 13.) számú MVH Közlemény
a történelmi bázisjogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény módosításáról

22/2016. (IV. 4.) számú MVH Közlemény
egyes nemzeti és belpiaci intézkedésekhez kapcsolódó közlemények hatályon kívül helyezéséről

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu