MENÜ

Az új általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatási feltételek harmonizálása a magyar jogrendszerrel

2014.04.25.

Az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatások megújult szabályainak a magyar jogrendszerbe történő átültetése érdekében a VM módosította az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletet, és ezzel párhuzamosan az általános illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó tárcarendeleteket is.

A  353/2012.  (XII.  13.)  Korm.  rendelet  módosított  szabályai  2014.  március  25-én,  míg  az érintett tárcarendeletek módosítása 2014. április 4-én kerültek kihirdetésre.
A  kedvezményezetteknek  az  általános  vagy  mezőgazdasági  csekély  összegű  támogatás igénylésekor a továbbiakban az alábbi új feltételekre is figyelemmel kell lenniük:
 
  Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség fennállásáról szóló nyilatkozat
A  kedvezményezettnek  az  „egy  és  ugyanazon  vállalkozás”  minőség  fennállásáról  illetve  az érintettség  hiányáról  a  mezőgazdasági-  vagy  általános  csekély  összegű  támogatás  első igénylésekor kell nyilatkoznia. Az „egy és ugyanazon vállalkozás” értelmezésére vonatkozó tájékoztató az alábbi linken keresztül:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=301#!DocumentBrowse,  a  Vidékfejlesztési Értesítő LXIV. évfolyam 2. számában érhető el. Fontos,  hogy  a  kedvezményezettnek  az  „egy  és  ugyanazon  vállalkozás”  minőség fennállásáról szóló nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtennie, amennyiben a vele „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás a tárgyévben vagy azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást vett igénybe.
Az  MVH  az  általa  vezetett  csekély  összegű  nyilvántartási  rendszerbe  az  „egy  és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő kedvezményezetteket azok nyilatkozata alapján veszi  nyilvántartásba.  A  csekély  összegű  támogatást  tartalmazó  intézkedésben  való részvételre  vonatkozó  nyilatkozatra  a  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,valamint halászati   támogatásokhoz   és   egyéb   intézkedésekhez   kapcsolódó   eljárás   egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó alcímében foglalt rendelkezések alkalmazandók.
Az   „egy   és   ugyanazon   vállalkozásra”   vonatkozó   tényállás   megszűnéséről   is nyilatkozni  kell.  Ezt  a  nyilatkozatot  az  érintett  vállalkozások  bármelyike  jogosult  az MVH  részére  megtenni,  legkésőbb  a  változást  követő első  alkalommal  igénybe  vett csekély összegű támogatást megelőzően. 
 
  Csekély összegű támogatások nyilvántartásának alapja
Az agrár állami támogatásnak minősülő, csekély összegű támogatás formában nyújtott támogatásokról  az  MVH  nyilvántartást  vezet.  Ezt  a  nyilvántartást  az  MVH  a továbbiakban  – a  korábbi  önálló  jogalany/kedvezményezetti  szint  helyett  – „egy  és ugyanazon  vállalkozásonként”  vezeti,  és  a  csekély  összegű  támogatási  rendeletek  szerint nyújtható   egyéni   keretösszegeket   —   a   kedvezményezettek   vonatkozásában—   „egy   és ugyanazon vállalkozás” szinten állapítja meg.
 
  Átalakulás esetén alkalmazandó eljárás 
A jogutód kedvezményezett az átalakulás (egyesülés, szétválás) tényéről az átalakulást 
követően,  a  csekély  összegű  támogatás  első  alkalommal  történő  igénylésekor  nyújt tájékoztatást az MVH részére.
Fúzió  és  felvásárlás  esetén  valamennyi,  a  korábbi  vállalkozásoknak  nyújtott  csekély összegű  támogatást  figyelembe  kell  venni  annak  meghatározása  érdekében,  hogy bármely,  akár  az  új,  akár  a  megszerzendő  vállalkozásnak  nyújtandó  új,  csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt 1 A fúziót vagy  felvásárlást megelőzően  jogszerűen  odaítélt  csekély  összegű  támogatás  ezt követően  is  jogszerű marad.
Ha  egy  vállalkozás  két  vagy  több  külön  vállalkozásra  válik  szét,  a  szétválást megelőzően   nyújtott   csekély   összegű   támogatást   az   eredetileg   a   támogatásban részesülő  vállalkozásnak  kell  betudni,  amely  elvben  azonos  azzal  a  vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs  lehetőség,  a  csekély  összegű  támogatást  saját  tőkéjük  – a  szétválás  tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között 2
 
  Üzleti év megváltozására vonatkozó tájékoztatás
A  kedvezményezett  a  csekély  összegű  támogatás  első  alkalommal  történő  vagy  az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor köteles tájékoztatni az MVH-t, amennyiben a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át.
 
  Nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezménye
Amennyiben  az  ügyfél  egy  és  ugyanazon  vállalkozásnak  minősül  és  az  erről  szóló nyilatkozat  megtételét,  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  változás-bejelentést,  vagy  az alkalmazott  üzleti  évre  vonatkozó  tájékoztatást  elmulasztja,  az  a  csekély  összegű támogatásból történő kizárást, azaz az adott kérelem elutasítását eredményezi. 
 
  Csekély összegű egyéni támogatási keret ellenőrzése
A csekély összegű támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatást nyújtó még a támogatás odaítélése előtt megbizonyosodik arról, hogy a kedvezményezett mekkora, a támogatás igénybevételéhez szükséges szabad csekély összegű kerettel rendelkezik. 
Mivel  Magyarország  az  általános  csekély  összegű  rendelet  hatálya  alá  tartozó támogatásokra   vonatkozóan   nem   rendelkezik   központi   nyilvántartással,   ezért   a támogatás nyújtónak be  kell kérnie  az általános  csekély összegű támogatási rendelethatálya alá tartozó agrár állami támogatást igénylő kedvezményezett nyilatkozatát az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett általános csekély összegű támogatás nagyságáról.
Mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások esetében a csekély összegű támogatás  nagyságáról  szóló  nyilatkozatnak  az  MVH  által  a  mezőgazdasági  és halászati csekély összegű támogatásokról vezetett központi nyilvántartási rendszerben szereplő  adatok  minősülnek.  Mindezek  alapján  mezőgazdasági  és  halászati  csekély összegű  támogatásokra  vonatkozóan  a  kedvezményezettnek  nem  kell  nyilatkozatot tennie   a   tárgyévben   vagy   az   azt   megelőző   két   üzleti   évben   igénybe   vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások nagyságáról, de a támogatást nyújtónak mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások odaítélése előtt –a  kedvezményezett  rendelkezésére  álló  szabad  egyéni  mezőgazdasági  és  halászati csekély  összegű  keretösszegének  ellenőrzése  céljából  - megkereséssel  kell  élnie  az MVH felé.
 
Továbbra is alkalmazandó támogatási feltételek: 
Csekély  összegű  támogatás  továbbra  is  csak  abban  az  esetben  nyújtható,  ha  a  támogatási tervezet  kifejezett  utalást  tartalmaz  az  uniós  jogalapra,  annak  pontos  címére  és  az  Európai Unió  Hivatalos  Lapjában  való  kihirdetésre  valamint  meghatározza  a  támogatás  pontos összegét bruttó támogatástartalomban kifejezve. 
A  támogatás  nyújtójának  továbbá  kötelessége,  hogy  felhívja  a  kedvezményezett  figyelmét arra,  hogy  csekély  összegű  támogatási  jogcímen  nyújtott  támogatáshoz  kapcsolódó  minden iratot  az  odaítélést  követő  10  évig  meg  kell  őriznie  és  a  támogatást  nyújtó  ilyen  irányú felhívása  esetén  azokat  köteles  bemutatni.  A  csekély  összegű  támogatási  jogcímen  nyújtott támogatásokról  az  Európai  Bizottság  kérésére  20  munkanapon  belül  információt  kell szolgáltatni.
A  mezőgazdasági- és  az  általános  csekély  összegű  támogatások  igénybevételének  megújult feltételeiről a Vidékfejlesztési Értesítő LXIV. évfolyam 3. számában került közzétételre egy részletes tájékoztató. 
 

1 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) bekezdése, 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)

bekezdése

2 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (9) bekezdése, 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (9)

bekezdése