MENÜ

Sikeresen zárult a MATE első tanéve

Agro Napló 2021.07.14.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) tanévzáró ünnepi szenátusi ülésére július elején került sor az intézmény gödöllői, Szent István Campusán; az ünnepi ceremónián Gyuricza Csaba professzor, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte:  az elmúlt tanév különlegességét, miszerint megszületett a MATE, amely magával hozta az agrár-felsőoktatás szükségszerű megújulását, megteremtve ezzel a hazai agrár-felsőoktatás fejlesztését, modernizálását – foglalta össze az eseményt ismertető közlemény a legmeghatározóbb történést a felsőoktatási intézmény közelmúltjából.

 

A 2020/2021-es akadémiai év befejezése alkalmából a rektor hangsúlyozta:  az integráció pozitív hatásai már érezhetők, hiszen „ma már senkinek sem kérdés az, hogy a stratégiai ágazat számára képez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakembereket valamennyi területre”.

Az intézmény rektora a megvalósult célok mellett ismertette jövőbeli terveit is. Közölte: „megbízásom ideje alatt el szeretném érni, hogy az agrár- és élettudományok terén az egyetem Európa legjobbjai között régiós tudásközponttá váljon. Lényegesnek tartom, hogy erősödjön az agrárium presztízse a fiatalok körében, növekedjen a külföldi hallgatók aránya”.

Az idei tanévben 109 doktorandusz hallgató szerzett PhD fokozatot agrárműszaki tudományok, állattenyésztés tudományok, biológia tudományok, élelmiszertudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok, környezettudományok, növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint regionális tudományok tudományágakban, akik az ünnepség keretében vették át oklevelüket. Ezután a habilitációs oklevelek átadása került sorra – ebben az évben 11 fő nyerte el a habilitált címet –, majd a rendezvény a Kosáry Domokos-díjak átadásával folytatódott.

 

mate_sikeres_tanév_kép_14

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szenátusa „örökös rektor emeritus” címet adományozott az egyetem élén legalább két ciklust betöltő és az intézmény működését továbbra is segítő korábbi rektorok számára, ezt a címet Horn Péter professzornak és Szendrő Péter professzornak adományozták.

Az ünnepség zárásaként a Pro Negotio Universitatis kitüntetések átadására, a címzetes egyetemi tanári kitüntetések kiosztására, valamint magas rangú állami és miniszteri elismerések átadására került sor.

Továbbá Kosáry Domokos-díjban részesültek: a kuratórium javaslatára az egyetem szenátusa Mézes Miklós tanszékvezetőnek, egyetemi tanárnak, az MTA rendes tagjának, az Állatbiotechnológia és Állattudományi Doktori Iskola vezetőjének adományozta a díjat, a tudományos újságírás előmozdításáért, a könyvtár és könyvtárhasználat támogatásáért, valamint a tudományos írások oktatásba történő mihamarabbi bekerüléséért tett erőfeszítéseiért. Posztumusz Kosáry Domokos-díjban részesült M. Csizmadia Béla gépészmérnök, professor emeritus, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának volt elnöke, magasszintű, több évtizeden át végzett szakmai, oktatói és tudományos tevékenységének elismeréséért, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár törekvéseinek példaértékű támogatásáért, a könyvtári szolgáltatások alakításához hozzájáruló tevékenységéért.

Az egyetem Szenátusa továbbá Kosáry Domokos-díjat adományozott Virágos Márta tudományos főmunkatársnak, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár korábbi főigazgatójának, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma egykori elnökének: több évtizeden át végett kiemelkedő oktatói és tudományos munkája, a könyvtár- és információszolgáltatás, a könyvtárosképzés területén elért szakmai eredményei, az egész magyar könyvtárügyért, kiemelten az egyetemi könyvtárakért tett fáradozásai, példaértékű vezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Az Egyetem rektora Pro Negotio Universitatis kitüntetésben részesítette: Aszódi Jánost, az Új Mezőgazdasági Magazin szerkesztő-producerét a magyar mezőgazdaság eredményeinek hiteles közvetítése, az agrárium népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szerkesztő-produceri tevékenysége elismeréseként. 

Balázs Gusztávot, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Médiaközpont szerkesztő-újságíróját az egyetemen és jogelőd intézményében végzet több évtizedes kiemelkedő, magas színvonalú, az agrár-felsőoktatás népszerűsítése érdekében végzett szerkesztő-újságírói tevékenysége elismeréseként.

Fehér Károlyt, rektori tanácsadót az agrár-felsőoktatási intézmények és az agrár-felsőoktatás népszerűsítéséért, támogatásáért kifejtett kiemelkedő, példaértékű, generációkon átívelő agrárújságírói tudományos tevékenysége elismeréseként.

Koósné Török Erzsébetet, nyugalmazott könyvtár főigazgatót a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár érdekében kifejtett elkötelezett könyvtárvezetői tevékenysége elismeréseként, a Könyvtár szolgáltatásainak, minőségkultúrájának fejlesztése révén, az Egyetemen folyó oktató- és kutatómunka, tudományos tevékenység támogatásáért.

Lajos Mihályt, a Szent István Egyetemi Kiadó nyugalmazott igazgatóját a Szent István Egyetemi Kiadóban végzett több évtizedes, példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként, az egyetemi kiadványok magas minőségű kivitelezéséért.

Samu Mihályt, nyugalmazott telepüzemeltetési vezetőt az egyetem jogelőd intézményében, a Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben végzett fél évszázados kiemelkedő, példaértékű munkája elismeréseként – nyugdíjba vonulása alkalmából.

Sári Enikőt, a Magyar Mezőgazda Kft. ügyvezetőjét a mezőgazdasági szaklap kiadás fejlesztése, a magyar agrárium eredményeinek hiteles közvetítése és népszerűsítése érdekében, a vidék szolgálatában végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

Korsós Zoltánnét, a költségvetési és kontrolling főosztály vezetőjét, az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagját az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testület tagjaként végzett kimagasló színvonalú és példaértékű munkájáért.

Mikó Péter Pált, egyetemi docenst, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársát, az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagját az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testület tagjaként végzett kimagasló színvonalú és példaértékű munkájáért.

Szipola Kornélt, az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagját az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testület tagjaként végzett kimagasló színvonalú és példaértékű munkájáért.

A MATE Szenátusa címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományoz Barkó György Csabának, a GE Hungary Kft. műszaki biztonsági és regulációs igazgatójának a MATE Műszaki Intézet, jogelődje a SZIE Gépészmérnöki Kar oktatási és kutatási tevékenységének magas szintű támogatása és fejlesztése terén elért eredményekért.

Az elmúlt hónapokban az egyetem több munkatársa is kapott magas rangú állami és miniszteri elismerést az ö nevüket is felsorolta a közlemény, így Apáczai-Csere János-díjban részesült Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Anikó főiskolai tanár, a Neveléstudományi Intézet munkatársa a kora gyermekkori neveléssel összefüggő kiemelkedő szakmai munkája, valamint a pedagógusképzésben végzett magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenység elismeréseként.

Eötvös József-díjban részesült Nagy Imre professzor, egyetemi tanár, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa az elmúlt évtizedekben végzett kutatási és oktatási tevékenységéért, amellyel Magyarországon, Szerbiában és nemzetközi tudományos színtéren egyaránt hozzájárult a felsőoktatás és a regionális tudományok fejlődéséhez.

Kármán Tódor-díjban részesült Zichyné Belinszky Katalin, a Közösségi Educatio Nonprofit Oktatási és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a kisvárdai és nyírbátori felsőoktatás létrehozásában, infrastrukturális és intézményi feltételeinek fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Balláné Erdélyi Márta egyetemi docens, az Élettani és Takarmányozástani Intézet munkatársa kiemelkedő színvonalon végzett oktatási, tehetséggondozási, oktatásszervezési, kutatási és publikálási tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Fábián Irina nyelvtanár, az Idegennyelvi Intézet egykori munkatársa az elmúlt harmincnégy évben a hallgatók és a jövő nemzedékei érdekében végzett idegennyelv-oktatói munkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Hantos Hedvig Gizella mestertanár, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet munkatársa példamutató odaadással, nagy óraszámban végzett oktatómunkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Nyárai Horváth Ferenc, a Növénytermesztési tudományok Intézet volt munkatársa a növénytermesztéstan terén elért kimagasló érdemeiért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Tóthné Lőkös Klára egyetemi docens, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet egykori munkatársa negyvenéves oktatói, kutatói és oktatásfejlesztési munkásságáért.

Oktatói Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült Szelényi László professor emeritus, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet egykori munkatársa 51 éve megszakítás nélküli, az agrár-felsőoktatásban végzett kiváló, eredményes kutató-, oktató- és nevelőmunkájáért.

Szent Györgyi Albert-díjban részesült Parádi-Dolgos Anett Katalin egyetemi docens, az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet munkatársa iskolateremtő tevékenységéért, az oktatás, a tudományos munka magas szintű műveléséért, valamint a vállalatok, felsőoktatási intézmények és karok közötti együttműködés elősegítéséért.

Trefort Ágoston-díjban részesült Borbély Csaba egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa az Egyetemen folyó felsőoktatási és tudományos munka színvonalának emeléséhez oktatóként, oktatásszervezőként és vezetőként tett nagymértékű hozzájárulásáért.

Trefort Ágoston-díjban részesült Mohácsiné Farkas Csilla egyetemi tanár, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa az élelmiszermérnök-képzés, a tudományos utánpótlás-nevelés és a kutatás-fejlesztés területén végzett tevékenysége kiemelkedő és példaértékű munkájáért.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott: Bacsi Zsuzsanna egyetemi tanár, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa a közgazdaságtan területén folytatott három évtizedes oktatói-nevelői munkája, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő vezető tevékenysége elismeréseként.

Fodor László főiskolai tanár, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa a talaj-növény rendszer területén elért kutatási eredményei elismeréseként.

Kozári József egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Intézet volt munkatársa a hazai agrár-szaktanácsadási struktúra kialakításához és fejlesztéséhez hatékony ismeretátadási módszerek, illetve tananyagok kidolgozásával hozzájáruló több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként.

Szigeti Ágota Orsolya egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Intézet munkatársa Kimagasló színvonalú, innovatív oktatói-nevelői és tudománynépszerűsítő tevékenysége, valamint a szervezeti kultúra fejlesztése iránt elhivatott vezetői munkája elismeréseként.

Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint az egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Beke János, az MTA doktora, egyetemi tanár, a Műszaki Intézet munkatársa a gépészmérnöki képzés nemzetközi jó hírnevét erősítő, magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként.

Terbe István, az MTA doktora, professor emeritus, a Kertészettudományi Intézet egykori munkatársa a zöldségtermesztés szakterületén folytatott több évtizedes kutatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint a hazai kertészeti oktatásban végzett iskolateremtő munkája elismeréseként.

Ferenczy Noémi-díjban részesült Szőcs Éva Andrea DLA egyetemi docens, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársa kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként.

Kossuth-díjban részesült Cseke Péter színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársa művészi pályafutása, sikeres színészi, valamint a magyar színházművészetet sokoldalúan, magas színházvezetői színvonalon szolgáló, művészetpedagógiai és színházvezetői munkája elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült Mesterházy Ákos Ferenc, az MTA rendes tagja, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatóprofesszora, egyetemi tanár a növénypatológia és növénynemesítés területén elért eredményeit, valamint a búzában és a kukoricában felhalmozódó mikotoxin csökkenését célzó munkája elismeréseként.

Balogh Rudolf-díjban részesült Szatmári Gergely egyetemi docens, DLA fotográfus, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársa kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Bronz fokozat kitüntetésben részesült: Stefanovitsné Bányai Éva egyetemi tanár, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa sok évtizedes lelkiismeretes munkájáért, valamint Pekli József egyetemi docens sok évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

Áder János köztársaság elnöktől 2020. szeptember 1-től egyetemi tanári kinevezést kapott Höhn Mária, a Növénytermesztési-tudományok Intézet munkatársa.

2020. november 1-től egyetemi tanári kinevezést kaptak Áder János köztársasági elnöktől a következő munkatársak:

Abrankó László Péter, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatára

Balogh Péter István, a Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet munkatársa

Czóbel Szilárd Péter, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet munkatársa

Friedrich László Ferenc, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet igazgatója

Kátai László, a Műszaki Intézet munkatársa

Kovács Zoltán, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa

Kriskó Gabriella, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet munkatársa

Nagy Péter István, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet munkatársa